Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Докторантка кафедри економічної теорії - Шульга Ольга Антонівна - захистила докторську дисертацію! 01 Лютого 2021р.

25 січня Ольга Антонвіна Шульга успішно захистила докторську дисертацію на тему "Імперативи і суперечності розвитку аграрного сектору сучасної економіки". Науковий консультант - д.е.н., професор Ю.К.Зайцев.

 

Офіційні опоненти:
В.Л.Осецький - д.е.н., професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка
О.О.Прутська - д.е.н., професор 
кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
О.М.Загурський - 
д.е.н., професор кафедри кафедри транспортних технологій та засобів у АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

 

Дисертацію присвячено визначенню ключових імперативів і суперечностей розвитку аграрного сектору сучасної економіки та розробці концептуальної моделі аграрної політики держави щодо їх розв’язання. На основі аналізу теоретико- методологічних засад дослідження аграрного сектору та аграрних відносин в економічній теорії з’ясовано теоретико-методологічні проблеми їх дослідження. Розкрито сутність аграрних відносин сучасної економіки та з’ясовано їх місце і роль у системі сучасного суспільного розвитку. Досліджено процес інституціалізації економічних систем та відносин власності в аграрному секторі економіки та виявлено закономірності розвитку відносин власності на землю. Розроблено методологію аналізу соціально-економічних суперечностей у системі аграрних відносин. Проаналізовано напрями і пріоритети технологічного прогресу в ХХІ ст. та вплив технологічного прогресу на структурну динаміку агроіндустрії. Проведено аналіз соціально-економічних суперечностей у аграрних відносинах адміністративно-командної системи. Визначено закономірності розвитку аграрних відносин у розвинутих країнах світу в умовах становлення постіндустріального типу економічних систем. Встановлено специфіку й основні форми прояву суперечностей національної аграрної сфери. Проаналізовано економічну політику урядів України щодо розв’язання суперечностей у системі аграрних відносин та розроблено концептуальну модель аграрної політики держави щодо їхнього вирішення.