Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шевчук Євген Васильович

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: Старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 19 років
Біографія:

Загальна інформація:

Сфера професійних інтересів: корпоративне управління, стратегічне управління, lean – менеджмент.

Освіта: Освіта вища. Закінчив магістратуру ДВНЗ «Київський національний економічний університет» за спеціальністю «Менеджмент організацій» по программі «Менеджмент корпорацій».

Організаційна діяльність: На протязі 2008 - 2015 років займав посаду заступника відповідального секретаря приймальної комісії на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра. 

Підвищення кваліфікації: Підвищення кваліфікації проходив в 2014р. у КНЕУ за програмою тренінг-курсів “Технології інноваційного навчання в економічному університеті»  (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 006549)

Досвід викладацької та практичної роботи: більше 19 років.

Викладання

Викладав такі дисципліни як "Менеджмент", "Стратегічне управління", "Організація управління промисловим підприємством", "Організаційний аналіз".

Наукова діяльність:

  • Статті у виданнях Scopus та/або Web of Science

1. Шевчук Є.В. Статутний капітал як джерело прихованих проблем у системі управління акціонерними товариствами Украни / Шевчук Є.В. // Вісник Хмельницькго національного університету  – Хмельницький, 2016. - №3.-т.2 – С. 2017-220

  • Статті наукових фахових виданнях України

1. Шевчук Є.В. Статутний капітал як джерело прихованих проблем у системі управління акціонерними товариствами Украни / Шевчук Є.В. // Вісник Хмельницькго національного університету  – Хмельницький, 2016. - №3.-т.2 – С. 2017-220

  • Тези доповідей на конференціях

1’ Шевчук Є.В. Проблеми оцінки роботи наглядової ради акціонерного товариства / Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференціїї «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» - (17–18 березня 2016 року) – м. Київ, КНЕУ- Ч.2. -  с.145-149

2. Шевчук Є.В.Забезпечення ефективної системи корпоративного управління як засіб антикризового управління / Матеріали ІII міжнародної науково-практичної інтернетзконференції  «Антикризове управління економкою України: нові виклики»- (15 -17 грудня 2015р.) -  м.Київ, КНЕУ – с.336-337;

3. Шевчук Є.В. Проблеми діяльності системи корпоративного управління в період загострення кризових явищ у суспільстві на прикладі України/ Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференціїї «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» - (22-23 травня 2014 р.) – м. Київ, КНЕУ- с.146-148;

4. Шевчук Є. Проблеми міноритарних акціонерів та шляхи їх вирішення для розвитку українських акціонерних товариств / Шевчук Євген // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів ІVМіжнар. наук.-практ. конф. (19–20 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. М. Соболь (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 131–135.

Контактна інформація:

E-mail: yevhen.shevchuk@kneu.ua, shevg_shevg@ukr.net

Час та місце проведення консультацій: В/т ср. 13:15-14:45, Н/т пн.11:30-13:00, пр-т Перемоги 54/1 ауд.243

Наукові пррофілі:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2448-587X

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=J6mvQCIAAAAJ