Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інституціональна економіка (вибіркова)

Інституціональна економіка – це сучасний напрямок розвитку економічної теорії. Він виник в результаті неспроможності класичної  та неокласичної економічної теорії пояснити складні процеси що відбуваються в економіці постіндустріальних країн.  Принциповою особливістю інституціоналізму є опора на цивілізаційну парадигму пізнання суспільних процесів, використання методів системного аналізу. В центрі уваги цього напрямку  - дослідження взаємодії економічних суб’єктів ринкової економічної системи.

Даний курс завершує цикл дисциплін економічної теорії: політекономії (класичний аналіз), мікро- та макроекономіки (неокласичний аналіз), історико-економічних дисциплін що розглядають генезис економіки та знань про неї.

Основні ідеї і положення цих дисциплін критично переосмислюються і відображаються  в системі понять і категорій інституціоналізму.
Мета дисципліни – розкрити умови і закономірності взаємодії економічних суб’єктів та організацій в ринковій економіці, вплив інституціональної структури на економічні процеси. При цьому об’єктом вивчення інституціоналізму є генезис, структура та функціонування ринкової економічної системи суспільства.

Завдання курсу полягає у формуванні у студентів системи фундаментальних знань про сучасну ринкову економічну систему, оволодіння  поняттями і категоріями що забезпечують безпосередній перехід від глибоких узагальнень (фундаментальних знань) до понять практики, сформувати уміння використовувати теоретичні знання  для розуміння конкретних економічних явищ, виробити навички у створенні відповідних моделей чи проведення аналітичних досліджень окремих проблем макро- і мікрорівня.

Набуті знання дозволяють зрозуміти механізм функціонування сучасних економічних організацій, природу економічних операцій, які вони здійснюють на ринку, суть соціально-трудових відносин в самій організації, зміст контрактних відносин між суб’єктами ринку тощо. Матеріал курсу є базовим для прикладних дисциплін маркетингу, менеджменту, економіки підприємства, економіки праці, фінансів та ін. Інституціональна економіка дозволяє зрозуміти економічні засади правових дисциплін, що регулюють господарську діяльність.

Структура курсу передбачає вивчення таких тем:

1. Предмет і метод інституціональної економіки.
2. Формування та етапи розвитку інституціоналізму.
3. Інституціональна структура ринкової економіки.
4. Права власності.
5. Трансакції та трансакційні витрати.
6. Економічні організації.
7. Домогосподарство.
8. Держава як економічна організація.
9.  Контракти.
10. Людський капітал і мотивація.
11. Інституційна трансформація економіки України.

З програмою дисципліни “Інституціональна економіка” можна ознайомитися на сайті кафедри історії економічних учень та економічної історії.
Дисципліну викладають проф. Степаненко С.В.

Основна література:

1. Олейник А.Н. Институциональная экономика. – М., Инфра-М. – 2002.
2.  Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. – М., ТЕИС. – 2002.

Остання редакція: 11.10.17

Публікаціі з предмету