Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Технологічні процеси галузей промисловості

Мета опанування дисципліни у контексті підготовки фахівців певної спеціальності, її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

Мета дисципліни "Системи технологій" полягає в опануванні  студентами комплексу знань щодо сутності та закономірностей  формування промислових технологій як складової економічної діяльності (за визначенням класифікатора ДК 009 – 96) у системі збалансованих грошових і матеріально-енергетичних потоків конверсії природного ресурсу у споживчу вартість. Формування науково-обгрунтованих знань і навичок з аналізу технологічних систем за пріоритету науково-технічного прогресу.
Дисципліна "Системи технологій" пов’язана з рядом дисциплін природничо-наукового циклу  та загальноекономічної підготовки бакалаврського рівня, зокрема, «Основи менеджменту», «Економіка підприємства», «Інноваційний менеджмент», «Мікроекономіка», «Маркетинг», «Міжнародна економіка», «Регіональна економіка», «Основи екології».

Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни.

  1. Знати основи раціонального використання природного ресурсу і ефективності впровадження  у систему технологій природоохоронних заходів інноваційного продукту НТП.
  2. Знати основні галузі сучасного промислового виробництва, їх типові технології і системні міжгалузеві зв’язки у виробництві промислової продукції.
  3. Вміти виконувати орієнтовні розрахунки матеріальних та енергетичних балансів технологічних процесів з застосуванням фізичних величин та їх одиниць за нормативами Міжнародної системи SI, а назви речовин – за Міжнародною системою IUPAC.
  4. Вміти виконувати пошук необхідної науково-технічної інформації та її ефективно використовувати у фаховій економічній діяльності.
  5. Сфера реалізації набутих знань та вмінь у майбутній професії.

Знання та вміння , набуті при вивченні дисципліни можуть бути плідно використані майбутніми фахівцями , працюючи менеджером, економістом як у сфері промисловості, так і в бізнесі різних галузей народного господарства.Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентам за модулями та темами.

Модуль 1. Загальні науково-технічні основи вивчення дисципліни.

Тема 1.Значення дисципліни "Системи технологій" для спеціалістів з менеджменту промисловості та загальноекономічної підготовки бакалаврського рівня, зокрема. ЇЇ місце в економічній діяльності. Поняття і терміни (дефініції): технологія, виробничий процес, технологічний процес, системи технологій, сировина, засоби праці, економічна діяльність (за визначенням класифікатора ДК 009 – 96) тощо. Зв'язок з іншими суміжними дисциплінами.

Тема 2. Метрологія. Міжнародна система SI, вимірювання фізичних величин у науці, техніці й економіці. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність», інші нормативні документи. Переваги використання SI в економіці у порівнянні з галузевими системами фізичних одиниць.

Тема 3. Міжнародна система номенклатури  речовин IUPAC та її значення для професійної діяльності економістів-менеджерів виробничої сфери та сфери послуг.

Тема 4. Міжнародна система фізичних величин SI, її переваги перед галузевими та національними, Основні та похідні фізичні величини, кратні та часткові та їх застосування в техніко-економічному аналізі.

Модуль 2. Використання Міжнародної системи фізичних величин SI в техніко-економічному аналізі.

Тема 5. Позасистемні одиниці фізичних величин та їх застосування. Співвідношення системних (SI) та позасистемних одиниць фізичних величин; використання в розрахунках.

Тема 6. Методи та технічні засоби вимірювання. Еталони одиниць фізичних величин. Метрологічне забезпечення технологічних процесів. Правила найменувань великих чисел.

Тема 7. Документальна підготовка виробництва відповідно до вимог ЄСТП (єдиної системи організації та управління процесами технологічної підготовки) та ЄСКД (єдиної системи конструкторської документації), застосування стандартів в Україні.

Тема 8. Системи термінологічних правил і стандартів найменувань хімічних речовин. Найпоширеніші Міжнародні системи хімічної номенклатури IUPAC та ASE.

Паспорт:

 

Остання редакція: 29.12.15

Публікаціі з предмету

  • Технологічні процеси галузей (244.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знать з дисципліни «Технологічні процеси галузей»22 Листопада 2019 р.
  • Технологічні процеси галузей (92 KB)паспорт  навчальної дисципліни «Технологічні процеси галузей ». Дисципліна бакалаврського рівня. 09 Вересня 2016 р.