Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Комплексний тренінг з бізнес-економіки

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Комплексний тренінгз бізнес-економіки»

Complex Training in Business Economics

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

1. Мета опанування навчальної дисципліни.

Мета дисципліни полягає в формуванні у здобувачів комплексу знань і практичних навичок з бізнес-економіки, забезпечення відкриття нових можливостей, якісного та ефективного прийняття управлінських рішень, використання дієвих та результативних інструментів для обґрунтування і швидкого прийняття управлінських рішень в режимі реального часу з урахуванням сучасних бізнес-трендів.

Міждисциплінарні зв’язки: «Комплексний тренінг з бізнес-економіки»вивчається на другому (магістерському) рівні вищої освітиспеціальності 051«Економіка», освітньо-професійної програми «Бізнес-економіка» для всіх форм навчання. Вона ґрунтується на логіці освітньо-професійної програми та використання методологічних положень суміжних економічних дисциплін, зокрема бізнес-діагностики, стратегічного менеджменту, інноваційного розвитку підприємства тощо.

2. Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики:

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Комплексний тренінг з бізнес-економіки» у відповідності до результатів навчання

Результати навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби діагностики / форми оцінювання

  1.  

Знання:

1.1

 

Концептуальні знання, набуті у процесі навчання управління бізнесом, діагностики його ефективності та розробки напрямів щодо його розвитку

семінарське заняття, дискусія

презентація, опитування, case-study

1.2

Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять щодо бізнес-економіки

семінар-дискусія з елементами аналізу,вирішення конкретних завдань та ситуацій

2.

Уміння/навички:

 

Розв'язання складних непередбачуваних завдань і проблемних бізнес -ситуацій процесу розвитку бізнесу, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів застосування інноваційних підходів

семінар-вирішення ситуаційних вправ

презентація, опитування, case-study, модульна робота

3.

Комунікація:

3.1

Донесення до фахівців і нефахівців інформації, бізнес-ідей, проблем, рішень та досвіду в сфері розвитку бізнесу

дискусія,робота в малих творчих групах, кейс

презентація, опитування, case-study

3.2

Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію

дискусія,робота в малих творчих групах, кейс

 

4.

Відповідальність і автономія

 

 

 

Управління комплексними діями щодо управління бізнесом, діагностики його ефективності та розробки напрямів щодо його розвитку, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах

дискусія,робота в малих творчих групах, кейс 

презентація, опитування,  case-study

     
 

3. Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1.  Глобальні тренди в бізнес-економіці.

Тема2. Бізнес-економіка стратегічних намірів.

Тема 3.  Бізнес-економіка на платформі сайклінг-технологій.

Тема 4.  «Бірюзова» бізнес-економіка.

Тема 5.  Тімбілдінг та управління командами.

Тема 6.  Цифровізація бізнес-економіки.

Тема 7.  Бізнес-економіка в контексті стійкого розвитку.

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни

Кузьомко Володимир Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, email: kuzomko.volodymyr@kneu.edu.ua

Рекомендовані інформаційні джерела

1.     Комплексний тренінг : збірник бізнес-кейсів [Електронний ресурс] : практикум / Г. О. Швиданенко, І. М. Рєпіна, Л. М. Приходько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана».  К. : КНЕУ, 2013. 220 с.

2.  Швиданенко Г. О. Економіка підприємства: виробничі ситуації та кейси [Електронний ресурс] : практикум / Г. О. Швиданенко, О. В. Криворучкіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". Київ : КНЕУ, 2015. 199 с.

3. Швиданенко Г.О. Економіка підприємства у формалізованих визначеннях, завданнях та розрахунках: завдання, кейси та розрахунки: навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, О. В. Криворучкіна; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". Київ : КНЕУ, 2017.  169 с.

4.     Швиданенко Г.О. Економіка підприємства: задачі, кейси, ділові ігри [Електронний ресурс] : практикум / [авт. кол.: Г. О. Швиданенко, І. М. Рєпіна, К. А. Андрющенко та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. Київ : КНЕУ, 2018. 307 с. 

 

Програма та методичні рекомендації щодо організації та проведення тренінгу

Остання редакція: 29.09.23