Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація управління промисловим підприємством

Предметом дисципліни «Організація управління промисловим підприємством» виступають основні складові, закономірності та принципи побудови системи управління, які грунтуються на дослідженні сукупності процесів управління як змістовної характеристики послідовності робіт, та структур управління, які відображають стійкий аспект системи на даний момент часу. Ця дисципліна у навчальному плані за спеціальністю «Менеджмент організацій» (спеціалізація «Менеджмент промислових підприємств») для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр відноситься до нормативних дисциплін циклу природничонаукової та загальноекономічної підготовки із загальним обсягом 180 годин (5 кредитів) на її вивчення.

Метоювикладання дисципліни «Організація управління промисловим підприємством» є:

  1. формування системи фундаментальних знань з організації управління у рамках промислового підприємства та навичок застосування системного підходу до організаційних процесів;
  2.  опанування навичок аналізу системи управління промисловим підприємством;
  3. опанування принципів иа методів розробки організаційних рішень та оцінки їх ефективності;
  4. формування системи  знань теоретико-методичних аспектів та навичок практичного застосування дослідження функціональних складових системи управління промисловим підприємством;
  5. формування навичок проведення організаційного аналізу та формування організаційних проектів у рамках промислового підприємства;
  6. набуття умінь оцінки ефективності організаційних процесів та організаційних змін.

Завданнями вивчення дисципліни є:

Теоретичним підгрунтям для усвідомлення зазначеної дисципліни є такі базові дисципліни навчального плану підготовки бакалаврів зі спеціальності «Менеджмент організацій» як  «Основи менеджменту», «Економіка підприємства», «Організація виробництва», «Управління персоналом», «Антикризове управління підприємством».

Після вивчення дисципліни «Організація управління промисловим підприємством» студенти повинні:

Вивчення дисципліни «Організація управління промисловим підприємством» передбачає формування таких основних важливих компетенцій:

2.1. Аналізувати: процеси управління на макро- та мікрорівні підприємства, їх інформаційне забезпечення; схеми розподілу прав та відповідальності в системі промислового підприємства; особливості організації управління функціональних підсистем промислового підприємства; підходи до розробки та відбору управлінських рішень; вплив організаційних факторів на вибір рішення; ефективність управління на різних організаційно-структурних рівнях; тенденції в змінах організаційних структур, вплив нововведень на зміну організаційної структури.

2.2. Діагностувати: проблеми, що виникають в системі управління промисловим підприємством та призводять до організаційних змін; необхідність корегування організаційних структур.

3. Організаційно-правових:

3.1. Формувати: документи, що регламентують структуру підприємства та     процеси управління; інформаційну систему підтримки прийняття управлінських рішень; організаційні механізми координації та регламентації видів діядльності.

3.2. Обгрунтовувати: проект організаційної структури управління;  організаційно-структурні форми апарата управління підприємством; оптимальну кількість рівнів структури управління; співвідношення централізації та децентралізації в процесі проектування організаційних структур; необхідність коригування організаційних структур; рекомендації щодо розробки стратегії організаційних змін.

4. Контрольних:

4.1. Оцінювати: організаційну ефективність, ефективність управління,
виконання прийнятих управлінських рішень, раціональність організаційної структури,  вплив нововведень на зміну організаційної структури; ефективність організаційних змін.

5. Комунікаційних:

 5.1. Здійснювати: ефективну комунікацію в рамках промислового підприємства, зворотний зв’язок.

5.2. Ініціювати та підтримувати: ділові контакти промислового підприємства з основними контрагентами зовнішнього середовища.

6. Інноваційних:

6.1. Розробляти та впроваджувати: нововведення, що стосуються організаційних процесів та організаційних структур, заходи щодо впровадження змін в системі управління підприємством.

6.2. Забезпечувати: використання нових підходів щодо прийняття управлінських рішень в окремих функціональних підсистемах підприємства.

7. Навчальнихта науково-дослідницьких:

7.1. Обирати: форми та методи дослідження процесів, що відбуваються на промисловому підприємстві; джерела інформації для вивчення проблем; методичні підходи до проектування схеми розподілу відповідальності в рамках промислового підприємства;  методичні підходи до оцінки ефективніост організації управління.

7.2. Аналізувати: інформаційне поле промислового підприємства, наукові публікації, практичний досвід промислових підприємств у використанні різних методів та інструментів управління.

7.3. Узагальнювати: отримані результати дослідження, розробляти проекти, готувати наукові огляди, доповідні записки, наукові звіти, статті.

Паспорт:

/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/management/15_Pasport_OUPP.doc

Остання редакція: 26.11.19

Публікаціі з предмету