Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління проектами

Мета науки: формування комплексу знань і вмінь з методології управління проектами, а також навчання навичкам адаптації та впровадження підприємницьких проектних рішень у практичну діяльність суб’єктів господарювання.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для постановки завдань з розвитку підприємницької діяльності у формі окремих проектів, адаптації та застосування наявних проектних рішень, а також прогнозування змін після їх реалізації.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • формулювати, структурувати і систематизувати цілі та функції управління проектом;
  • визначати загальну тривалість проекту, передбачати формальні його результати;
  • визначати склад, ієрархії і взаємозв’язки між виконавцями і органами управління роботами проекту;
  • визначати раціональну послідовність, тривалості і строки виконання робіт проекту та їх оптимізовувати й графічно представляти;
  • розраховувати обсяги витрат ресурсів проектів, визначати джерела їхнього покриття, встановлювати оптимальні способи витрачання ресурсів в умовах їхнього обмеження;
  • визначати ризики проектів, джерела їх виникнення, обсяги можливих збитків, розробляти програми або плани мінімізації втрат при настанні подій передбачуваних ризиків;
  • визначати склад учасників проекту, здійснювати їхній відбір та розподіл функцій, визначати спрямованість і трудомісткість дій членів команди проекту;
Остання редакція: 25.02.16

Публікаціі з предмету