Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Теорія організації

Мета: формування у студентів системи знань щодо основ теорії організації, як одного з фундаментальних елементів наукової бази менеджменту, а також оволодіння сучасними прийомами і методами дослідження організації як об’єкта управління, її цілей, особливостей побудови та розвитку.

Завдання:

* визначення теоретико-методологічних та прикладних аспектів сучасних проблем теорії організації;

* формування практичних навичок і вмінь щодо застосування законів та принципів побудови організації для забезпечення її ефективного функціонування та розвитку;

* розвиток здібностей до науково-дослідної роботи у сфері менеджменту.

Предмет: загальні закони розвитку, закономірності будови та принципи управління всіх типів організацій як складних динамічних систем, а також відносини, що виникають в середині та поза межами організації як суб’єкта господарювання.

Змістовні модулі: теоретичні засади теорії організації; функції і методи теорії організації як науки; місце теорії організації в системі управлінських наук; еволюція теорії організації; основні організаційні теорії; сучасна організаційна парадигма; закони розвитку організації та їх класифікація; закономірності функціонування організації; принципи функціонування та управління організацією; поняття і сутність організації; організаційний процес; середовище організації; організація як система; системний підхід; класифікація систем; особливості взаємодії керуючої та керованої систем; управління в організації; організаційна структура управління; механізми управління організацією; поняття і сутність самоорганізації; синергетична концепція самоорганізації; гнучкість та стійкість організації; соціальна організація; комунікації в організації; організаційна культура; організаційне проектування; сучасні підходи до організаційного проектування; етапи розробки організаційного проекту.

Місце у структурно-логічній схемі :вихідна, передує вивченню наук (дисциплін) «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Організація управління промисловим підприємством», «Управління персоналом», «Управління якістю», «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Інноваційний менеджмент», «Стратегічне управління», «Адміністративний менеджмент», «Організація виробництва», «Організаційно-економічне проектування розвитку підприємства», «Технологічний менеджмент» та «Крос-культурний менеджмент».

Паспорт:

 

Остання редакція: 01.06.20

Публікаціі з предмету

  • Теорія організації (бізнес-організація) (345.5 KB)Методичні  матеріали з вивчення  навчальної  дисципліни «Теорія організації» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент бізнес-організацій»22 Листопада 2019 р.
  • Теорія організації (міжнародний бізнес) (247 KB)Методичні  матеріали з вивчення  навчальної  дисципліни «Теорія організації» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Міжнародний бізнес»22 Листопада 2019 р.
  • Теорія організації (соціальна сфера) (345.5 KB)Методичні  матеріали з вивчення  навчальної  дисципліни «Теорія організації» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент соціальної сфери»22 Листопада 2019 р.
  • Теорія організації (агробізнес) (258 KB)Методичні  матеріали з вивчення  навчальної  дисципліни «Теорія організації» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент агробізнесу»22 Листопада 2019 р.
  • Теорія організації (89.5 KB)паспортз науки «Теорія організації»09 Вересня 2016 р.