Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Репутація в бізнесі

АННОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«РЕПУТАЦІЯ В БІЗНЕСІ»

(“REPUTATION IN BUSINESS”)

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Мета навчальної дисципліни полягає у засвоєнні понятійного апарату щодо побудови системи управління репутацією на підприємстві, а також методології і прикладного інструментарію обґрунтування управлінських рішень щодо формування та відновлення репутації. Опанування змісту навчальної дисципліни сприяє розумінню сутності та технологій управління репутацією, а також підвищенню рівня якості бізнес-рішень стратегічного рівня

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Репутація в бізнесі» побудована на основі логіки підприємницької діяльності та використання методологічних положень суміжних економічних дисциплін, зокрема «Інноваційний розвиток підприємства», «Економічне управління підприємством», «Бізнес-діагностика», «Стратегічний менеджмент», «Контролінг», «Управління конкурентоспроможністю підприємства» та інших економічних дисциплін.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів компетентностей та результатів навчання. Методи навчання та засоби діагностики, що відповідають визначеним результатам навчання за навчальною дисципліною «Репутація в бізнесі», наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Результати та методи навчання, засоби діагностики за навчальною дисципліною «Репутація в бізнесі»

Результат навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби діагностики

Код

Результат навчання

 

 

1.   

Знання:

1.1

 

місце репутаційного менеджменту в системі управління підприємством, його сутність, функції та основні завдання

лекція, семінарське заняття, дискусія

опитування, тестування

1.2

основні положення сучасних концепцій репутаційного менеджменту та концептуальних особливостей управління репутацією в умовах постіндустріальної інноваційної економіки, економіки довіри

лекція, семінарське заняття, дискусія

презентація, опитування, тестування

1.3

основи ефективної організаційно-управлінської взаємодії між репутаційними менеджерами (фахівцями зі зв'язків із громадськістю) та керівництвом і персоналом компанії, місце PR-відділу у структурі компанії та його функціонал

лекція, семінарське заняття, дискусія, кейс

опитування, тестування, case-study

2.

Уміння/навички:

2.1

застосування різного управлінського інструментарію у відповідних сферах, враховуючи особливості впровадження та різновиди ситем управління репутацією, що передбачає використання набору  відповідного методичного інструментарію

семінарське заняття, дискусія, робота в групах, кейс

опитування, тестування, виконання індивідуальних завдань, case-study

2.2

використання методик аналізу репутаційних ризиків

семінарське заняття, дискусія, кейс

опитування, case-study

2.3

здійснення вибору дієвих засобів боротьби з репутаційними загрозами за певних умов

семінарське заняття, дискусія, робота в групах, кейс

презентація, опитування, case-study,

3.

Комунікація:

3.1

побудова ефективної комунікації підприємства з різними стейкхолдерськими групами з застосуванням різних підходів

дискусія, міні-тренінг, робота в групах, кейс 

презентація, опитування, виконання індивідуальних завдань, case-study

3.2

здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію репутаційного менеджменту у режимі реального часу через соціальні медіа

дискусія, робота в групах, кейс 

презентація, виконання індивідуальних завдань, case-study

4.

Автономія та відповідальність

 

 

 

ухвалення рішень щодо вдосконалення процесів взаємодії між організацією та ключовими стейкхолдерами, спрямованими на забезпечення цільової репутації організації

дискусія, робота в групах, кейс 

опитування, виконання індивідуальних завдань, тест, case-study

 

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1. Множинність та різноманіття корпоративних репутацій

Тема 2. Структура, складові та фактори корпоративної репутації

Тема 3. Цінність корпоративної репутації: теоретичний аспект

Тема 4. Вимірювання корпоративної репутації: методичний аспект

Тема 5. Загальна теорія управління репутацією: хто управляє і до яких меж

Тема 6. Етика та культура репутаційного менеджменту

Тема 7. Корпоративний брендинг vs репутаційний менеджмент

Тема 8. Корпоративна комунікація у репутаційному менеджменті

Тема 9. Специфіка комунікації з різними стейкхолдерськими аудиторіями

Тема 10. Методологія аудиту систем репутаційного менеджменту

Тема 11. Управління проблемами (Issue management). Лобізм.

Тема 12. Репутаційні ризики: визначення, вимірювання, мітигація

Тема 13. Кризис-менеджмент репутації

Тема 14. Репутаційний менеджмент у режимі реального часу: соціальні медіа

Тема 15. Штучний інтелект у репутаційному менеджменті

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної дисципліни, та адреси їх електронної пошти.

·      Петренко Людмила Анатоліївна, докт. екон. наук, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва, liudmyla.petrenko.3@kneu.ua

Рекомендовані інформаційні джерела

1.    Stuart Roper, Chris Fill. Corporate Reputation: Brand and Communication. – Pearson; 2012. 360 p.

2.    Fraser P. Seitel. Practice of Public Relations. The 13th Edition. Pearson Education Limited, 2017. 454 p.

3.    Tony Langham. Reputation Management. The Future of Corporate Communications and Public Relations. PRCA Practice Guides. 2019. 269 p.

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни

Остання редакція: 30.09.23