Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організаційна поведінка

1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. її взаємозв*язок з іншими дисциплінами навчального плану.
Метою викладання дисципліни "Організаційна поведінка” є опанування специфічних прийомів та інструментів управління поведінкою індивіда в організації; формування навичок раціональної організації роботи індивіда в організації; набуття умінь аналізу групової та міжгрупової динаміки в організації, формування ефективної командної роботи в організації; набуття умінь розробки напрямків розвитку організаційної культури та опанування інструментів управління організаційним розвитком.
Засвоєння дисципліни “Організаційна поведінка” передбачає наявність у студентів знань загальних теорій менеджменту, операційного менеджменту, інноваційного менеджменту, стратегічного управління, самоменеджменту.

2. Перелік знань та вмінь, яких набуває студент після опанування даної дисципліни.
Після вивчення дисципліни "Організаційна поведінка" студенти повинні:
Знати сутність основних понять і категорій організаційної поведінки; методики використання базових інструментів управління поведінкою; характеристики впливу різних факторів на поведінку людей в організації; базові інструменти управління поведінкою людей на індивідуальному, груповому та організаційному рівнях.
Уміти розробляти мотиваційний механізм управлінської діяльності в організації; механізм формування функціональної поведінки працівників організації; обирати ефективний стиль лідерства; використовувати сучасний інструментарій в управлінні поведінкою людей в організації; координувати взаємодію між органами управління, підрозділами організації (виконавцями); міжгрупову динаміку, управляти конфліктами; діяльність персоналу; обмін інформацією, знаннями між підрозділами, групами, індивідами в організації; аналізувати досягнення поставлених перед організацією, групами, індивідами економічних та позаекономічних цілей; кадровий потенціал організації, специфічні особливості елементів організаційної культури; конфлікти в організації; причини низької ефективності командної роботи; прогнозувати поведінкову реакцію персоналу на зміни; розробляти та обґрунтовувати напрямки розвитку організаційної культури; планувати особистий розвиток та кар’єру працівників в організації; формувати систему адаптації та розвитку персоналу в організації; команди та командну взаємодію систему винагородження в організації; систему оцінки персоналу організації; систему цінностей, які підтримують здійснення місії організації та мотивують працівників до її досягнення; мотиваційне середовище в організації; організаційно-економічні важелі організаційної культури; модель компетенцій працівника організації; здійснювати моніторинг ефективності та результативності діяльності організації, груп, індивідів; поведінки працівників в організації; здійснювати ефективну комунікацію в організації; розробляти систему навчання персоналу організації; адаптації нових членів колективу до організаційної культури підприємства; обирати оптимальні види і форми навчання персоналу;  форми та методи дослідження поведінки людей в організації.

3. Сфери реалізації
Отримані при вивченні дисципліни „Організаційна поведінка” знання та вміння можуть бути реалізовані у будь-якій управлінській та виконавчей діяльності у будь-якій сфрі народного господарства, що випливає з представлених вище фахових компетенцій, які набувають фахівці, що вивчали цю дисципліну.

4. Зміст дисципліни за модулями
Зміст дисципліни „Організаційна поведінка", що пропонується для вивчення студентам магістерських програм „Менеджмент корплрацій (АТ)” і „Менеджмент малого бізнесу" розкривається за такими темами:
1. Концепція організаційної поведінки
2. Людина в системі організаційної поведінки
3. Управління поведінкою індивіда
4. Мотивація як фактор формування функціональної поведінки індивіда
5. Організація роботи індивіда
6. Управління виконанням та оцінювання роботи індивіда
7. Група як об’єкт аналізу організаційної поведінки
8. Групова та міжгрупова динаміка
9. Командна модель діяльності
10. Управління конфліктами в організації
11. Управління комунікаціями в організації
12. Організаційна культура
13. Управління організаційним розвитком
Паспорт:

/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/management/15_Pasport_OrganD196zacD196jna_povedD196nka.doc

Остання редакція: 29.12.15

Публікаціі з предмету

  • Організаційна поведінка (69 KB)паспорт науки (дисципліни) «Організаційна поведінка»13 Вересня 2016 р.
  • Організаційна поведінка (78 KB)паспорт науки «Організаційна поведінка»13 Вересня 2016 р.
  • Організаційна поведінка (522 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знатьз дисципліни «Організаційна поведінка»09 Вересня 2016 р.