Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Теорія організації

Мета: формування у студентів системи знань щодо основ теорії організації, як одного з фундаментальних елементів наукової бази менеджменту, а також оволодіння сучасними прийомами і методами дослідження організації як об’єкта управління, її цілей, особливостей побудови та розвитку.

Завдання:

* визначення теоретико-методологічних та прикладних аспектів сучасних проблем теорії організації;

* формування практичних навичок і вмінь щодо застосування законів та принципів побудови організації для забезпечення її ефективного функціонування та розвитку;

* розвиток здібностей до науково-дослідної роботи у сфері менеджменту.

Предмет: загальні закони розвитку, закономірності будови та принципи управління всіх типів організацій як складних динамічних систем, а також відносини, що виникають в середині та поза межами організації як суб’єкта господарювання.

Змістовні модулі: теоретичні засади теорії організації; функції і методи теорії організації як науки; місце теорії організації в системі управлінських наук; еволюція теорії організації; основні організаційні теорії; сучасна організаційна парадигма; закони розвитку організації та їх класифікація; закономірності функціонування організації; принципи функціонування та управління організацією; поняття і сутність організації; організаційний процес; середовище організації; організація як система; системний підхід; класифікація систем; особливості взаємодії керуючої та керованої систем; управління в організації; організаційна структура управління; механізми управління організацією; поняття і сутність самоорганізації; синергетична концепція самоорганізації; гнучкість та стійкість організації; соціальна організація; комунікації в організації; організаційна культура; організаційне проектування; сучасні підходи до організаційного проектування; етапи розробки організаційного проекту.

Місце у структурно-логічній схемі :вихідна, передує вивченню наук (дисциплін) «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Організація управління промисловим підприємством», «Управління персоналом», «Управління якістю», «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Інноваційний менеджмент», «Стратегічне управління», «Адміністративний менеджмент», «Організація виробництва», «Організаційно-економічне проектування розвитку підприємства», «Технологічний менеджмент» та «Крос-культурний менеджмент».

Паспорт:

 

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

  • Теорія організації (559.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки  «Теорія організації» для студентів спец. 6.03060108 Грудня 2017 р.
  • Теорія організації (89.5 KB)паспортз науки «Теорія організації»09 Вересня 2016 р.