Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ризик-менеджмент (К-ра. Економіки підприємств)

Мета науки: полягає у досконалому опануванні студентам теоретичних знань, оволодінні сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками з ефективного управління ризиками підприємств у сучасних умовах господарювання. 

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для інтегрованого управління ризиками на засадах комплексного аналізу підприємницького ризику, його оцінюванні та визначенні оптимальних методів регулювання його впливу враховуючи особливості діяльності підприємств.

Результати навчання:

  • За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:
  • будувати інтегровані організаційні структури управління ризиком на сучасних підприємствах та їх оптимізувати;
  • врахувати позитивного ефекту впливу ризику в господарській діяльності підприємства;
  • приймати рішення щодо управління ризиком конкретного підприємства та його структурних підрозділів;
  • обиратиоптимальніінструменти зниження ризику за допомогою побудови карти ризиків для підприємств різних галузей;
  • регулюватиступінь ризику через самострахування, диверсифікацію, компенсацію, уникнення та оптимізації обраних методів впливу;
  • застосувати методичні підходів щодо здобуття підприємством конкурентних переваг за рахунок прийняття ризику;
  • здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінку ризику, використовуючи комп’ютерну техніку та програмно-математичні комплекси.
Остання редакція: 05.02.16

Публікаціі з предмету

  • Ризик-менеджмент (78 KB)паспорт  науки (дисципліни)  «Ризик-менеджмент»13 Листопада 2015 р.