Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Чухраєва Наталія Миколаївна

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 6 років
Біографія:

Освіта:

В 1991 році  в Харківському університеті міського господарства ім. О.М.Бекетова отримано ступінь магістра зі спеціальності «Світлотехніка та джерела світла».

В 2008 році в ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана" отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства за спеціальністю "Економіка підприємства" за програмою "Менеджмент підприємницької діяльності".

В 1992-2014 рр - головний бухгалтер ТОВ «АСК», заступник директора ТОВ "Грейд".
З 2014 р викладання на кафедрі бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана".

В 2015 році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою "Забезпечення інноваційного розвитку підприємства (за матеріалами харчових підприємств України)" - спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)  https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific_council/d-26.006.03/03_zahischeni-dis/08.00.04/04_can_dis/EUpr-2015/

Наукова діяльність:

Відповідальний виконавець держбюджетної науково-дослідної теми «Методологія управління підприємствами різних оргінізаційно-правових форм та форм власності» (номер державної реєстрації 0107U001146 (2016-2022).

Відповідальний виконавець держбюджетної науково-дослідної теми «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб'єктів господарювання» (державний реєстраційний номер 0116U008360 (2017-2019).

Викладацька діяльність:

 

Навчальні дисципліни

бакалаврський рівень -  "Організаційний розвиток підприємства", "Інфраструктура ринку інновацій".

магістерський рівень - "Інноваційний розвиток підприємства", "Інноваційний бізнес".

 

Навчально-методичні посібникі/посібникі для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, практикуми/методичні вказівки/рекомендації:

  1. Дистанційний курс дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» на платформі Moodle (співавторство з Петренко Л.А. та Лаврененко В.В.)
  2. Дистанційний курс дисципліни «Організаційний розвиток підприємства» на платформі Moodle (співавторство з Лаврененко В.В.)
  3. Економіка підприємства: Практикум / Г.О.Швиданенко, І.М.Рєпіна, А.І. Дмитренко та інші – К., КНЕУ, 2018. – с.224 [Електронний ресурс]

Підвищення кваліфікації:

 

1. Міжнародний досвід підтверджений сертифікатом від 27 липня 2018 року (серія С 20180753), про проходження науково-педагогічного стажування у Балтійському науково-дослідному інституті проблем трансформації економічного простору (м. Рига, Латвія), за програмою «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління», з 23 липня 2018 р. по 27 липня 2018 р. (150 годин).

 

2. Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за програмою «Дистанційні технології в освітньому просторі університету», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/055142-18 від 17.03.2018.

 

3. Науково-освітній центр інтенсивного навчання іноземних та української як іноземної мов "ІНТЕНСИВ", Сертифікат (рівень В2) володіння англійською мовою за шкалою CERF, реестраційний номер 12 від 20.11.2018.

 

4. British Council online learning "Сreative Spark", Сертифікат В1 від 20.06.2019, 

                                                                                 Сертифікат В2 від 29.06.2019.

 

5.  Baltic International Academy, Riga, Latvia "Strategies for Entrepreneurship for Sustainable Development of Small and Medium-Sized Innovative Entrepreneurship" (09.10.2019-14.10.2019) .