Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Концепції та моделі сучасного менеджменту

Підготовка докторів філософії (PHD) у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка»передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань і професійних практик шляхом формування та розвитку у здобувачів третього (освітньо-наукового) рівню вищої освіти(далі – здобувачі) програмних компетентностей, необхідних для розв’язання комплексних проблем у сфері дослідницько-інноваційної та професійної діяльності. Необхідність оволодіння здобувачами основними знаннями, вміннями та навичками виконання оригінального дисертаційного дослідженняу сфері економіки вимагає засвоєння ними також і вибіркової навчальної дисципліни «Концепції та моделі сучасного менеджменту».

Мета вивчення дисципліни: формування у здобувачів комплексу теоретичних уявлень щодо базових положень і вимог сучасних управлінських концепцій та прищеплення вмінь практичного застосування цих вимог і підходів під час досліджень систем менеджменту вітчизняних і закордонних бізнес-організацій.

Досягнення зазначеної мети вимагає вирішення наступних завдань:

–  озброєння здобувачів розумінням актуальних напрямів розвитку теорії та практики організаційно-управлінської діяльності сучасних бізнес-організацій;

–  сприяння опануванню знаннями щодо сутності концепцій та моделей сучасного менеджменту;

–  формування вмінь використовувати ефективні управлінські інструменти та методи при визначенні характеру та обґрунтуванні необхідності здійснення змін у бізнес-організаціях.

Предмет навчальної дисципліни: концепції, моделі та методи сучасного менеджменту.

В результатівивчення навчальної дисципліни здобувач повинен отримати:

–  знання: змісту ключових положень сучасних концепцій, моделей і методів менеджменту та особливостей їх змін, спричинених глобалізаційними процесами, інтелектуалізацією економіки, ствердженням реалій інформаційного суспільства, впровадженням світових досягнень у галузі менеджменту у практику управлінської діяльності вітчизняних бізнес-організацій;

–  вміння:виявляти комплексні проблеми сучасного менеджменту та знаходити способи їхнього розв’язання шляхом продукування нових знань; аналізувати основні тенденції та генерувати пріоритетні напрями розвитку науки управління; ефективно використовувати основні положення сучасних концепцій менеджменту для подолання кризових ситуацій в організаціях; обґрунтовувати управлінські рішення, використовуючи нагромаджене теоретичне підґрунтя у галузі менеджменту; діагностувати особливості впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на формування потенціалу змін в менеджменті організації; визначати та коректно розмежовувати сфери доцільного застосування реінжинірингу та постійного поступового вдосконалення систем менеджменту; використовувати всю суму одержаних знань y науково-дослідницькій діяльності, спрямованій на вивчення, аналіз та вдосконалення систем менеджменту;

–  комунікація: збирати, інтерпретувати та застосовувати релевантні до сфери менеджменту організації дані для здійснення дальших досліджень та отримання нових наукових результатів;

–  автономність та відповідальність: формувати самостійні судження, що враховують наукові аспекти концептуальних сфер сучасного менеджменту; здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.

Переглянути робочу програму навчальної дисципліни "Концепції та моделі сучасного менеджменту"

Переглянути матеріали з вивчення навчальної дисципліни "Концепції та моделі сучасного менеджменту":

 

 

 

 

 

Остання редакція: 01.06.20