Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Етика та естетика спілкування в маркетингу

Метою дисципліни є формування у студентів сукупності знань в області теорії та практики етики та естетики спілкування в маркетингу; отримання ними вмінь та навичок самостійної розробки програм просування підприємств та їх товарів з урахуванням етичних моментів, принципів ділового спілкування в маркетингу. Основні завдання дисципліни: сформувати знання з теорії етики та естетики спілкування в маркетингу; ознайомити з принципами естетики та етичними нормами;  розвинути навички створення та проведення презентацій, переговорів, ділових зустрічей; допомогти у формуванні самостійного мислення при виборі методів спілкування в інтернет; забезпечити студентів необхідними знаннями у сфері рекламної етики та етики маркетингових досліджень; допомогти у освоєнні етичних проблем, з якими можна «стикнутися» при розробці марочної політики фірми або певного товару; допомогти набути вмінь та навичок з вибудовування ситуацій ділового спілкування, вдосконалення комунікативної діяльності, моделюванню; допомогти засвоїти основи спілкування з клієнтами; навчити використовувати глобальний інформаційний простір задля пошуку потрібної інформації, розміщення власної інформації в інтернет та розв’язання маркетингових завдань за його допомогою. Предметом дисципліни є теорія і методи створення та функціонування маркетингових технологій підприємства з урахуванням питань етики та естетики спілкування.

Остання редакція: 25.04.16

Публікаціі з предмету