Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Менеджмент і маркетинг

Метою дисципліни «Менеджмент і маркетинг» є засвоєння студентами теоретичних основ менеджменту і маркетингу та практичних навичок використання маркетингового підходу, інструментарію, методів і рішень для забезпечення успіху підприємства на цільовому ринку. Основними завданнямидисципліни є: засвоєння основних понят­ь та категорій менеджменту і марке­тингу; опанування сучасних методів, інструментів, технологій маркетингу для ефективного прийняття управлінських рішень; набуття практичних вмінь та навичок розв'язування марке­тингових завдань та виконання відповідних функцій; розвиток здатності до творчого пошуку напрям­ків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств

Остання редакція: 01.11.17

Публікаціі з предмету

  • Менеджмент і маркетинг (250 KB)матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Менеджмент і маркетинг»25 Вересня 2017 р.
  • Менеджмент і маркетинг (77.5 KB)– паспорт дисципліни «Менеджмент і маркетинг»25 Вересня 2017 р.