Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Маркетингові дослідження та аналітика товарних ринків

Навчальна дисципліна «Маркетингові дослідження та аналітика товарних ринків» є вибірковою для підготовки здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (зокрема, на програмах підготовки докторів філософії за спеціальностями 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право»).

Сучасне ринкове середовище характеризується значним рівнем динамізму і непередбачуваності багатьох процесів та показників. Його об’єктивною характеристикою також є надзвичайно високий рівень конкурентної боротьби між окремими товаровиробниками. Навчальна дисципліна дозволяє інтегрувати набуті здобувачами теоретичні знання і сформувати комплекс загальних і спеціальних (фахових) компетентностей, необхідних для планування і проведення власних наукових і прикладних маркетингових досліджень головних особливостей розвитку сучасних товарних ринків та ключових параметрів і характеристик функціонування суб’єктів господарювання різної галузевої приналежності на них. Здобувачі освітньо-наукового рівня ознайомляться із основними методами перевірки дослідницьких гіпотез, що є ключовою вимогою до підготовки і захисту дисертаційних робіт.

 

Aнотація навчальної дисципліни "Маркетингові дослідження та аналітика товарних ринків"  (2023 р.)

Робоча програма навчальної дисципліни "Маркетингові дослідження та аналітика товарних ринків" (2023 р.)

Mетодичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни "Маркетингові дослідження та аналітика товарних ринків" (2023 р.)

 

 

АРХІВ:

Робоча програма (2019 р.)
Mетодичні матеріали (2019 р.)

Остання редакція: 18.06.24