Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка підприємства

Мета науки: формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних економічних знань з теорії та практики господарювання первинної ланки економіки.

Завдання науки: сформувати у слухачів глибоке розуміння господарських механізмів та процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах сучасних підприємств

 

Результати навчання:

При успішному вивченні науки студент зможе:

здійснювати обґрунтований вибір сфери та напрямків діяльності, організаційно-правові форми ведення бізнесу;

розробляти плани розвитку підприємства та обґрунтовувати інноваційно-інвестиційні проекти різних напрямків;

організовувати експлуатацію, аналізувати та оцінювати ефективність використання персоналу, основного, оборотного та інтелектуального капіталу;

обирати типи та методи організації процесів виробництва;

визначати базові кількісні параметри діяльності підприємства (обсяги продукції, величину собівартості, рівень відпускних цін, фінансових результатів тощо);

здійснювати діагностику фінансово-майнового стану та ефективності діяльності суб’єктів господарювання;

визначати напрямки та обґрунтовувати загальний механізм здійснення трансформації та реструктуризації підприємств;

оцінювати рівень економічної безпеки та визначити напрями нейтралізації ризиків та загроз у виробничо-комерційній діяльності підприємства.

Остання редакція: 08.02.16

Публікаціі з предмету