Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Персональний менеджмент

1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. її взаємозв*язок з іншими дисциплінами навчального плану.
Метою викладання дисципліни „Персональний менеджмент (самоменеджмент)" є формування вмінь ефективно використовувати свій робочий час; планувати особисту роботу; працювати з інформацією; готувати ділові листи; ефективно взаємодіяти з підлеглими, колегами, керівництвом; формулювати життєві цілі; організовувати і ефективно проводити ділові заходи; управляти своїм емоційно-вольовим потенціалом; організовувати свою діяльность; впливати на співрозмовників; встановлювати і підтримувати ділові контакти.
Засвоєння дисципліни "Персональний менеджмент (самоменеджмент)" передбачає наявність у студентів знань загальних теорій менеджменту, організаційної поведінки, операційного менеджменту, інноваційного менеджменту, стратегічного управління.

2. Перелік знань та вмінь, яких набуває студент після опанування даної дисципліни.
Після вивчення дисципліни "Персональний менеджмент" студенти повинні:
Знати технології самооцінки і методи самовдосконалення; техніку планування та ефективного використання робочого часу; техніки самоорганізації; принципи делегування повноважень; техніку ефективної роботи з інформацією; ефективну організацію робочого місця; методи попередження стресу; принципи самоорганізації особистого здоров'я; основні вимоги до складання документів; техніку роботи із документами; правила створення і підтримки власного іміджу; техніку ефективної взаємодії з колегами, підлеглими, керівництвом; види переконуючих впливів на співрозмовника; прийоми атракції; правила підготування і проведення ділових бесід; правила ділового етикету; техніку телефонних розмов; організацію прийому відвідувачів; тактику поводження в конфліктних ситуаціях; правила підготовки і проведення нарад; техніку публічного виступу; правила підготовки і проведення ділових переговорів.
Уміти аналізувати ефективність використання свого робочого часу і резерви його оптимізації; планувати особисту роботу; працювати з інформацією; готувати ділові листи; ефективно взаємодіяти з підлеглими, колегами, керівництвом; формулювати життєві цілі; організовувати і ефективно проводити ділові заходи; управляти своїм емоційно-вольовим потенціалом; виступати публічно; поводитись в конфліктних ситуаціях; організовувати свою діяльність; впливати на співрозмовників; встановлювати і підтримувати ділові контакти.

3. Сфера реалізації набутих знань та вмінь в майбутній професії.
Набуті знання та уміння щодо системного підходу до самоуправління є необхідною передумовою для розуміння того, що самоменеджмент є необхідною передумовою ефективної управлінської діяльності та самоорганізації керівника. Це утворює підґрунтя для забезпечення раціональної організації власної роботи та власного часу; професійного зростання менеджера; взаємодії менеджера з підлеглими, колегами, керівництвом; проведення ділових заходів.

4.   Зміст дисципліни,  що  пропонується  до  вивчення  студентів  за змістовними модулями.
Зміст дисципліни „Персональний менеджмент (самоменеджмент)", що пропонується для вивчення студентам магістерської програми „Менеджмент малого бізнесу" розкривається за такими темами:
1. Сутність та зміст персонального менеджменту.
2. Кар'єра менеджера
3. Планування та мотивація своєї діяльності
4. Управління власним часом
5. Організаційна культура менеджера
6. Прийняття рішень та делегування повноважень
7. Організація власної діяльності
8. Управління собою та особистий самоконтроль

Паспорт:

/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/management/15_Pasport_Personalnij_mzhm.doc

Остання редакція: 29.12.15

Публікаціі з предмету

  • Персональний менеджмент (1.1 MB)– методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Персональний менеджмент»08 Грудня 2017 р.
  • Персональний менеджмент (81 KB)паспорт з дисципліни «Персональний менеджмент»09 Вересня 2016 р.