Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бізнес-діагностика

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«БІЗНЕС-ДІАГНОСТИКА»

Business-diagnostics

Обов’язкова для здобувачів другого (магістерського)рівня вищої освіти

Мета навчальної дисципліни полягає у поглибленні теоретичних знань, формуванні вмінь та набутті навичок здійснення комплексної діагностики бізнесу, результати якої слугуватимуть основою для розробки і впровадження ефективних управлінських рішень.

Міждисциплінарні зв’язки:

Для опанування дисципліни «Бізнес-діагностика» необхідні знання з таких предметів, як «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Фінанси підприємств», «Аналітичні моделі  та методи в економіці підприємства» тощо.

Результати навчання, методи навчання та засоби діагностики:

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Бізнес-діагностика»

Результати навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби діагностики / форми оцінювання

1.Знання:

1.1

сутності, мети, завдань, різновидів, специфіки бізнес-діагностики підприємства на різних етапах його життєвого циклу

Лекція, семінарське заняття, дискусія, демонстрація, дискурс

Тестування, бліц опитування, розв’язування задач, виконання індивідуальних завдань, контрольна (модульна) робота, залік

1.2

потенційних інформаційних джерела для проведення комплексної бізнес-діагностики підприємства;

Лекція, семінарське заняття, дискусія, демонстрація, дискурс

1.3

сутності та основних методів оцінювання зовнішнього та внутрішнього середовища бізнесу

Лекція, семінарське заняття, дискусія, дискурс, тренінг 

1.4

змісту, значення та ключових показників базових аспектів аналізу фінансово-майнового стану та ефективності функціонування бізнесу

Лекція, семінарське заняття, дискусія, демонстрація, дискурс, презентація

2. Уміння/навички:

2.1

застосовувати на практиці сучасні моделі діагностики діяльності суб’єктів господарювання

Семінарське заняття, дискусія, дискурс

Розв’язування задач, виконання індивідуальних завдань, контрольна (модульна) робота, залік

2.2

здійснювати пошук та обробку необхідної бізнес-інформації;

Семінарське заняття, дискусія, дискурс

2.3

виявляти й аналізувати проблемні сфери діяльності підприємства і чинники його розвитку, розпізнавати ринкові і внутрішні сигнали, оцінювати загрози та можливості функціонування підприємства;

Семінарське заняття, дискусія, дискурс

2.4

ідентифіковувати специфіку діяльності підприємства та правильно обирати джерела, напрямки аналізу та критерії оцінювання;

Семінарське заняття, дискусія, дискурс

2.4

аналізувати цільове ринкове середовище та визначати місце підприємства у ньому;

Семінарське заняття, дискусія, дискурс.

2.5

оцінювати ефективність виробництва та експлуатації основних ресурсів діяльності підприємства;

Семінарське заняття, дискусія, дискурс.

2.6

здійснювати комплексний аналіз фінансово-майнового стану підприємства;

Семінарське заняття, дискусія, дискурс.

2.7

оцінювати витратність діяльності підприємства;

Семінарське заняття, дискусія, дискурс.

2.8

проводити інтегральну оцінку ефективності підприємства за різними аспектами його діяльності;

Семінарське заняття, дискусія, дискурс.

2.9

здійснювати діагностику ризику банкрутства суб’єктів господарювання, рівня економічної безпеки підприємства;

Семінарське заняття, дискусія, дискурс.

2.10

формулювати рекомендації щодо наступних управлінських рішень за результатами комплексної бізнес-діагностики підприємства.

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, презентація

3. Комунікація

 

здатність самостійно та колективно здійснювати аналітичні процедури з взаємодією з постачальниками інформації та отримувачами аналітичних висновків, вироблення навичок, спрямованих на:

3.1) формулювання проблеми комплексного дослідження бізнесу, розподіл і закріплення її складових для вирішення між членами команди;

3.2) проведення диспуту під час вирішення проблемних ситуацій, представлення результатів критичного огляду літературних джерел

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, презентація

Перевірка виконання індивідуальних завдань, презентація, дискурс, залік

4. Відповідальність і автономія

 

4.1) вміння брати на себе особисту відповідальність при виконання індивідуальних завдань

4.2) демонструвати ефективну автономію при виконанні завдань, які виникають при розробці колективних заходів, спрямованих на підвищення ефективності аналітичної діяльності на підприємстві

Семінарське заняття, дискусія, дискурс, презентація

Перевірка виконання індивідуальних завдань, презентація, дискурс, залік

Зміст навчальної дисципліни за темами:

Тема 1. Основи бізнес-діагностики сучасних підприємств.

Тема 2. Інформаційне забезпечення діагностики діяльності підприємства.

Тема 3. Діагностика організаційно-управлінських параметрів підприємства.

Тема 4. Діагностика зовнішнього середовища функціонування підприємства.

Тема 5. Діагностика виробництва та результативності управління основними ресурсами діяльності підприємства.

Тема 6. Діагностика фінансово-майнового стану підприємства.

Тема 7. Діагностика витратності діяльності підприємства.

Тема 8. Діагностика ефективності діяльності підприємства.

Тема 9. Діагностика окремих видів діяльності підприємства.

Тема 10. Діагностика ризику неплатоспроможності та банкрутства підприємства.

Викладацький склад:

Дмитренко А.І. – канд. екон.наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва  ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана» Електронна пошта: dmytrenko.artem@kneu.edu.ua

Основна література:

1. Швиданенко, Г. О.Бізнес-діагностика підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, А. І. Дмитренко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ: КНЕУ, 2013. – 448 с.

2. ШвиданенкоГ.О.  Бізнес-діагностика [Електронний ресурс]: практикум: навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, А. І. Дмитренко; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т бізнес-освіти. – Електрон. текстові дані. – Київ: КНЕУ, 2015. – 160 с.

3. Бізнес-діагностика - Дмитренко - EMBE65002E_DIST копіювання 1. Посилання: http://193.110.163.11/moodle/course/view.php?id=2418

 

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни

Остання редакція: 29.09.23