Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інноватика та інтелектуальна власність

(INNOVATION AND INTELLECTUAL PROPERTY)

 

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами навчального плану.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити здобувачів наукового ступеня з теоретичними, методичними та прикладними аспектами інноватики та отримання прав інтелектуальної власності на продукти наукової  діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Інноватика та інтелектуальна власність»  ґрунтується на знаннях, уміннях та практичних навичках, отриманих у процесі вивчення дисциплін «Філософія науки», «Методологія економічних досліджень», «Економіка інновацій», «Інноваційний розвиток», «Креативний менеджмент» та інших економічних дисциплін.

 

2. Програмні результати та компетентності, яких набуде студент після опанування навчальної дисципліни:

Знання:

-       володіти передовими концептуальними та методологічними знаннями з інноватики та інтелектуальної власності і на межі предметних галузей;

-       здатність опановувати технології генерування нових знань й здійснення інновацій, а також усвідомити логіку, форми і механізми набуття та охорони авторських прав на результати наукової діяльності;

-       здатність формувати механізм захисту прав інтелектуальної власності та комерціалізації результатів наукової творчості.

Уміння:

-       використовувати методи та моделі інноватики в науковій творчості з дотриманням належної академічної доброчесності;

-       застосовувати на практиці норми чинного законодавства України та міжнародні угоди в галузі інноватики та  інтелектуальної власності;

-       обирати конкретні системи охорони прав інтелектуальної власності до результатів власної наукової творчості, елементів наукової новизни авторського дослідження;

-       оцінювати вартість прав на об’єкти інтелектуальної вартості та будувати моделі їх комерціалізації.

         Комунікація:

-       вільно  спілкуватися з питань інноватики та інтелектуальної власності з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством загалом;

-       використовувати  понятійно-категоріальний апарат з інноватики та інтелектуальної власності академічною українською та іноземною мовами у професійній діяльності та дослідженнях.

Автономність та відповідальність:

-       демонструвати авторитетність, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічної та професійної доброчесності, послідовну відданість розвитку нових ідей у передових контекстах професійної та наукової діяльності;

-       здатність до безперервного саморозвитку,  самовдосконалення та оновлення інноваційного мислення на на перетині ідей, концепцій та культур.

Остання редакція: 15.04.20