Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сучасні економічні теорії 6505 (вибіркова)

Сучасна економічна теорія, будучи результатом багатовікового розвитку економічної думки, відображає широку палітру сучасних  економічних доктрин як з позицій досліджуваних проблем, різноманітними школами  і напрямами економічної науки, так і з позицій аналітично-дослідного інструментарію їх вивчення. 

Знайомство з основними течіями економічної теорії  назламі ХХ– ХХІст. дає можливість студентам оволодіти сучасною методологією економічного аналізу, зрозуміти логіку розвитку  економічної думки Заходу, взаємозв’язки сучасної економічної політики окремих держав з провідними теоретичними концепціями.

Мета навчальної дисципліни

 •  розуміння основних проблем сучасної економічної теорії, її провідних напрямів розвитку;
 • систематизація знань щодо сутності і механізмів функціонування господарських систем з позицій основних шкіл сучасної економічноїтеорії.

Курс “Сучасні економічні теорії” тісно пов’язаний з іншими дисциплінами навчального плану, зокрема “Макроекономіка”, “Інституціональна економіка”, “Історія економічних учень” та ін.

Завдання курсу:

 • забезпечення фундаментальної економічної підготовки фахівців з урахуванням передових надбань світової теоретичної думки;
 • опанування категоріально-понятійним апаратом та методологією досліджень різних наукових шкіл;
 • формування уявлень про основні і альтернативні течії сучасної економічної думки;
 • аналіз наукового внеску окремих представників, шкіл та напрямів в сучасну економічну теорію.

Після опанування курсу “Сучасні економічні теорії” студент повинен знати:

 • основну проблематику досліджень в сучасній економічній думці;
 • головні напрями і школи сучасної економічної теорії;
 • наукові здобутки провідних представників сучасної економічної науки;
 • місце і роль економічних ідей і пропозицій сучасної теорії в економічній політиці провідних країн Заходу.

уміти:

 • аналізувати конкретні економічні ситуації з позицій різних шкіл сучасної економічної думки;
 • охарактеризувати основні течії сучасної економічної теорії та погляди її провідних представників;
 • провести порівняльний аналіз окремих доктрин, шкіл, течій сучасної економічної науки;
 • розкрити науковий внесок окремих шкіл та їх провідних представників у сучасну економічну думку;
 • показати реалізацію теоретичних висновків із досліджень сучасних вчених-економістів в економічній політиці провідних західних країн.

Сфера реалізації набутих знань та вмінь. Набуті знання і вміння дозволяють сформувати сучасне економічне мислення у студентів, а також можуть бути використані в науковій роботі: написанні статей, підготовці дисертаційних досліджень. Здобуті знання знаходять застосування в практиці державного регулювання.

Зміст дисципліни розкривається в наступних темах:

1. Генезис сучасних економічних теорій. Предмет дисципліни

2. Методологія економічної науки й сучасні моделі розвитку економічної теорії

3. Еволюція кейнсіанства. Теорії посткейнсіанства і нового кейнсіанства

4. Сучасні концепції неолібералізму і соціальної школи

5. Монетаризм як основна школа сучасної неокласики

6. Теорії економічного неоконсерватизму

7. Соціально-інституціональні технократичні теорії

8. Теоретико-методологічні засади, структура та основні теорії сучасного інституціоналізму

9. Ліворадикальна політична економія. Економічні теорії сучасного марксизму і соціал-демократії

10. Концепції економічних реформ у постсоціалістичних країнах

11.  Економісти-лауреати Нобелівської премії

12. Новітні тенденції в розвитку світової економічної думки

Курс “Сучасні економічні теорії” пропонується для вивчення на бакалаврському рівні  підготовки фахівців (5-6 семестр) за всіма спеціальностями.


Викладацький склад: доц. Колядич О.І.

Основна література:

1. Фещенко В.М. Сучасні економічні теорії: навч. посіб. / В.М. Фещенко. - К.: КНЕУ, 2012. - 474 с.

2. Панорама экономической мысли конца ХХ столетия / Под ред. Д.Гринэуэя, М.Блини, И.Стюарта : В 2-х т./Пер.с англ. под ред. В.С.Автономова и С.А. Афонцева. – СПб.: Экономическая школа, 2002.

3. Чухно А.А., Юхименко П.І., Леоненко П.М. Сучасні економічні теорії: підручник. - К.: Знання, 2007. - 

Остання редакція: 31.10.17

Публікаціі з предмету

 • Сучасні економічні теорії 6505 (вибіркова) (504 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з вибіркової навчальної дисципліни  "Сучасні економічні теорії"05 Жовтня 2017 р.