Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічна безпека бізнесу

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Економічна безпека бізнесу»

(EconomicSecurityofBusiness)

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

 

1. Мета опанування навчальної дисципліни.

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів комплексу знань і вмінь у сфері формування та забезпечення економічної безпеки бізнесу.

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Економічна безпека бізнесу» визначаються особливостями підготовки магістрів зі спеціальності «051 Економіка» та ґрунтуються на теоретичному, методичному і практичному базисі загальної логіки ведення бізнесу, а також методологічних положеннях суміжних економічних дисциплін, зокрема, макроекономіки, мікроекономіки, економіки підприємств, менеджменту, маркетингу, бізнес-діагностики тощо.

 

2. Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики:

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Економічна безпека бізнесу» у відповідності до результатів навчання

 

Результат навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби діагностики

Код

Результат навчання

1.

Знання:

1.1

сутності економічної безпеки та її ролі у забезпеченні ефективного функціонування і розвитку економічних систем, поняття економічної безпеки бізнесу та її основних функціональних складових, передумов та чинників формування економічної безпеки сучасних підприємств

Лекція, семінарське заняття, дискусія, демонстрація, дискурс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест, бліц опитування, презентація, виконання індивідуальних завдань, виконання групових тренінгових завдань, case-study, контрольна (модульна) робота, залік

1.2

поняття організаційних моделей підприємств і рівня їх безпеки, сутності та змісту бізнес-процесів як основи формування економічної безпеки, змісту та методів оцінювання та забезпечення техніко-технологічної складової економічної безпеки підприємства

Лекція, семінарське заняття, дискусія, демонстрація, дискурс

1.3

сутності та основних методів оцінювання ринкової безпеки бізнесу, напрямів і способів захисту ринкової позиції суб’єкта господарювання, поняття тіньового бізнесу та недобросовісної конкуренції в контексті економічної безпеки бізнесу, сутності та видів злиття і поглинання як чинників розвитку та загроз економічній безпеці підприємства, способів захисту підприємств від рейдерства та безпеки його зовнішньоекономічної діяльності

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг

1.4

поняття, структури та особливостей інтелектуальної безпеки підприємства, напрямів та способів охорони інтелектуальної власності. Змісту комерційної таємниці та забезпечення її охорони, сутності, методів оцінювання та забезпечення кадрової безпеки підприємства

Лекція, семінарське заняття, дискусія, демонстрація, дискурс, презентація

1.5

сутності та ролі фінансової безпеки в діяльності підприємства, напрямів та методів її оцінювання та забезпечення, поняття та методів діагностики ймовірності банкрутства бізнесу

Лекція, семінарське заняття, дискусія, демонстрація, дискурс

1.6

поняття та ролі інформаційної безпеки в бізнесі, методів та засобів захисту інформації на підприємстві, сутності, завдань та технології проведення бізнес-розвідки

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг

1.7

Сутності та ролі політико-правової безпеки бізнесу, способів оцінювання рівня політико-правової складової економічної безпеки бізнесу, сутності завдань та об’єктів силової безпеки, поняття, методів оцінювання та забезпечення екологічної безпеки підприємства

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг

1.8

критеріїв та індикаторів діагностики економічної безпеки суб’єктів господарювання, змісту інформаційне забезпечення діагностики економічної безпеки, методичних підходів до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг

1.9

змісту і завдань системи управління економічною безпекою бізнесу, сутності, структури та завдань служби безпеки підприємства, організації діяльності служби безпеки на підприємстві та методів оцінювання ефективності її функціонування

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг

1.10

основ правового регулювання захистукомерційної таємниці в різних країнах, досвіду забезпечення економічної безпеки персоналу в зарубіжних країнах, ролі економічної розвідки в діяльності зарубіжних компаній, особливості  організації захисту бізнесу в зарубіжних країнах

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг

2.

Уміння/навички:

2.1

застосовувати сучасні методи діагностики рівня економічної безпеки бізнесу в розрізі її окремих функціональних складових

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг

 

 

 

 

Виконання індивідуальних завдань, виконання групових тренінгових завдань, тест

презентація, case-study, контрольна (модульна) робота,  залік

2.2

обґрунтовувати напрями та методи захисту ринкової позиції та комерційної таємниці підприємства

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг

2.3

діагностувати фінансово-економічний стан підприємства в контексті його економічної безпеки

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг

2.3

застосовувати методичний інструментарій оцінювання рівня банкрутства підприємства

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг

2.4

формувати інформаційне забезпечення комплексної діагностики економічної безпеки бізнесу

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг

2.5

збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань у сфері управління економічною безпекою бізнесу

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг, презентація

2.6

організовувати роботу служби безпеки підприємства та оцінювати ефективність її функціонування

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг

2.7

критично оцінювати і застосовувати закордонний досвід забезпечення економічної безпеки бізнесу

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг, презентація

3.

Комунікація

 

здатність працювати в команді, вироблення навичок, спрямованих на:

 

 

 

 

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг, презентація

 

 

Перевірка виконання тренінгових завдань, презентація, дискурс, case-study, залік

3.1

донесення інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації

3.2

спілкування з професійних питань усно та письмово  з учасниками економічних відносин щодо забезпечення функціонування та розвитку підприємства;

3.3

формулювання проблеми комплексного забезпечення економічної безпеки бізнесу, розподіл і закріплення її складових для вирішення між членами команди

3.4

підготовку, оприлюднення і колективний захист членами міні-групи презентацій з ключових аспектів управління економічною безпекою підприємства

3.5

проведення диспуту під час вирішення тренінгових завдань

4.

Відповідальність і автономія

 

продемонструвати розуміння особистої відповідальності та спроможність нести відповідальність за вироблення професійних або управлінських рішень чи надані рекомендації, які можуть впливати на діяльність підприємства в цілому чи його окремих підрозділів, зокрема при:

Семінарське заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

 

Перевірка виконання тренінгових завдань, презентація, контрольна (модульна) робота, залік

4.1

виконанні індивідуальних та групових завдань;

4.2

діагностиці проблем у сфері економічної безпеки бізнесу;

4.3

обґрунтуванні рішень, спрямованих на забезпечення економічної безпеки бізнесу

 

3. Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Економічна безпека бізнесу: сутність і передумови формування

Тема 2. Організаційні та техніко-технологічні основи економічної безпеки бізнесу

Тема 3. Ринкова та зовнішньоекономічна безпека бізнесу

Тема 4. Інтелектуальна та кадрова складові економічної безпеки підприємства

Тема 5. Фінансова безпека бізнесу

Тема 6. Інформаційна безпека бізнесу

Тема 7. Політико-правова, силова та екологічна складові економічної безпеки

Тема 8. Діагностика економічної безпеки

Тема 9. Система управління економічною безпекою бізнесу

Тема 10. Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки бізнесу

 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни

Кузьомко Володимир Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, email: kuzomko.volodymyr@kneu.edu.ua

 

Рекомендовані інформаційні джерела

  1. Економічна безпека бізнесу : навч. посіб. / [Г. О. Швиданенко, В. М. Кузьомко, Н. І. Норіцина та ін.]; за заг. та наук. ред. Г. О. ІІІви­даненко. - К.: КНЕУ, 2011. - 511, [1] с.
  2. Економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / [Г. В. Блакита та ін.] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Каф. економіки та фінансів підприємства. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. - 303 с.
  3. Економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / [М. М. Караїм та ін.] ; за заг. ред. А. М. Штангрета ; [Укр. акад. друкарства]. - Львів : Українська академія друкарства, 2021. - 476 с.
  4. Економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / [Шкарлет С. М. та ін.] ; під заг. наук. керівництвом заслуж. діяча науки і техніки України, д-ра екон. наук, проф. Шкарлета С. М. ; Чернігів. нац. технол. ун-т. - Чернігів : ЧНТУ, 2017. - 205 с.
  5. Економічна безпека суб'єктів підприємництва [Текст] : підручник / [З. С. Варналій та ін.] ; за ред. З. С. Варналія ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Чернівці : Технодрук, 2020. - 457 с.

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни

Остання редакція: 30.09.23