Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Комплексний тренінг «Агробізнес та агротрейдинг»

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Комплексний тренінг (Агробізнес та агротрейдинг)»

Complex training (Agribusiness and agrotrading)

рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Мета начальної дисципліни: полягає в формуванні у студентів комплексу знань і практичних навичок з агробізнесу, а саме у створенні агропромислового формування із заданими потужностями переробки, що забезпечить відкриття повноти можливостей, якісного та ефективного прийняття управлінських рішень, використання дієвих та результативних інструментів для обґрунтування доцільності такого впровадження і прийняття рішень щодо регулювання розмірів підприємства виходячи із запланованого беззбиткового рівня виробництва.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни ґрунтується на логіці фахової спеціалізації та використання методологічних положень суміжних економічних дисциплін, зокрема бізнес-діагностики а в агробізнесі, управління вартістю агробізнесу, інноваційний розвиток в агробізнесі тощо.

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Комплексний тренінг (Агробізнес та агротрейдинг)» у відповідності до результатів навчання

Результати навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби

діагностики

1.

Знання:

1.1

 

Концептуальні знання, набуті у процесі навчання управління бізнесом, діагностики його ефективності та розробки напрямів щодо його розвитку

семінарське заняття, дискусія

презентація, опитування, case-study

1.2

Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять щодо бізнес-економіки

семінар-дискусія з елементами аналізу,вирішення конкретних завдань та ситуацій

2.

Уміння/навички:

 

 

2.1

Розв'язання складних непередбачуваних завдань і проблемних бізнес -ситуацій процесу розвитку бізнесу, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів застосування інноваційних підходів

семінар-вирішення ситуаційних вправ

презентація, опитування, case-study, модульна робота

3.

Комунікація

 

 

3.1

Донесення до фахівців і нефахівців інформації, бізнес-ідей, проблем, рішень та досвіду в сфері розвитку бізнесу

дискусія,

робота в малих творчих групах, кейс 

презентація, опитування, case-study

3.2

Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію

дискусія,

робота в малих творчих групах, кейс 

 

4.

Відповідальність і автономія

 

 

 

Управління комплексними діями щодо управління бізнесом, діагностики його ефективності та розробки напрямів щодо його розвитку, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах

дискусія,

робота в малих творчих групах, кейс 

презентація, опитування,  case-study

 

Зміст дисципліни за темами:

Тема 1. Оцінка (діагностика) фінансово-економічного стану підприємства і прийняття попереднього рішення про створення АПФ

Тема 2. Оцінка земельних орендних відносини в регіоні через призму створення АПФ та визначення витрат на виплату орендної плати за землю

Тема 3. Визначення собівартості кінцевої продукції переробного підприємства і потреби в земельних ресурсах для виробництва сільськогосподарської сировини

Тема 4.  Маркетинговий аналіз ринку пропонованої до випуску продукції (цукру) України та світу

Тема 5. Трейдинг  продукції агропромислового формування.

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання дисципліни, та адреса їх електронної пошти:

Сас Ірина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, e-mail: iruna.sas@kneu.ua

Рекомендовані інформаційні джерела:

1.   Проектування агропромислового формування у продуктовому під комплексі АПК: Комплексний тренінг зі спеціальності «Економіка підприємств» для слухачів магістерської програми «Економіка підприємств АПК» / Уклад.: В.Г.Андрійчук, П.В.Коваль, В.М.Нелеп, Садовник О.В; За заг. Ред.. В.Г.Андрійчука. – К.: КНЕУ, 2007. – 96 с.

2.   Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз. К.: КНЕУ, 2005.-290 с.

3.   Методичні рекомендації з питань планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в цукровій промисловості. - К.: Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості, 2002.- 166 с.

 

Програма та методичні рекомендації щодо організації та  проведення тренінгу «КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ «АГРОБІЗНЕС ТА АГРОТРЕЙДИНГ»»

Остання редакція: 26.02.24