Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія економіки та економічної думки

Історія економіки та економічної думки на методологічному підґрунті цивілізаційної парадигми розкриває генезис та розвиток господарства країн Європейської цивілізації від давнини до сучасності та наукове відображення цих процесів в економічній думці з урахуванням теоретичних, філософських та національних особливостей її наукових шкіл та напрямів. 

Мета: сформувати здатності студентів використовувати  знання про історичний  розвиток господарств та економічної думки  країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування і розвитку економічних систем.

Завдання:  на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства сформувати сучасне економічне мислення та світогляд студентів, забезпечити оволодіння ними знаннями та методами  історичного  аналізу економічних процесів.

Предмет: розвиток  господарств країн Європейської цивілізації та їх наукове відображення в економічній думці.
В результаті вивчення курсу студенти повинні  знати:

  • основні історичні факти та події, що характеризують становлення та розвиток господарств країн Європейської цивілізації;
  • зміст основних шкіл та напрямків економічної думки, в яких знайшли відображення закономірності  господарського розвитку країн Європейської цивілізації;

уміти:

  • аналізувати  економічні процеси та їх відображення в економічній думці на різних етапах розвитку Європейської цивілізації;
  • володіти категоріальним апаратом дослідження історичного розвитку господарства;
  • визначити місце та роль національних економік  у системі світового господарства;
  • виявляти взаємозв’язок та спадкоємність економічної політики держав з теоретичними концепціями минулого та сучасності.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки.
Тема 2. Природа та еволюція общинного господарства.
Тема 3. Господарство та економічна думка на етапі становлення ранніх цивілізацій.
Тема 4. Господарський розвиток та економічна думка на етапі становлення суспільств Східної та Західної цивілізації (VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.).
Тема 5. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в умовах ранньофеодальних держав та феодальної роздробленості (кінець V – XV ст.)
Тема 6. Господарство та економічна думка абсолютистських централізованих монархій Європи (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)
Тема 7. Ринкове господарство та його особливості  в окремих країнах Європейської цивілізації. Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки (друга пол. ХVІІ ст. – 60-ті роки ХІХ ст.)
Тема 8. Становлення ринкових форм господарства України (ІІ пол. ХVІІ – І пол. ХІХ ст.)
Тема 9. Основні тенденції розвитку ринкового господарства провідних країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції та їх відображення в економічній думці (70-ті роки ХІХ – початок ХХ ст.)
Тема 10. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Тема 11. Державно-монополістичний характер ринкової економічної системи країн Європейської цивілізації в умовах Світової системи господарства (перша пол. ХХ ст.)
Тема 12. Еволюція ринкових систем господарств провідних країн світу (50-80-ті роки ХХ ст.)
Тема 13. Функціонування національних господарств в системі глобальної економіки (90-і рр.. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
Тема 14. Господарство України та його трактування в економічній думці в умовах адміністративно-командної економічної системи.
Тема 15. Відновлення основ ринкової системи господарства в Україні(останнє десятиріччя ХХ – початок ХХІ ст.)

З програмою дисципліни “Історія економіки та економічної думки” можна ознайомитися на сайті кафедри історії економічних учень та економічної історії.

Дисципліну викладає весь склад кафедри.

Основна література:

1.  Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / [С.В.Степаненко, С.Н.Антонюк, В.М.Фещенко, Н.О.Тимочко] ; за ред. проф. С.В.Степаненка. – К.: КНЕУ, 2010. – 743, [1] с.

2.Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - 248 с.
3. Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт. кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 664 с.
4. Економічна історія: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н.О.Тимочко, О.А.Пучко, Л.М.Рудомьоткіна та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 216 с.
5. Історія економічних учень: Підручник / Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М. Поручник та ін.; за ред Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. – К.: КНЕУ, 2001. – 564 с.

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету