Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наукова, інноваційна діяльність та наукові здобутки кафедри

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться в рамках кафедральних тем: "Генезис інститутів ринкової економічної системи" (№ державної реєстрації 0105U002255) ( січень 2005р. - грудень 2009р.); «Господарська система та її відображення в економічній думці: еволюційно-інституціональний аналіз» (№ державної реєстрації 0110U000471), (січень 2010 р. - грудень 2014 р.); "Світова економічна думка про еволюцію господарських систем: цивілізаційний підхід" (№ державної реєстрація 0115U003029), затвердженої в січні 2015 р. терміном на п'ять років. Науковий керівник: к.е.н., професор Степаненко С.В.

 Основні напрямки дослідження:

 • Цивілізаційна парадигма як методологічна основа сучасної економічної теорії та історико-економічних досліджень.
 • Інституціональна економічна теорія на сучасному етапі розвитку економічної науки.
 • Економічні інститути доринкової економіки.
 • Становлення, основні етапи розвитку ринкової економічної системи та її інститутів.
 • Еволюція суб’єктів ринкової економічної системи.
 • Сучасні еономічні теорії. Історія економічної думки України.

Наукові школи:

 • дослідження історії економічної думки України;
 • інституціональних досліджень економінчих систем.

 

Наукові здобутки

Наукові дослідження, їх активне впровадження в навчальний процес є важливою складовою діяльності колективу кафедри.

В межах кафедральної наукової теми працює методологічний семінар, на якому обговорюються найбільш актуальні, важливі та дискусійні проблеми

В рамках науково-дослідних тем кафедрою було видано ряд важливих наукових праць, зокрема, монографії:

 •  Степаненко С.В. «Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): Монографія. – К.: КНЕУ, 2008, - 312с.; 
 • Фещенко В.М. “Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.” – К.: КНЕУ, 2003 (11 др.а.),
 • Наукове видання - Є.Є.Слуцький. Теорія граничної корисності/За наук. редакцією Фещенко В.М. : Укладачі В.М.Фещенко, Т.В.Куриленко. – К.:КНЕУ, 2006. – 528с.;
 • Корнійчук Л. Я., Шевчук В. О. Футурологія: прогностичні ідеї фізичної економії. - К.: КНЕУ, 2012. - 70 с.
 • Ущаповський Ю.В. Ідеї інституціоналізму в економічній думці України ХІХ - поч. ХХ ст. - К.: КНЕУ, 2012;
 • Чуткий А.І. Київський комерційний інститут: витоки та історичний поступ (1906-1920 рр.) / Монографія. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. - 524 с.;
 • Чуткий А.І. Нариси з економічної історії України. Книга 1. На перехресті торгових шляхів. - К.: Темпора, 2013. - 616 с.
 • Чуткий А. І. Нариси з економічної історії України. Книга 2. Становлення житниці Європи. - К.: Темпора, 2015.
 • Фещенко В. М. М. І. Туган-Барановський про народне господарство // М. І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець (до 150-річчя від дня народження): Монографія - К.: Наук. думка, 2015. - с. 49-56.
 • Фещенко В. М., Лопух К. В. - Сучаснй монетаризм: монографія. - К.: Центр учбової літератури, 2015.
 • Колядич А.И. К вопросу концептуального обеспечения институциональной способности социальных партнеров / Человек, общество, экономика: кол. монография, ч. 3.: Достойный труд. - Wydawnictvo Naukove Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Instytut InzynieriiBezpieczenstwa I Nauk o Pracy Uniwersytet Zielonogorski, 2017,  стр.139-150

Підготовлено розділи в колективних монографіях, зокрема «М.Бунге: Сучасний дискурс» / За ред.. В.Д. Базилевича (Л.Я. Корнійчук, В.М. Фещенко, А.О. Маслов), а також «Институт частной собственности» (С.В. Степаненко) в роботі «Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований» / Под. ред. д-ра экон. наук А.А. Гриценко (2008.).

Результати наукових досліджень членів кафедри регулярно публікуються на сторінках історико-економічних періодичних видань, апробуються на загальноукраїнських та міжнародних наукових конференціях. До 100-річчя університету викладачами кафедри був підготовлений спеціальний випуск «Вчених записок», присвячений науковим здобуткам провідних вчених КНЕУ, що увійшли у скарбницю світової економічної теорії (М.В. Довнар-Запольського, Є.Є. Слуцького, К.Г. Воблого, Л.М. Яснопольського, Р.М. Орженцького та ін.).

У квітні 2009 року кафедрою було проведена Міжнародна наукова конференція «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України», за результатами якої був виданий збірник матеріалів конференції.  В жовтні 2009 року викладачі кафедри прийняли участь у науковій конференції  «Методологічні проблеми економічної науки». Зусиллями викладачів кафедри спільно з Полтавським університетом споживчої кооперації України  у 2010 р. була проведена міжнародна наукова конференція «Міжнародний кооперативний рух: історичний досвід і сучасна практика». А також на базі КНЕУ спільно з Донецьким національним технічним університетом була проведена міжнародна наукова конференція «Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія», в якій взяли участь вчені Білорусії Російської Федерації та України. Кафедрою регулярно проводяться Круглі столи. У 2013 році проведено Круглий стіл "Кооперація на порозі ХХІ століття: проблеми, перспективи розвитку". У 2014 р. - "Історико-економічні науки: проблеми розвитку та викладання" (присвячена пам'яті д. е. н., проф. Корнійчук Л. Я.). У 2016 р. - "Сучасні економічні теорії: історія, методологія та перспективи розвитку".

На кафедрі створені та успішно працюють аспірантура й докторантура. За останні роки захищено дві докторські і 14 кандидатських дисертацій.

Кафедра як базовий осередок історико-економічних досліджень у навчальних закладах України виконує велику експертну роботу з підготовки кандидатських і докторських дисертацій пошукачів внз України до захисту (Пантелеймоненко А.О. (2009 р.), Мариненко Н.Ю. (2011 р.), Марчишинець О.В. (2011 р.)), Шафранська М. Ю. (2015), рецензування навчальних посібників для надання Грифу МОН України (Шевченко О. – Краматорськ, Шевчик В. – Львів, Левицький В. – Тернопіль).

Результати наукових досліджень впроваджуються в навчально-методичні розробки членів кафедри (підручники, посібники, тексти лекцій тощо). Зокрема:

 • Л.Я. Корнійчук «Історія економічної думки України» (2004),
 • П.В. Проскурін «История экономики и экономических учений. Економическая история индустриальной цивилизациии» (2007),
 • Н.О. Тимочко «Економічна історія України» (2008).
 • А.І. Чуткий  «Історія держави і права зарубіжних країн», «Історія України. – Кн. 1. Давня та Нова історія України», «Історія України. – Кн. 2. Новітня історія України»;
 • В.М. Фещекно Сучасні економічні теорії : навч. посіб. / В.М.Фещенко. - К.: КНЕУ, 2012. - 474 с.;
 • Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина ХХ ст.); за ред. Антонюка С. Н. : хрестоматія [Електронний ресурс]. - К.: КНЕУ, 2013. - 511 с.

Було опубліковане також кафедральне видання «Історія економіки та економічної думки»: навч. посіб./[С.В.Степаненко, С.Н.Антонюк, В.М.Фещенко, Н.О.Тимочко]; за ред.. проф.. С.В.Степаненка. – К.: КНЕУ, 2010. 734 с. з Грифом МОН України та його електронна російськомовна версія.

Кафедра плідно співпрацює з академічними установами, вищими навчальними закладами України, зокрема КНУ ім. Тараса Шевченка, Донецьким національним технічним університетом, Інститутом економіки і прогнозування НАН України.

