Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічне управління підприємством

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Економічне управління підприємством

Economic management on the enterprise

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Мета дисципліни: формування системного уявлення про економічне управління підприємством та набуття практичних навичок використання технологій та інструментарію бюджетного і фінансового управління підприємством.

Міждисциплінарні зв’язки: економічне управління підприємством як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять загальнотеоретичних дисциплін та інструментарію спеціальних, таких як: «Інноваційний розвиток підприємства», «Проектний менеджмент», «Стратегічний менеджмент», «Управлінська економіка», «Бізнес-діагностика».

Результати та методи навчання, засоби діагностики за навчальною дисципліною «Економічне управління підприємством» представлені в табл. 1

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Економічне управління підприємством» у відповідності до результатів навчання

Результати навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби діагностики /

форми оцінювання 

1.

Знання:

1.1

системних параметрів економіки підприємства та основних аналітичних технологій забезпечення досягнення стратегічних і операційних цілей засобами управлінського впливу;

лекції, дискусії

Опитування, тестування, виконання самостійних робіт

1.2

ключових положень теорії бюджетування, взаємообумовленості системи бюджетів та ключових  характеристик бізнесу;

лекції, дискусії

1.3

підходів до формування системи бюджетування через взаємозв’язок цілей, функцій, методів та інструментів бюджетування;

дискусії, кейс-стаді

1.4

способів вибору та інтеграції методів калькулювання собівартості продукції та розрахунку бюджетів проєктів, які використовуються для планування і контролю ресурсів у підприємницькій діяльності;

кейс-стаді, тренінг

1.5

чинників, що обумовлюють успішність функціонування системи економічного управління підприємством;

лекції, дискусії

2.

Уміння/навички:

2.1

аналізувати дієвість системи економічного управління підприємством, удосконалювати та оптимізувати її;

дискусія, кейс-стаді

Аналіз самостійних робіт (проєктів, звітів), рефлексія

2.2

формувати планові операційні і фінансові бюджети компанії; звіти про виконання бюджетів методами статичного і динамічного аналізу, обирати метод аналізу відповідно до типу та характеристики бюджету компанії та потреб управління бізнесом;

кейс-стаді,, дискусія

2.3

обґрунтовувати виділення центрів фінансової відповідальності для підприємств з різними типами організаційних структур;

тренінг, кейс-стаді

2.4

створювати фінансову структуру компанії для реалізації процесу бюджетування.

навчальна гра

3.

Комунікація

3.1

здатність вести професійну комунікацію під час аналітичних спостережень та збору інформації, презентації результатів аналізу та обгрунтувань альтернативних варіантів господарських рішень державною мовою; здатність працювати в колективі та взаємодіяти з окремими людьми в ході виконання проєктів;

навчальна гра, тренінг, кейс-стаді

Аналіз самостійних робіт (групових проєктів), самоаналіз, рефлексія

3.2

здатність щодо інформаційного наповнення системи бюджетування з відображенням у відповідних регламентуючих документах (положенні про бюджетування, положенні про фінансову структуру компанії).

дискусія, кейс-стаді

4.

Відповідальність і автономія

4.1

здатність самостійно планувати показники бюджетів компанії, аналізувати та оцінювати рівень виконання бюджетів методами статичного та динамічного аналізу і надавати рекомендації щодо раціонального використання ресурсів для здійснення підприємницької діяльності.

кейс-стаді, навчальна гра

Презентація та аналіз результатів виконаних робіт, рефлексія

 

Зміст навчальної дисципліни за темами:

1. Введення в дисципліну «Економічне управління підприємством. Технологія розв’язання задач економічного управління підприємством;

2. Системи економічного управління підприємством;

3. Система бюджетного управління підприємством;

4. Організація бюджетного управління в компаніях;

5. Технологія формування операційних бюджетів і бюджету доходів і витрат;

6. Управління грошовими потоками підприємства на основі бюджету руху грошових коштів;

7. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансового та бюджетного управління підприємством;

8. Управління робочим капіталом підприємства;

9. Управління інвестиційним портфелем підприємства. Стратегічне і операційне управління фінансуванням діяльності підприємства.

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни, та адреси їх електронної пошти.

Кизенко Олена Олександрівна, доктор економічних наук., доцент, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва; e.kyzenko@ kneu.edu.ua.

Рекомендовані інформаційні джерела ( 3-5 джерел)

1. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник / С.Ф.Голов –– К.: Центр навчальної літератури, 2023. – 532 с.

2. Економічне управління підприємством: навч.посібник / [Н.М.Євдокимова, Л.П.Батенко, В.А.Верба та ін..]; за заг. ред. Н. М. Євдокимової. - К: КНЕУ, 2011. – 327 c.

3. Бюджетування субєктів господарювання: навч. посіб. / Н. М. Давиденко, А. В. Буряк, З. М. Тітенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Компринт, 2020. 430 с.

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни

Остання редакція: 25.02.24