Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА БІЗНЕС-ПРОЄКТІВ»

JUSTIFICATION AND EXPERTISE OF BUSINESS PROJECTS

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

1. Мета опанування навчальної дисципліни.

Дисципліна «Обґрунтування та експертиза бізнес-проєктів» передбачає вивчення комплексу питань щодо розробки найважливішого документа в системі стратегічного управління підприємством – бізнес-проєкту, а також розуміння контентноговзаємозв'язку інвестиційного проєкту, бізнес-плану і бізнес-проєкту, дослідження зарубіжного досвіду та методичного інструментарію в даній сфері, врахування рекомендацій щодо складання та практичного втілення в життя бізнес-планів, форм фінансування інвестиційних проєктів, вивчення принципової схеми і методів оцінювання ефективності бізнес-проєктів. Мета дисципліни забезпечення необхідної теоретичної підготовки та формування практичних навичок складання бізнес-проєктута здійснення його експертизи. 

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни. Дисципліна «Обґрунтування та експертиза бізнес-проєктів» побудована на основі логіки підприємницької діяльності та використання методологічних положень суміжних економічних дисциплін, зокрема "Інноваційний розвиток підприємства”, "Економічне управління підприємством”, "Бізнес-діагностика”, “Стратегічний менеджмент”, "Управлінська економіка” та ін. 

2. Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики:

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Обґрунтування та експертиза-бізнес-проєктів» у відповідності до результатів навчання

Результат навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби

діагностики

 

Код

Результат навчання

 

1.

Знання:

1.1

Сутнісного взаємозв’язоку інвестиційного проекту, бізнес-плану і бізнес-проекту

лекція, практичне заняття, вирішення конкретних задач та ситуацій

тест, case-study

 

1.2.

 

Класифікаційних ознак та різновидів бізнес-проєктів

тест, case-study

 

1.3.

Видів інформаційних ресурсів для розробки бізнес-проєктів

лекція, практичне заняття, вирішення конкретних задач та ситуацій

тест, case-study

 

1.4

Особливостейбізнес-проєктування за міжнародними стандартами

лекція, практичне заняття, вирішення конкретних задач та ситуацій

тест, case-study

 

1.5

Логіки проведення експертизи бізнес-проєктів

лекція, практичне заняття, вирішення конкретних задач та ситуацій

тест, case-study

 

2.

Уміння/навички:

2.1

на основі аналізу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища визначати цілі та напрями бізнес-проєктування;

 

Практичне заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій

перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, модульна робота, екзамен

 

2.2

проводити планово-економічні розрахунки, необхідні обгрунтування доцільності реалізації бізнес-проєкту;

Практичне заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій

 

2.3

аналізувати інформацію, матеріали задачі чи кейсу та робити адекватні висновки;

Практичне заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій

 

2.4

володіти методикою експертизи бізнес-проєкту, аналізу і контролю виконання планів з метою розроблення коригувальних дій.

Практичне заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій

 

3.

Комунікація

-

Вироблення у здобувачів практичних навиків командної роботи, а саме:

3.1.

донесення інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації

Практичне заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, модульна робота, екзамен

 

3.2.

здатність працювати в команді- брати на себе відповідальність задля досягнення поставленої мети

Практичне заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

 

3.3

спілкування з професійних питань усно та письмово  з учасниками економічних відносин щодо забезпечення функціонування та розвитку підприємства

Практичне заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

 

3.4

здатність розробляти пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, помилок

Практичне заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

 

4.

Відповідальність і автономія

-

демонструвати розуміння особистої відповідальності та спроможність нести відповідальність за вироблення професійних або управлінських рішень чи надані рекомендації, які можуть впливати на діяльність підприємства в цілому чи реалізацію конкретних проєктів, зокрема при:

4.1

управлінні складною технічною або професійною діяльністю чи бізнес-проєктами

Практичне заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, модульна робота, екзамен

 

4.2.

формуванні суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти

Практичне заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

 

4.3

при обґрунтуванні оперативних, тактичних та стратегічних управлінських рішень щодо різних аспектів розробки та реалізації бізнес-проєкту, проведення експертизи проєкту

Практичне заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

 

4.4

при продукуванні власних практичних ідей на принципах академічної культури й доброчесності

Практичне заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

 

4.5

при здатності продовжувати навчання із значним ступенем автономії

Практичне заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

 

4.6

при здатності до самостійного і незалежного мислення

Практичне заняття, дискусія, вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

 

 

3. Зміст навчальної дисципліни за темами:

Тема 1. Сутність, призначення та учасники процесу бізнес-проєктування 

Тема 2. Особливості бізнес-проєктуванняза міжнародними стандартами 

Тема 3. Інформаційне забезпечення процесу розробки, реалізації та експертизи бізнес-проєкту 

Тема. 4. Експертиза бізнес-проєктіву контексті соціально-економічного підходу 

Тема 5. Комплексна експертиза бізнес-проєктута його окремих складових 

Тема 6. Обґрунтування та експертиза маркетингової стратегії 

Тема 7. Експертиза операційної складової бізнес-проєкту 

Тема 8. Організаційно-правова форма бізнесу і система управління проєктом 

Тема 9. Прогнозування та експертиза результативності фінансової моделі бізнес-проєкту 

Тема 10. Експертиза ризиків бізнес-проєкту 

Тема. 11. Екологічна експертиза бізнес-проєктуяк об’єктивна необхідність відповідності параметрів бізнес-проєктуекологічним вимогам 

Тема 12. Діагностика можливості отримання кредиту/інвестицій на розробку та реалізацію бізнес-проєкту 

Тема 13. Технологія розробки бізнес-проєктівз урахуванням вимог кредиторів та інвесторів 

4. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни та адреси їх електронної пошти:

Швиданенко Г.О. – канд. екон.наук, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана», shvidanenko.go@gmail.com 

5. Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів: навч.посіб. / Г. О. Швиданенко, К. С. Бойченко. - Київ: КНЕУ, 2019. - 343 с. 

2. Швиданенко Г.О. Обгрунтуваннятаекспертизабізнес-проектів[Електроннийресурс]: практикум/ Г.О. Швиданенко [таін.]; зазаг. ред. Г.О. Швиданенко. – Київ: КНЕУ, 2014. – 248 с. 

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни

Остання редакція: 29.02.24