Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Результативність бізнесу

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами навчального плану.

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів наукового ступеня навичок ретроспективного аналізу результативності бізнесу задля обґрунтування пріоритетних напрямів, спрямованих на розвиток організації у напрямку визначених економічних результатів.

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Результативність бізнесу»  ґрунтується на знаннях, уміннях та практичних навичках, отриманих у процесі вивчення дисциплін «Методологія економічних досліджень», «Управлінська економіка», «Стратегічна конкурентоспроможність» та інших економічних дисциплін.

 

2. Програмні результати та компетентності, яких набуде студент після опанування навчальної дисципліни:

Знання:

-       володіння передовими концептуальними та методологічними знаннями з оцінювання результативності діяльності сучасних бізнес-структур, якісного аналізу ринків ресурсів та їх впливу на бажані результати діяльності підприємства, організації впровадження заходів щодо раціоналізації витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємств та акумулювання інтелектуальних, інформаційних та інших стратегічних ресурсів компанії.

 

Уміння:      

-         диференційовано підходити до аналізу результативності діяльності підприємства з урахуванням цільових очікувань різних груп стейкхолдерів та обирати відповідний інструментарій оцінювання ступеня задоволеності їх інтересів;

-         ідентифікувати причино-наслідкові зв’язки  між різними об’єктами, явищами та процесами та застосовувати сучасні технології розроблення управлінських рішень стосовно підвищення результативності діяльності підприємства та їх безпосереднього впровадження у бізнес-практику;

-         розробляти систему оцінювання результативності діяльності підприємства в цілому та за окремими бізнес-процесами з урахуванням специфіки досліджуваного підприємства та виду економічної діяльності.

         

Комунікація:

-       вільно  спілкуватися з питань підвищення результативності діяльності з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством загалом;

-       здатність забезпечити зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до членів робочої групи, структурного підрозділу та колективу підприємства в цілому.

 

Автономність та відповідальність:

-       демонстрування особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на формування, реалізацію та контроль запланованих заходів в сфері забезпечення результативності діяльності підприємства;

-       здатність до безперервного саморозвитку,  самовдосконалення на основі сучасних концепцій, моделей та підходів.

Остання редакція: 15.04.20