Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія економіки та економічної думки (вибіркова)

Історія економіки та економічної думки належить до дисциплін економічної теорії що вивчає:

  • історичні факти і події в розвитку господарських систем суспільств, які вплинули на її сучасний стан;
  • здобутки світової економічної думки про господарське життя людей.
 

Мета: сформувати, на основі історико-економічних наукових знань, гуманітарні та професійнікомпетенції, сучасне економічне мислення та здатіність використовувати історичний досвід людства в організації господарської діяльності, необхідні для суспільної та фахової діяльності бакалаврів з економіки та менеджменту.

Завдання: на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства сформувати сучасне економічне мислення та світоглядність студентів, забезпечити оволодіння знаннями та методами історичного аналізу економічних процесів.

Уміння (компетенції):

  • аналізувати економічні процеси та їх відображення в економічній думці;
  • досліджувати функції підсистем суспільства, зв’язки та їх взаємозалежності; 
  • використовувати факти та події, а також категоріальний апарат дослідження історичного розвитку господарства;
  • виявляти взаємозв'язок та спадкоємність економічної політики держав з теоріями минулого та сучасності.
  • використовувати інструментарій цивілізаційного підходу при проведенні аналізу та оцінюванні розвитку економіки;
  • оцінювати ефективність економічної політики на її історичних прикладах;
  • здійснювати пошук та опрацювання інформації стосовно історії господарства та економічної думки.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки.
Тема 2. Природа та еволюція общинного господарства.
Тема 3. Господарство та економічна думка на етапі становлення ранніх цивілізацій.
Тема 4. Господарський розвиток та економічна думка на етапі становлення суспільств Східної та Західної цивілізації (VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.).
Тема 5. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в умовах ранньофеодальних держав та феодальної роздробленості (кінець V – XV ст.)
Тема 6. Господарство та економічна думка абсолютистських централізованих монархій Європи (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)
Тема 7. Ринкове господарство та його особливості  в окремих країнах Європейської цивілізації. Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки (друга пол. ХVІІ ст. – 60-ті роки ХІХ ст.)
Тема 8. Становлення ринкових форм господарства України (ІІ пол. ХVІІ – І пол. ХІХ ст.)
Тема 9. Основні тенденції розвитку ринкового господарства провідних країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції та їх відображення в економічній думці (70-ті роки ХІХ – початок ХХ ст.)
Тема 10. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Тема 11. Державно-монополістичний характер ринкової економічної системи країн Європейської цивілізації в умовах Світової системи господарства (перша пол. ХХ ст.)
Тема 12. Еволюція ринкових систем господарств провідних країн світу (50-80-ті роки ХХ ст.)
Тема 13. Функціонування національних господарств в системі глобальної економіки (90-і рр.. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
Тема 14. Господарство України та його трактування в економічній думці в умовах адміністративно-командної економічної системи.
Тема 15. Відновлення основ ринкової системи господарства в Україні(останнє десятиріччя ХХ – початок ХХІ ст.)

З програмою дисципліни “Історія економіки та економічної думки” можна ознайомитися на сайті кафедри історії економічних учень та економічної історії.

Дисципліну викладає доц. Лавриненко В.М..

Основна література:

1.  Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / [С.В.Степаненко, С.Н.Антонюк, В.М. Фещенко, Н.О.Тимочко] ; за ред.. проф. С.В. Степаненка. – К. : КНЕУ, 2010. – 743 с.

2. Історія економічних учень: Підр./Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін.; За ред. Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко – К.: КНЕУ, 2001- 564 с.

Остання редакція: 25.03.16

Публікаціі з предмету