Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ризик-менеджмент

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«РИЗИК - МЕНЕДЖМЕНТ»

Risk management

Рекомендована для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Мета навчальної дисципліни.

Ознайомити слухачів з основами сучасної економічної ризикології та на основі набутої систематизованої інформації сформувати комплексну систему знань та практичних навичок щодо методології управління ризиком та оволодіння практичним інструментарієм застосування прийомів і методів зниження ризику.Оволодіння навичками розроблення та використання моделей управління ризиками для ефективного функціонування підприємства.

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Ризик-менеджмент» визначаються особливостями підготовки бакалаврів та ґрунтується на теоретичному фундаменті менеджменту та методологічних положеннях суміжних економічних дисциплін, таких як  економіка підприємств, менеджмент, статистика, теорія ймовірності, основи ризикології, тощо.

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент» у відповідності до результатів навчання

Результат навчання за навчальною дисципліною

Методи навчання

Засоби

діагностики

Код

Результат навчання

1.

Знання:

1.1

сутності понять «підприємницькі ризики», «ідентифікація та якісний і кількісний аналіз ризиків», «теорія ігор», «корисність», «страхування та передача ризику»; управлінських концепцій прийняття підприємницьких рішень; характеристик різновидів ризиків

лекція, семінарське заняття, дискусія

Презентація результатів, опитування, тест, case-study, контрольні вправи, модульна робота,

 залік

1.2

змісту процесів обґрунтування підприємницьких рішення в умовах невизначеності, що потребують застосування нових підходів,елементів теорії ігор та теорії корисності

1.3

методів та технологій якісного та кількісного оцінювання можливих ризиків, соціально-економічних наслідків підприємницьких рішень

лекція,семінар-дискусія з елементами аналізу,вирішення конкретних задач та ситуацій, аналіз кейсів

1.4

змістовних відмінностей різновидів  сценаріїв і стратегій розвитку при реалізації фінансових та інвестиційних рішень

2.

Уміння/навички:

2.1

визначати та оцінюватипідприємницькі ризики

лекція, семінарське заняття, вирішення конкретних задач

лекція,семінарське заняття, дискусія,

Презентація результатів, опитування, тест, case-study, контрольні вправи, модульна робота,

 залік

2.2

 здійснювати розробку та обґрунтування підприємницьких рішень на основі комплексу методів та моделей, системи показників економічного обґрунтування підприємницьких рішень;

 

2.3

вирішуватипроблемніпитаннята нестандартніситуаціїу професійній діяльності за умов невизначеності, ризиків та конфліктів;

лекція, вирішення конкретних задач та ситуацій

2.4

здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінку ризику, використовуючи комп’ютерну техніку та програмно-математичні комплекси;

лекція, семінарське заняття, розв'язання ситуаційних вправ

2.5

аналізувати процеси капіталотворення на основі формування різних систем показників

лекція, семінар-вирішення ситуаційних вправ 

2.6

економічно обґрунтовувати напрями та методи регулювання підприємницьких ризиків на підприємстві.

 

лекція,семінар-розгорнута бесіда, семінар-дискусія, вирішення ситуаційних вправ

3.

Комунікація

Вироблення у здобувачів практичних навиків командної роботи, а саме:

семінарське заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій

 

Перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, перевірка виконання вирішених конкретних задач та ситуацій, презентація,

залік

3.1

донесення інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації

3.2

здатність працювати в команді- брати на себе відповідальність задля досягнення поставленої мети

3.3

спілкування з професійних питань усно та письмово  з учасниками економічних відносин щодо забезпечення зростання та розвитку бізнесу

3.4

здатність розробляти пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, помилок, відхилень

4.

Відповідальність і автономія

продемонструвати розуміння особистої відповідальності та спроможність нести відповідальність за вироблення професійних або управлінських рішень чи надані рекомендації, які можуть впливати на розвиток компанії

семінарське заняття, дискусія,вирішення конкретних задач та ситуацій, аналітична доповідь

 

Перевірка виконання розрахункових робіт, case-study, модульна робота,

залік

4.1

формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти

4.2

організації та керівництвом професійним розвитком осіб та груп

4.3

при обґрунтуванні оперативних, тактичних та стратегічних управлінських рішень щодо фінансово-економічних аспектів розвитку підприємства.

4.4

при продукуванні власних практичних ідей на принципах академічної культури й доброчесності

4.5

при здатності продовжувати навчання із значним ступенем автономії

4.6

при здатності до самостійного і незалежного мислення

 

Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами:

1.     Сутність, зміст і види ризиків

2.     Якісне та кількісне оцінювання  ризиків

3.     Ризик-менеджмент:поняття,принципи,методи та міжнародні стандарти;

4.     Операційний, маркетинговий та зовнішньоекономічнийризик-менеджмент

5.     Обґрунтування фінансових та інвестиційних рішень за умов ризику

6.     Ризик та теорія корисності

7.     Моделювання та оптимізація ризику, теорія ігор

8.     Страхування ризику

Викладацький склад:

   Клименко Світлана Михайлівна, канд.екон.наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Рекомендовані інформаційні джерела:

1.     Клименко С.М., Дуброва О.С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків.- навч. посібник.- К: КНЕУ, 2005. - 272 с.

2.     Клименко С.М., Дуброва О.С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризику.- Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни.- К: КНЕУ, 2005. - 183 с.

3.     Василенко М. Д. Теорія ризиків : навчально-методичні рекомендації (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету кібербезпеки та інформаційних технологій) / М. Д. Василенко, В. М. Слатвінська; кафедра кібербезпеки НУ «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2020. - 32 с.

4.     Василенко М. Д. Теорія ризиків : навчально-методичні рекомендації (в допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету кібербезпеки та інформаційних технологій) / М. Д. Василенко, В. М. Слатвінська; кафедра кібербезпеки НУ «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2020. - 32 с.

 

Робоча програма навчальної дисципліни

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни

Остання редакція: 30.09.23