Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бізнес-моделі компаній

Метою тренінгу є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо використання сучасних технологій діагностики та інструментів оцінювання ефективності функціонування бізнес-моделей підприємства; оволодіння сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками з ефективного управління бізнес-моделями компаній у сучасних умовах господарювання.

 Предмет тренінгу – теоретичні засади та практичний інструментарій організаційного, маркетингового та фінансового забезпечення бізнес-моделі підприємства. 

Програма побудова на узагальненні міжнародного та вітчизняного досвіду, здобутків науковців України та світу щодо формування бізнес-моделі.

Міждисциплінарні зв’язки тренінг-курсу «Бізнес-моделі компаній» визначаються особливостями підготовки магістрів. Вона ґрунтується на логіці теоретичного і методичного фундаменту організації ведення бізнесу, а також методологічних положеннях суміжних економічних дисциплін, зокрема формування бізнес-моделі підприємства, стратегії підприємства, фінансів підприємства, економіки підприємства, менеджменту, економіки підприємств, тощо. 

Перелік знань, умінь та навичок, яких набуде студент після опанування даної навчальної дисципліни.

Дана дисципліна спрямована на досягнення таких компетентностей:

-         здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

-         знання та розуміння предметної області професійної діяльності;

-         здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати;

-         навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання: 

-         знання основних принципів, методів і форм бізнес-моделювання;

-         вміння обґрунтувати рішення щодо використання стратегічного бенчмаркінгу у бізнес-моделюванні;

-         вміння обґрунтовувати управлінські рішення щодо необхідності змін бізнес-моделі та її складових;

-         навик розробки ефективних технологій, приймати управлінські рішення в процесі бізнес-моделювання;

-         вміння аналізувати зміст і характер робіт по вдосконаленню та трансформації бізнес-моделі;

-         вміння визначати ступінь ризику щодо впровадження нових бізнес-моделей та шукати оптимальні інструменти для їх зниження;

-         розробляти стратегічні карт ВSС та визначення сфер їх використання;

-         комунікація з учасниками робіт при розробленні і реалізації бізнес-моделювання на підприємстві;

-         автономність та відповідальність при розробленні варіантів зміни бізнес-моделі компанії.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні розуміти цілі, завдання та можливості реалізації концепції бізнес-моделювання, сформувати глибоке розуміння механізму реінжинірингу і проектування нових бізнес-моделей компанії, засвоїти та вміти використовувати сучасні методики оцінювання конкурентоспроможності та ефективності бізнес-моделі компанії.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми «Економіка підприємства».

Сфера реалізації набутих знань, умінь та навичок.

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності у різноманітних сферах економіки.  Тренінг-курс «Бізнес-моделі компаній» дає необхідну сукупність теоретичних та практичних знань що формують практичні навички вирішення різноманітних економічних завдань. 

Змістнавчальної дисципліни за темами.

Тема  1. Сутність та значення менеджменту бізнес-моделі компанії

Тема  2.  Канва бізнес-моделі як інструмент стратегічного управління підприємством

Тема 3. Бенчмаркінговий аналіз існуючих бізнес-моделей компанії і конкурентів

Тема  4. Аналіз бізнес-портфеля компанії та його використання в бізнес-моделюванні

Тема 5. Менеджмент знань в процесі пошуку нових бізнес-моделей компанії

Тема 6. Реінжиніринг і проектування нових бізнес-моделей компанії

Тема 7. Обґрунтування ресурсного забезпечення бізнес-моделі компанії

Тема 8. Управлінські аспекти впровадження нових бізнес-моделей та їх ризик-менеджмент

Тема 9. Оцінювання ефективності бізнес-моделі компанії на основі системи стратегічних карт

Викладач:

Швидка О.П., к.е.н., доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва.

Основна література:

1.     Pohle G. IBM's Global CEO Report 2006: Business Model Innovation Matters // Strategy & Leadership. — 2015. — Vol. 34 (5). — Р. 34—40.

2. Сливоцький А. Міграція капіталу: Як у замислах на кілька кроків випередити своїх конкурентів: Пер. з англ.- К.: Унів. Вид-во “Пульсари”, 2001.-296с.

3. Shtal T., Buriak M., Ukubassova G., Amirbekuly Y., Toiboldinova Z., Tlegen T. Methods of analysis of the external environment of business activities. — 2018. — Vol. 39 (12). — P. 22.

4. Остервальдер А. Створюємо бізнес-модель/Ів Піньє , Александер Остервальдер; Пер. зангл. – К.: НашФормат, 2017. – 288 с.

5. Швиданенко, Г. О. Формування бізнес-моделі підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, Н. В. Ревуцька ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2013. - 423, [1] с.

6. EC. New Forms of Innovation. Research & Innovation. 2013. December. – Available at: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2470-inso-2-2014.html 16. Алтухова М.В. Как оценить бизнес-модель компании // Справочник экономиста. – 2014. – №3. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/finanalysis/math/business_model.shtml

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни

 

Остання редакція: 29.02.24