Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Решетняк Тетяна Іванівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

Освіта:

Кандидат економічних наук, доцент.

1994 р. - Київський державний економічний університет, спеціальність «Економіст».

1997-2000р. – аспірантура з відривом від виробництва Київського національного економічного університету.

2005 – захищено дисертацію на здобуття наук. ступеню канд. екон. наук на тему: «Управління розвитком підприємства: інформаціологічний контекст»

2012р – присуджено вчене звання доцента.

2012 по 2015 – докторантура КНЕУ.

Досвід викладацької та практичної роботи

1994- 2019 рр. - робота на кафедрі стратегії підприємств на посадах асистента, старшого викладача, доцента. Викладання дисциплін «Мікроекономіка», «Управління консалтинговою діяльністю», «Управління стратегічними змінами на підприємстві», «Внутрішній економічний механізм підприємства», «Фахова науково-дослідна робота студентів», «Методологія наукових досліджень», «Управління знаннями підприємства». За період роботи в КНЕУ була співавтором робочих начальних програм з дисциплін  «Управління консалтинговою діяльністю», «Фахова науково-дослідна робота студентів», «Методологія наукових досліджень», «Управління знаннями підприємства», магістерської програми «Бізнес-аналітика» та пакету вибіркових дисциплін для студентів-бакалаврів «Бізнес-аналітика».

2006 -2019 рр. - заступник завідувача кафедри стратегії підприємств з наукової роботи.

З 2019 р. – доцент кафедри менеджменту, викладання дисциплін «Стратегічний менеджмент», «Методологія наукових досліджень»магістерського рівня; «Управління конкурентоспроможністю підприємств» бакалаврського рівня.

Основні підручники, навчальні посібники, методичні видання:

1.  Решетняк Т.І. Ринок монополістичної конкуренції // Практикум з мікроекономіки до підручника «Мікроекономіка» за наук. ред. А.П.Наливайка (лист № 11-1602 від 06.02.12). -К.: КНЕУ, 2013

2. Решетняк Т.І. Ринок монополістичної конкуренції // Мікроекономіка: Підручник(Лист № 1/11-5782 від 29.06.2010) К.:КНЕУ, 2011. – 446 с.

3.  Методичні рекомендації до підготовки магістерських дипломних робіт/ Задорожна Н.В., Євдокимова Н.М., Решетняк Т.І.// Магістерська програма «Менеджмент проектів і консалтинг»: Навчально-методичний комплекс. Кол. авт. під кер. Л. П. Батенко. – К.:КНЕУ, 2008 р. – 440 с.

4. Науково-дослідна робота студента на прикінцевому етапі навчання в бакалавраті: науковий семінар. Курсова робота-есе: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ Задорожна Н.В., Євдокимова Н.М., Решетняк Т.І. – К.:КНЕУ, 2007 р.

5.  Управління інфраструктурою підприємства: Навч.-метод. Посібник/ Белов М.А., Павленко І.А., Решетняк Т.І. та ін. – К.:КНЕУ, 2003. 112с

6. Організація консалтингової діяльності: Навчальний посібник /Верба В.А., Решетняк Т.І. – К.:КНЕУ, 2000. -244 с.

Організаційна діяльність

2012-2019 рр. – член Вченої Ради факультету Економіки та управління;

З 2012 р. - член Науково-експертної Ради КНЕУ

2018 р.-член проєктної групи з розробки освітньої програми "Економіка підприємства" (спеціальність 051 "Економіка") на бакалаврському рівні вищої освіти

Наукова діяльність:

2007-2008 рр. - відповідальний виконавець НДР №872 «Стратегічне управління знаннями підприємства», Код КПКВ: 2201040 – «Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів»

Наукове керівництво дисертаційною роботою:

Рудь О.О. Стратегічні рішення щодо злиття та поглинання: формування в умовах невизначеності – дис. на здобуття наук. ступеню канд. екон. наук (рік захисту – 2020 р.)

Керівництво НДР студентів:

Томащук І. Ю. – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2005/2006 н.р., з напряму «Економіка підприємства та управління виробництвом»

Підвищення кваліфікації:

1.               Спільний проект ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», Jean Monnet Fund та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури, сертифікат, «Європейські бізнес-практики КСВ», 2016 р.

2.               ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана», Свідоцтво про підвищення кваліфікації, програма підвищення кваліфікації «Дистанційні технології в освітньому просторі університету», 2017

Відзнаки

Почесне звання "Заслужений працівник КНЕУ"

Подяка Міністерства освіти і науки України

 

Наукові профілі:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222139108

https://orcid.org/0000-0002-7157-3346

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=vVGkWucAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate