Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія та методика студентських наукових досліджень

Мета дисципліни: поглиблення знань студентів щодо загальних принципів, цілей та аналітичного інструментарію теоретичних і прикладних досліджень соціально-економічних процесів в сучасному суспільстві.

Завдання дисципліни: ознайомити студентів з провідними методологічними концепціями сучасної економічної науки та надати навичок формування й застосування цілісного набору аналітичних інструментів дослідження соціально-економічних процесів

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студенти:

  • усвідомлять роль методологічної цілісності мети дослідження, його методів, принципів трактовки емпіричних даних і кількісних результатів;
  • опанують базові прийоми формулювання мети, завдань, вибору теоретичної концепції та прийомів дослідження соціально-економічних процесів;
  • набудуть здатності визначати сферу коректного застосування методичних прийомів наукового дослідження та межі прикладного застосування його результатів.

Обсяг курсу: 4 кредити.

Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету