Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація операційної діяльності підприємства

Мета науки: надання студентам системних теоретичнихзнань і прикладних навичок з організовування, функціонування та розвитку операційних систем виробничих та сервісних підприємств. 

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенції, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

·        аналізувати та економічно обґрунтовувати вибір технологічних, трудових і операційних процесів; 

·         ставити цілі та формулювати завдання, щодо оптимізації та організації у просторі й часі операційних процесів та систем;

·         на підставі аналізу розробляти пропозиції з формування та удосконалення виробничих структур підприємства;

·         реалізовувати положення процесного підходу щодо організовування управління якістю продукції, послуг;

·         розраховувати потребу в операційних ресурсах і потужностях та організаційно забезпечувати їх ефективне використання;

·         застосовувати модели управления запасами та логістичних систем забезпечення операційних процесів;

·         формувати та обґрунтувати оперативно - календарні плани операційних систем, регулювати їх реалізацію;

·         діагностувати операційні (виробничі) процеси та системи, розробляти організаційні рішення (проекти) з підвищення їх ефективності шляхом раціоналізації та оновлення.

Остання редакція: 01.04.16