Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління конкурентоспроможністю підприємства (кафедра економіки підприємств)

1. Мета, основні завдання та предмет дисципліни.

Мета навчальної дисципліни полягає у поглибленні теоретичних знань, оволодінні сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками  з ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання. 

Завдання навчальної дисципліни:

 • ознайомлення студентів з новітньою теорією та сучасною практикою управління конкурентоспроможністю підприємства, що забезпечує його стабільне функціонування й розвиток;
 • засвоєння слухачами теоретичних та практичних аспектів діагностики власної конкурентноїпозиції фірми на ринку;
 • набуття студентами навичок аналізувати галузь в цілому та прогнозувати еволюцію фірми в майбутньому, зрозуміти своїх конкурентів і своє власне становище та переводити цей аналіз у конкурентну стратегію в певному бізнесі;
 • формування умінь самостійної розробки та прийняття управлінських рішень щодо управління конкурентоспроможністю конкретного підприємства та його структурних підрозділів;
 • розвиток у студентів дослідницьких і організаторських здібностей  опанування та застосуваня методичних підходів щодо здобуття фірмою конкурентних переваг.

Предмет дисципліни - пізнання та свідоме використання сучасних концепцій, методичних підходів щодо оцінки конкурентоспроможності продукції, фірми, стратегічних зон господарювання, конкурентного статусу фірми, діагностики конкурентного середовища підприємства та розробки і обгрунтування оптимальної стратегії управління конкурентоспроможністю.

2. Професійні компетенції. В процесі опанування даної дисципліни слухач набуває наступних професійних компетенцій:

 • вміння ідентифікувати усі видиконкурентних переваг, якими володіє підприємство, та визначати ті, що мають бути досягнутими в майбутньому для поліпшення його конкурентоспроможності;
 • здатність уточнювати масштаби конкурентного галузевого середовища підприємства й оцінювати розстановку сил;
 • вміння кількісно оцінити величину ступеню інтенсивності конкуренції, здійснювати розрахунки щодо обґрунтування організаційно-технічних рішень, що спрямовані на підвищення якості продукції і продуктивності виробництва;
 • вміння економічно обґрунтовувати та конкретизувати функції управління конкурентоспроможністю підприємства;
 • вміння практично застосовувати моделі та методики оцінювання вартості конкурентоспроможності підприємства;
 • вміння обґрунтувати та визначати різновид управління потенціалом підприємства задля його розвитку, підвищення конкурентоспроможності, вартості та ефективності

3. Тематичний план дисципліни.

№ п/п

Назва теми

Загальна кількість годин

У тому числі

Заняття с викладачем

Самостійна робота

 

Тема1.Управління конкурентними перевагами підприємства : теоретико-прикладні аспекти

 

2

2

 

Тема 2. Особливості управління конкурентоспроможністю продукції

 

2

4

 

ТЕМА 3. Система та процес управління конкурентоспроможністю підприємства

 

2

6

 

ТЕМА 4. Розробка та забезпечення програм підвищення конкурентоспроможності

 

2

6

 

Тема 5 Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства

 

2

6

 

ТЕМА6 Обґрунтування господарських рішень щодо системи підтримки конкурентоспроможності

 

2

6

 

Тема 7. Система управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

 

2

6

 

Тема 8. Регулювання конкуренції на національному та міжнародному рівнях

 

2

4

 

Усього навчальних годин

 56

16

40

 

4. Дисципліна викладається кафедрою економіки підприємств.

5. Викладацький склад:

Клименко С.М., к.е.н., доцент;

6. Основна література:

 1. С.М.Клименко, Т.В.Омельяненко, Д.О.Барабась, О.С.Дуброва, А.В.Вакуленко Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посіб.– К.: КНЕУ, 2008-520 с.
 2.  Т.В.Омельяненко, Д.О.Барабась,  А.В.Вакуленко Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч.-метод. посіб.для сам ост.вивч.дисц.– К.: КНЕУ, 2006-272 с.
Остання редакція: 29.01.13