Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація виробництва

Мета дисципліни: формування у студентів теоретичних знань і прикладних навичок з раціональної організації виробничих процесів та використання методів підвищення результативності виробничих систем.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенції, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

·  визначати цілі та формулювати завдання, щодо гармонійного сполучення елементи виробничого процесу та системв часі й просторі;

·  розраховувати та обґрунтовувати техніко-економічні параметри раціональної організації виробничих процесів та систем;

·   аналізувати функціонування виробничих системта обґрунтовувати пропозиції, щодо удосконалення їхорганізаційних форми та структур;

·  кількісно порівнювати й економічно оцінювати ефективність варіантів організації та гармонізованого функціонування основного, допоміжного і обслуговуючого виробництв підприємства;

·   розробляти та обґрунтовувати на основі процесного підходу заходи з організаційно-виробничого забезпечення якості й конкурентоспроможності продукції;

·  здійснювати розрахунки та обґрунтування варіантів управлінських рішень з організаційно-економічної підготовки створення та освоєння нової продукції (послуг); 

діагностувати існуючий стан організації виробничих систем та розробляти організаційні проектнірішенняз їх раціоналізації та оновлення

Остання редакція: 01.04.16

Публікаціі з предмету