Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія економічної думки України

Виховання висококваліфікованого економіста, громадянина і патріота України передбачає опанування ним історичного досвіду господарської діяльності минулих поколінь, внеску української економічної думки у скарбницю світової економічної науки.  Ці та інші важливі проблеми історико-економічного розвитку України розглядаються в дисципліні «Історія економічної думки України», що є нормативним курсом для студентів спеціальності «Економічна теорія».

 Метою дисципліни “Історія економічної думки України” є пізнання особливостей господарського розвитку на землях України, що входили до різних держав; висвітлення здобутків української економічної думки, її внеску в світову економічну науку.

Завдання дисципліни: забезпечення ґрунтовної теоретичної підготовки економістів-теоретиків на основі поглибленого вивчення історії економічного розвитку українських земель та економічної думки України, генетичного аналізу цього процесу.

Предмет історії економічної думки України – є виникнення та еволюція економічних поглядів, ідей, теорій, що формувалися на українських землях та відображали особливості господарської діяльності народу на різних історичних етапах та в межах різних держав, до складу яких входили українські землі. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:

  • сформувати навички теоретичного аналізу трактування економічних процесів вітчизняними економістами;
  • визначити роль та місце української економічної думки у світовому процесі розвитку економічної теорії;
  • розкрити вплив ураїнської економічної думки на формування та розвиток економічних ідей західних шкіл;
  • показати внесок ураїнських мислителів у світову економічну думку;
  • творчо використовувати висновки та рекомендації українських економістів минулого щодо розв'язання конкретних проблем сучасної господарської практики України.

Зміст дисципліни розкривається в наступних темах:

1. Предмет і метод дисципліни „Історія  економічної  думки України”.
2. Господарська діяльність та господарські уявлення населення українських земель від найдавніших часів до V ст. н.е. днів
3. Економічна думка Київської Русі.
4. Економічний розвиток українських земель в часи відродження та реформації (литовсько-польська доба) та особливості економічної думки цього періоду.
5. Економічна думка в козацько-гетьманську добу (XVII-XVIII ст.).
6. Криза феодально-кріпосницької системи господарства та розвиток ринкових відносин у ХІХ ст. Початок наукового періоду в українській економічній думці.
7. Економічна думка пореформеного періоду. Основні наукові школи.
8. Розвиток ринкової економіки та економічної думки наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
9. Внесок українських економістів (др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) у розвиток світової економічної думки.
10. Теоретичне обґрунтування економіки радянської України.
11. Економіка та економічна думка незалежної України.
12. Економічна думка української діаспори.

Дисципліну викладає проф. Фещенко В.М.

Основна література:

1. Корнійчук Л. Я. Історія економічної думки України: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 431 с.
2. Історія економічної думки: Хрестоматія / упорядник С.М. Злупко. - К.: Знання, 2007. - 694 с.
3. Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина ХХ ст.) : Хрестоматія [електронний варіант] / упоряд. С.Н. Антонюк. - К.: КНЕУ, 2013. - 511 с.

Остання редакція: 10.10.17

Публікаціі з предмету