Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тренінг-курс Оцінювання результативності діяльності підприємства

Метою тренінг-курсує формування у студентів навичок ретроспективного аналізу результативності діяльності підприємства задля обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на розвиток організації у напрямку визначених результатів.

Завдання тренінг-курсу: забезпечити засвоєння концептуальних засад технології управління результативністю з погляду різних груп стейкхолдерів; сформувати навички використання сучасного інструментарію оцінювання результативності діяльності суб’єктів господарювання та обґрунтування управлінських рішень щодо її підвищення.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування тренінг-курсу студент зможе:

  • розробляти систему оцінювання результативності діяльності підприємства в цілому та за окремими бізнес-процесами;
  • використовувати сучасні методичні підходи до оцінювання результативності діяльності підприємства;
  • здійснювати аудит, поглиблену діагностику організації та формувати звітність щодо рівня її результативності;
  • використовувати у практиці аналізу прикладні комп’ютерні програми;
  • ідентифікувати причино-наслідкові зв’язки  між різними об’єктами, явищами та процесами, які використовуються чи можуть бути використані для управлінських впливів з метою досягнення певних цілей;
  • здійснювати діагностику резервів підвищення результативності діяльності підприємства;
  • обґрунтовувати загальні тактичні та стратегічні управлінські рішення з різних аспектів господарської діяльності бізнес структур.
Остання редакція: 08.02.16

Публікаціі з предмету