Інноваційна діяльність

Інноваційні продукти:

 • Розробка програми інтегрованої дисципліни "Історія економіки та економічної думки". Автори: проф. С.В.Степаненко, проф. В.М.Фещенко, доценти: С.Н.Антонюк, М.М.Логінов, Н.О. Тимочко та ін. Галузевий стандарт вищої освіти України. - К., 2006 р.
 • Книга "Історія економіки та економічної думки" (свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 36871 від 10.02.2011 р.). Авторський колектив під керівництвом проф. Степаненко С.В.
 • Розробка авторської програми з науки "Сучасні економічні теорії". Автор - проф. Фещенко В.М.
 • Навчальний посібник з науки "Сучасні економічні теорії". - К.: КНЕУ, 2012. - 474 с. Автор - проф. Фещенко В.М. (свідоцтво про авторське право №60494)
 • Розробка авторської програми з науки "Інституціональна економіка". Автор - проф. Степаненко С.В. (свідоцтво про авторське право №60492)

 

Студентська наука

         На кафедрі сформовані робочі дослідницькі групи, в межах яких здійснюється науковий пошук з активним залученням студентів. Зокрема:

 • У 2009 році студенти брали активну участь у міжнародній науковій конференції «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України», присвяченій 10-річчю наукового товариства імені Сергія Подолинського.
 • У 2013 році – у роботі круглого столу «Кооперація на порозі ХХІ століття. Проблеми та перспективи розвитку». (До 100-річчя Другого кооперативного з’їзду).
 • Студенти беруть участь у роботі громадської організації «Наукове товариство імені Сергія Подолинського», що можна вважати різновидністю гурткової роботи. Засідання товариства проводяться 1 раз на місяць в КНЕУ. Також студенти приймають активну участь в заходах, які проводить ця організація в м. Києві (в Будинку вчителя, в Будинку вчених, в Будинку письменника і т.п.).
 • Ведеться співробітництво з молодіжним крилом «Ларуш», яке очолює відомий американський економіст Ліндон Ларуш.

Студентські наукові конференції:

 • Міжнародна студентська наукова конференція у Варшавському університеті наук про життя (травень 2011 року). Виступ Решетюка Тараса (студента третього курсу факультету міжнародної економіки КНЕУ) разом зі Скаєм Шилдсом (молодіжне крило «Ларуш», США). Нагороджені дипломом.

Олімпіади:

 • Всеукраїнська олімпіада з економічної теорії (лютий 2012 р.). Участь в І-ому турі, який проводився в КНЕУ і в ІІ-ому турі – в м. Кременчуці.
 • Всеукраїнська олімпіада з економічної теорії (лютий 2013 р.).
 • На фінансово-економічному факультеті КНЕУ в грудні 2015 р. був проведений економічний турнір. Організатори викладачі Лавриненко В. М. та Лопух К. В.

Конкурси студентських наукових робіт:

- Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, який проводився на сайті Леоніда Кучми. Травень 2012. Студентка ІV курсу факультету економіки та управління Цаповська Марія отримала диплом ІІ-ого ступеню.

- Кожного року кафедра приймає активну участь у конкурсі студентських наукових робіт, який проводиться у КНЕУ, а також в олімпіаді з економічної теорії.

- В 2016 р.студентка ІV курсу фінансово-економічного факультету КНЕУ Мястковська Вероніка Сергіївна зайняла 3-е місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з номінації "Історичні науки" (науковий керівник доц. Лавриненко В. М.)

- В 2016 р. студент ІV курсу ФЕТАУ Мороз Євгеній (спеціальність "Економічна теорія") зайняв 4-е місце у Всеукраїнській олімпіаді з економічної теорії. Науковий керівник проф. Фещенко В.М.

- В 2016 р. 3 статті студентів КНЕУ були розміщені в електронному виданні КНЕУ "Молодіжний економічний Дайджест" (наукові керівники проф. Фещенко В. М., доц. Воробйова Л. В., ст. викл. Лопух К. В.).

 

Остання редакція: 11.10.17