Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи теорії економічної динаміки

Мета дисципліни: оволодіння знаннями про циклічний характер економічної динаміки, закономірності економічних циклів, найважливіші причини циклічних криз (економічне піднесення, сильні структурні диспропорції) через призму теорій економічного циклу, монетарні теорії, немонетарної теорії перенакопичення, теорію випереджаючого економічного розвитку; формування в студентів навичок аналізу ефективності економічної політики в довгих хвилях, її інструментарію та ключових завдань і результатів, визначення взаємозв’язку довгострокових і середньострокових хвиль, економічних криз і фінансового сектору.

Завдання дисципліни: вивченняпроцесів економічної (циклічної) динаміки; розуміння причин і механізмів соціальних зрушень у минулому та у теперішньому часі; вивчення підходів до обґрунтованого прогнозування і розроблення стратегій прогресивних економічних і соціальних змін; осмислення досвіду та перспектив модернізаційного процесу суспільства і держави у напрямку формування моделі випереджаючого економічного розвитку як моделі успіху та процвітання.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент буде знати:

 • базові положення теорій економічного циклу, їх практичну роль;
 • сутність економічного циклу ділової активності, ділового циклу, економічної кризи;
 • найбільш характерні риси циклічної динаміки, підходи до її загального опису;
 • причини і механізми жугляровських, конратьєвських циклів, бізнес-циклів Шумпетера, Туган-Барановського, розуміти причини їх асинхронності прояву в країнах світу;
 • наслідки соціально-економічної динаміки розвитку вітчизняної економіки та українського суспільства.

Студент буде вміти:

 • аналізувати в історичному і теоретичному аспектах середньострокові економічні цикли та їх кризові фази, що є важливим ключем для розуміння сучасної глобальної кризи;
 • аналізувати довгі економічні цикли, що допомагає розуміти довгострокову динаміку розвитку світової економіки, дозволяє будувати прогнози;
 • виявляти взаємозв’язок довгих кондратьєвських хвиль і циклів Жугляра;
 • пропонувати напрями глибоких і радикальних змін, як в техніко-технологічному аспекті, так і в соціально-правовому, політичному та культурному аспектах;
 • виявляти нові підходи до регулювання економіки;
 • застосовувати спеціальні методики для виявлення циклів у їх системності та складності.
Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету