Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Навчально-методична робота

В навчально-методичній роботі викладачі кафедри використовують розроблену сучасну методологію інституціонального аналізу економічних систем та принцип генезису їх історичного розвитку. Результатами такої діяльності викладачів кафедри стала підготовка і запровадження у навчальний процес інтегрованого курсу "Історія економіки та економічної думки", курсів "Сучасні економічні теорії№ та "Інституціональна економіка". Вони знайшли своє відображення в наступних наукових та навчально-методоичних публікаціях:

 •  Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / [С.В.Степаненко, С.Н.Антонюк, В.М.Фещенко, Н.О.Тимочко] ; за ред. проф. С.В.Степаненка. – К.: КНЕУ, 2010. – 743, [1] с.
 • Степаненко С.В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): Монографія. - К.: КНЕУ, 2008. - 312 с.
 • Фещенко В.М. Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст. - К.: КНЕУ, 2003
 • Ущаповський Ю.В. Ідеї інституціоналізму в економічній думці України ХІХ - поч. ХХ ст. - К.: КНЕУ, 2012
 • Чуткий А.І. Нариси з економічної історії України. Книга 1. На перехреcті торгових шляхів. - К.: Темпера, 2013. - 616 с. 
 • Чуткий А.І. Нариси з економічної історії України. Книга 2. Становлення житниці Європи. - К.: Темпера, 2015. - 378 с.
 • Тимочко Н.О. Економічна історія України: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - 204 с.
 • Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України: Навч. посібник. - К. КНЕУ, 2004. - 431 с.
 • Погорєлов С.Б. Історія економіки та економічної думки : навчальний посібник у структурно-логічних схемах. - К.: КНЕУ, 2014.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на вдосконалення процесу вивчення студентами дисциплін кафедри. Дана робота ведеться за такими напрямами  :

 • розробка нових робочих навчальних програм, удосконалення навчальних планів, змісту та організації навчально-методичної роботи з дисциплін, які викладаються кафедрою;
 • удосконалення програми, курсу лекцій та навчально-методичного забезпечення Інтегрованого курсу "Історія економіки та економічної думки";
 • написання та підготовка до друку навчальних посібників з дисциплін «Сучасні економічні теорії» і «Інституціональна економіка»;
 • розробка та запровадження в навчальний процес інноваційних технологій;
 • удосконалення організації самостійної роботи студентів з дисципліни кафедри. Систематичне проведення викладачами кафедри консультацій з дисциплін кафедри за затвердженим розкладом і контроль за ходом виконання індивідуальних завдань з програмного матеріалу, виконаних студентами самостійно;
 • удосконалення завдань для поточного і підсумкового контролю знань студентів з усіх дисциплін кафедри;
 • обговорення на засіданні кафедри підсумків зимової екзаменаційної сесії і аналіз успішності у кожній академічній групі та порівняння результатів Іспитів між потоками та викладачами;
 • впровадження заходів по активізації наукової роботи студентів та підвищення рівня керівництва нею;
 • розробка матеріалів для підготовки навчальних посібників та конспектів лекцій;
 • протягом року працює методичний семінар по покращенню методики викладання об’єднаного курсу «Історія економіки та економічної думки».

Методичне забезпечення дисциплін кафедри.

1. Корнійчук Л.Я. та ін. Історія економічних учень: для самостійного вивчення дисципліни / Л.Я.Корнійчук, Г.Ю. Кирилова, Н.О.Татаренко, С.Б.Погорєлов. – К.: КНЕУ, 2002. – 284 с.
Навчально-методичний посібник підготовлено на основі типової програми курсу “Історія економічних учень”. Він включає короткий виклад змісту тем, а також комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни.
Для студентів, що навчаються за новою моделлю навчання зі значним збільшенням часу, введеного для самостійної роботи.

2. Економічна історія: Лекції / Н.О.Тимочко, О.А.Пучко, Л.М.Рудомьоткіна та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 268 с.
Лекції розкривають історію світової економіки з найдавніших часів до наших днів. Розглядаються не лише загальні тенденції економічного розвитку, але й історія становлення різних господарських систем в окремих країнах (Англії, Франції, Німеччині, США, Японії). Велику увагу приділено економічній історії України, починаючи від господарства стародавніх слов’ян і Київської Русі та закінчуючи основними тенденціями економічного розвитку самостійної роботи.
Лекції можуть бути використані як навчальний посібник студентами економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

3. Економічна історія: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н.О.Тимочко, О.А.Пучко, Л.М.Рудомьоткіна та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 216 с.
Посібник призначений для самостійного вивчення  студентами курсу економічної історії. Містить програму курсу, навчально-методичне забезпечення до кожної теми курсу, плани та методичні вказівки до семінарських занять, матеріали з організації підсумкового та проміжного контролю за всіма спеціальностями, а також методику виконання курсових робіт та методику підсумкового контролю для студентів спеціальності “Економічна теорія”, термонологічний словник та список літератури.
Для студентів, що навчаються за програмою бакалаврів з економічних спеціальностей.

4. Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 431 с.
У навчальному посібнику проаналізована історія економічної думки України від найдавніших часів до сучасності. Розглянуті економічні питання в друкованих джерелах Київської Русі, козацько-гетьманської доби. Простежена еволюція економічної думки України, що формувалась у різних наукових школах і напрямах: класичний напрям, Київська психологічна школа, Українська школа фізичної економії та ін.
Посібник розрахований на викладачів і студентів економічного профілю, економістів. Він буде корисний широкому колу читачів, які цікавляться питаннями української історії.

5. Лавриненко В.М. Економічна історія: опорний конспект лекцій. Частина І. Економічна історія світу. АПСВ, 2003.
В конспекті систематизовані основні напрямки розвитку економічних процесів у світовому господарстві.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

6. Проскурін П.В. Введение в историю экономики и экономических учений.       К., Укоопсоюз, 2003.
В посібнику досліджені методологічні принципи інтегрованого вивчення навчальних курсів “Економічна історія” та “Історія економічних учень”.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

7. Тимочко Н.О. Економічна історія України: Лекції. АПСВ, 2003.
У лекціях відповідно до програми викладено історію економіки України від найдавніших часів до сучасності.
Для студентів спеціальності “Економічна теорія”.

8. Проскурін П.В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2005. – 372с.
У посібнику розкривається взаємозалежність економічної історії та економічних учень епохи індустріальної цивілізації, розглядається вплив таких чинників, як релігія, ментальність, психологія, демографія, географічна сфера, інституціональні утворення, на реалізацію аграрної та індустріальної технологічних революцій.
Праця розрахована на широке коло читачів – від студентів, аспірантів, викладачів економічних навчальних закладів до підприємців-професіоналів.

9. Тимочко Н.О. Економічна історія України: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.
Навчальний посібник призначений для вивчення студентами (спеціальності “Економічна теорія”) курсу економічної історії України.
Посібник розкриває історію економіки України з найдавніших часів до наших днів, від формування й становлення господарства давніх слов’ян та Київської Русі до сучасного стану господарського розвитку незалежної України.
Зміст посібника відповідає типовій програмі курсу “Економічна історія України”. Посібник може бути використаний студентами економічних спеціальностей внз, а також усіма, хто цікавиться історією економіки України.

10. Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт. кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 664 с.
Авторами зроблена спроба інтегрованого викладу економічної історії та історії економічних учень. На методологічному підґрунті цивілізаційної парадигми розкрито генезис та розвиток господарства країн Європейської цивілізації від давнини до сучасності  та наукове відображення цих процесів в економічній думці з урахуванням теоретичних, філософських та національних особливостей її наукових шкіл та напрямів.
Для викладачів, студентів економічних спеціальностей, аспірантів, усіх, хто цікавиться питаннями історії економіки та економічної думки.

11. Проскурин П.В. История экономики и экономических учений: Экономическая история индустриальной цивилизации. Учеб. пособие. – Кировоград: Полиграф-Терция, 2007. - 383 с.
Для викладачів, студентів економічних спеціальностей, аспірантів, усіх, хто цікавиться питаннями історії економіки та економічної думки.

12. Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - 248 с.
Навчально-методичний посібник, призначений для самостійного вивчення студентами курсу історії економіки та економічної думки, містить програму курсу, навчально-методичне забезпечення кожної теми, плани семінарських занять, теми рефератів, творчі завдання, список рекомендованої літератури, а також орієнтований перелік питань для підготовки до іспиту з курсу, матеріали з організації поточного та підсумкового контролю знань студентів, інші методичні матеріали.
Для студентів, що навчаються за програмою бакалаврів з економічних спеціальностей.  

  

13. Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / [С.В.Степаненко, С.Н.Антонюк, В.М.Фещенко, Н.О.Тимочко] ; за ред. проф. С.В.Степаненка. – К.: КНЕУ, 2010. – 743, [1] с.

   Пропоноване видання є першим в Україні інтегрованим викладом економічної історії та іторії економічних учень. На методологічному підґрунті цивілізаційної парадигми розкрито генезис та розвиток господарства країн Європейської цивілізації від давнини до сучасності та наукове відображення цих процесів у світовій економічній думці з урахуванням теоретичних, філософських та національних особливосте її наукових шкіл та напрямів.

Для викладачів, студентів економічних спеціальностей, аспірантів, усіх, хто цікавиться питаннями історії економіки та економічної думки.           

  14. Фещенко В.М. Сучасні економічні теорії: навчальний посібник з грифом МОН України. Навчально-методичне видання. - Київ: КНЕУ, 2012. - 474 с.

  15. Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина ХХ ст.) : хрестоматія [Електронний ресурс] / [упоряд. С. Н. Антонюк]. - К.: КНЕУ, 2013. - 511 с.

Для викладачів, студентів економічних спеціальностей, аспірантів, усіх, хто цікавиться питаннями історії економіки та економічної думки. 

   16. Історія економіки та економічної думки : навчальний посібник у структурно-логічних схемах [Електронний ресурс] / [С.Б.Погорєлов]. - К.: КНЕУ, 2014.     

Остання редакція: 17.10.17