Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стратегічна конкурентоспроможність

 

Дисципліна “Стратегічна конкурентоспроможність” є логічним продовженням курсів “Стратегія підприємства”, «Управління стратегічними змінами на підприємстві», «Управління конкурентоспроможністю підприємства» які вивчаються на бакалаврському та магістерському рівнях. Метою стратегічного управління підприємством є досягнення та утримання стійкої конкурентної переваги, що і є предметом вивчення дисципліни “Стратегічна конкурентоспроможність ”.

Конкурентоспроможність підприємства відображає цільовий стан суб’єкта ринку, що характеризує його здатність формувати і реалізовувати конкурентні переваги на визначеному конкурентному ринку. Її рівень має диференційовані параметри, які залежать від об’єктивних умов зовнішнього середовища і суб’єктивних управлінських дій персоналу підприємства, що дозволяє вважати конкурентоспроможність об’єктом управління.

Задля забезпечення перспектив конкурентного розвитку підприємство повинно створити управлінський потенціал, достатній для адекватного реагування на негативні зовнішні прояви і можливі внутрішні прорахунки. Зазначене обумовлює визначення предмету вивчення дисципліни “Стратегічна конкурентоспроможність”,  як системи методологічних підходів і управлінських дій, спрямованих на забезпечення можливості підприємства створювати, підтримувати і розвивати конкурентні переваги у змінюваних умовах зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Дисципліна має переважно прикладну спрямованість, а наявні теоретичні узагальнення і методичні прийоми аналізу та прогнозування створюють необхідний методологічний базис для прийняття обґрунтованих управлінських рішень і здійснення необхідних конкурентних дій. Закріплення отриманих студентами знань і набуття необхідних компетенцій передбачає виконанням відповідних практичних завдань під час аудиторних імітаційних занять і виробничої практики на підприємствах.

Мета вивчення дисципліни – виробити системне сприйняття конкурентоспроможності як визначальної характеристики підприємства на конкурентному ринку,  розвинути розуміння  сутності та механізму набуття і реалізації комплексу конкурентних переваг підприємства, набути навичок управління рівнем конкурентоспроможності підприємства в змінюваному середовищі.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

 • сформувати уявлення про стратегічну конкурентоспроможність підприємства як комплексну характеристику його конкурентного положення на ринку;
 • вивчити теоретико-методологічні основи управління конкурентоспроможністю підприємств;
 • оволодіти навичками аналізу конкурентного середовища підприємства;
 • сформувати здатність обґрунтованого конкурентного ціле визначення підприємств;
 • набути вміння стратегічного і поточного управління рівнем конкурентоспроможності підприємств;

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент має

знати:

 • теоретико-методологічні і методичні основи управління стратегічною конкурентоспроможністю підприємств;

уміти:

 • ідентифікувати основних конкурентів і визначати рівень їх небезпеки для підприємства;
 • аналізувати і прогнозувати інтенсивність конкуренції на цільовому ринку підприємства;
 • оцінювати і аналізувати конкурентоспроможність підприємств на основних ринках їхньої діяльності;
 • визначати пріоритети конкурентного розвитку підприємств;
 • приймати управлінські рішення щодо визначення і коригування динаміки детермінант конкурентоспроможності задля набуття та збереження стратегічної конкурентоспроможності підприємства.

Переглянути робочу програму навчальної дисципліни "Стратегічна конкурентоспроможність":

 

Остання редакція: 01.06.20