Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Контролінг 051

АННОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 «КОНТРОЛІНГ»

CONTROLLING”

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Мета дисципліни полягає у засвоєнні  понятійного апарату щодо побудови системи контролінгу на підприємстві, а також методології і прикладного інструментарію обґрунтування управлінських рішень та координації виконання окремих функцій управління.

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна “Контролінг” базується на знаннях, уміннях та прикладних навичках, отриманих у процесі вивчення дисциплін «Управлінськаекономіка», «Інноваційний розвиток підприємства», «Економічне управління підприємством», «Бізнес-діагностика», «Стратегічний менеджмент», «Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів» та інших економічних дисциплін.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів компетентностей та результатів навчання. Методи навчання та засоби діагностики, що відповідають визначеним результатам навчання за навчальною дисципліною «Контролінг», наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Результати та методи навчання, засоби діагностики за навчальною дисципліною «Контролінг»

Результат навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби діагностики

Код

Результат навчання

 

 

1.    

Знання:

1.1

 

Концептуальні знання, набуті у процесі навчання щодо створення і функціонування служби контролінгу, включаючи певні знання щодо окремих функціональних напрямів та інструментів контролінгу

лекція, семінарське заняття, дискусія

презентація, опитування, тест, модульна робота

1.2

Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять щодо теоретичних і методичних аспектів контролінгу

лекція,семінар-дискусія з елементами аналізу,вирішення конкретних завдань та ситуацій

презентація, опитування, case-study, модульна робота

2.

Уміння/навички:

 

Розв'язання складних непередбачуваних завдань і проблемних бізнес -ситуацій процесу аналітичної підтримки розвитку бізнесу, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів розв’язання аналітичних проблем

семінар-вирішення ситуаційних вправ

опитування, тест, case-study, модульна робота

3.

Комунікація:

3.1

Донесення до фахівців і нефахівців інформації, бізнес-ідей, проблем, рішень та досвіду в сфері контролінгової діяльності

дискусія, робота в малих творчих групах, кейс 

презентація, опитування, тест, case-study

3.2

Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію для розв’язання аналітичних проблем

дискусія, робота в малих творчих групах, кейс 

презентація, опитування, case-study, модульна робота

4.

Автономія та відповідальність

 

 

 

Управління комплексними діями щодо розбудови служби контролінгу, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах

дискусія, робота в малих творчих групах, кейс 

презентація, опитування, тест, case-study

 

Зміст навчальної дисципліни за темами:

1.    Концепція контролінгу

2.    Контролінг у системі прийняття управлінських рішень

3.    Діагностика базових систем обліку і планування діяльності підприємства

4.    Побудова систем управлінського обліку та звітності

5.    Особливості управління витратами підприємства у системі контролінгу

6.    Концепція бюджетного планування і контролю

7.    Організація бюджетування

8.    Інструментарій стратегічного контролінгу

9.    Інструментарій оперативного контролінгу

10. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень у системі контролінгу

11. Управління за відхиленнями

12. Експертна діагностика діяльності підприємства у системі контролінгу

13. Організація служби контролінгу на підприємстві

14.І нформаційне забезпечення контролінгу

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни, та адреси їх електронної пошти:

·      Лаврененко Валентина Віталіївна, канд. екон. наук, професор, valentyna.lavrenenko@kneu.ua

·      Махова Галина Вікторівна, канд. екон. наук, доцент, galyna.mahova@kneu.ua

Рекомендовані інформаційні джерела:

  1. Лаврененко В.В., Швиданенко Г.О., Дерев’янко О.Г., Приходько Л.М. Контролінг. – К.: КНЕУ, 2008
  2. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – 2-ге вид. – К: Лібра, 2004. – 704 с.

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни

Остання редакція: 30.09.23