Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка інновацій

Мета вивчення дисципліни: поглиблення знань студентів у теорії інновацій, сфері розроблення інноваційної політики держави та її впливу на становлення моделі економіки інновацій, способах забезпечення базисних умов інноваційно-інтенсивного типу економічного зростання на основі науково-технічних досягнень країни; формування у студентів навичок аналізу проблем інноваційного розвитку через взаємозв’язок структурної перебудови економіки і концентрації інвестиційних ресурсів на проривних напрямах економічного і науково-технічного прогресу; вивчення міжнародного досвіду про стратегії інноваційного розвитку, освоєння інновацій у контексті зміни технологічного способу виробництва з відповідними змінами ролі державного регулювання економіки і створення сприятливих інституціональних, науково-освітніх і соціальних умов такого розвитку.

Завдання дисципліни: вивчення економіки інновацій, як системного закономірного і динамічного явища; виявлення та розуміння причин і механізмів інноваційних трансформацій в країнах світу та світовій економіці загалом; оцінювання перспектив інноваційної економіки, умови її становлення та проникнення в усі сфери людського життя: економіку, політику, науку та освіту, законодавчо-інституціональну сферу, техніку і технології, соціальні процеси та суспільство загалом; вивчення підходів до обґрунтованого прогнозування і розроблення стратегій прогресивних економічних, інституціональних і соціальних змін; осмислення досвіду та перспектив модернізаційного процесу суспільства і держави у напрямку формування моделі інноваційного економічного розвитку.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент буде знати:

 • теорії інновацій та їх практичну роль у розробленні та реалізації інноваційної політики держави;
 • інституціональні форми розвитку економічних систем інноваційного типу;
 • інституціональну структуру моделі інноваційного розвитку та опис моделей інноваційної економіки розвинених країн;
 • ключові державні ініціативи у науковій політиці щодо реалізації моделі інноваційного розвитку;
 • базові стратегії інноваційного розвитку розвинених країн та інструменти реалізації інноваційної політики сучасної держави.

Студент буде вміти:

 • виводити загальні закономірності переходу від традиційної економічної системи до інноваційної, від індустріального суспільства до постіндустріального, інноваційного;
 • застосовувати набуті професійні знання про ефективні способи переходу до інноваційної економіки в господарській практиці, засад і принципів її функціонування, розвитку інноваційної діяльності;
 • прогнозувати тенденції економіки інновацій, усвідомлювати характер і напрями зміни технологічного способу виробництва, бачити і використовувати можливості, що створюються ринком, інтелектуального, соціального, технологічного характеру;
 • застосовувати ключові принципи інноваційної конкуренції в економічній діяльності;
 • приймати самостійні науково обґрунтовані рішення в сфері інноваційної діяльності, розробки та експертизи інноваційних проектів, нормативно-правової бази інновацій, інноваційно-інвестиційного процесу.
Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

 • Економіка інновацій 6501 (408 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Економіка інновацій»07 Листопада 2017 р.
 • Економіка інновацій 6501 (95.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни «Економіка інновацій»07 Листопада 2017 р.