Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління науковими проектами

Мета вивчення дисципліни – оволодіння методичним інструментарієм підготовки проектних пропозицій та грантових заявок; навичками залучення джерел їх фінансування; формування міждисциплінарних проектних команд; здійснення ефективного проектного менеджменту та сприяння академічній мобільності науковців.

Завдання (навчальні цілі) дисципліниполягає у формуванні цілісних знань та професійних практик у PhD студентів необхідних для управління науковими проєктами шляхом отримання програмних компетентностей у галузі дослідницько-інноваційної та проєктної діяльності; оволодіння ними методичним інструментарієм розробки, фінансування та виконання наукових проєктів, програм та грантів у сфері економіки.

Предметом дисципліниє теорія, методи та прикладні інструменти проведення економічних досліджень у сфері економіки та підприємництва.

Результати навчання:

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати / знання:

-       володіти знаннями інструментарію креативного мислення та основ проектного менеджменту;

-       здатність опановувати  технології обґрунтування проектних пропозицій та грантових заявок в системі освітніх і наукових грантів на національному та міжнародному рівні;

-       здатність формувати розуміння критеріїв оцінювання проектної діяльності, комерціалізації результатів наукової творчості та розвитку можливостей інтеграції аспіранта у світовий науковий простір;

-       здатність вибирати інструменти фінансування наукових проєктів залежно від специфіки наукових досліджень.

вміти / вміння:

-       використовувати сучасні методи академічного письма в науковій творчості з дотриманням принципів академічної̈ доброчесності;

-       представляти наукові результати українською та англійською мовами в проектних пропозиціях та грантових заявках;

-       інтерпретувати результати наукових досліджень в межах обраних напрямів проектної діяльності;

-       розробляти аплікаційні форми (заявки) наукових проєктів, визначати їх мету, цілі та результати;

-       вираховувати бюджет інвестиційних ресурсів для реалізації наукових проєктів;

-       організовувати процес фінансування наукових проєктів та визначати оптимальну структуру джерел їх фінансування;

-       використовувати дієві інструменти та заходи управління ризиками наукових проєктів.

комунікація:      

-       вести комунікацію з різними цільовими аудиторіями щодо підготовки проектних пропозицій та грантових заявок на проведення наукових досліджень українською та англійською мовами;

-       ефективно використовувати власний час для проектної діяльності з дотримання встановлених регламентів виконання окремих етапів проектування;

-       використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для обґрунтування проектних пропозицій та грантових заяво;

-       здатність працювати у міжнародному просторі, застосовувати управлінські навички у сфері фінансування наукових проєктів, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

автономність та відповідальність:

-       демонструвати авторитетність, креативність, високий ступінь самонавчання та самореалізації, академічної доброчесності, послідовну відданість розвитку нових ідей у передових контекстах наукової діяльності;

-       здатність до самостійного і незалежного мислення, формулювання ідей та продукування гіпотез;

-       демонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на результати наукового проєкту в цілому чи окремі його складові

-       здатність самостійно виконувати дослідницьку роботу в межах наукових проєктів.

 

 
Остання редакція: 15.04.20