Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Філософія економіки

Мета науки: формування у студентів основ системного мислення у процесі пізнання складних соціально-економічних процесів розвитку економіки та суспільства, закладання можливостей пізнання цих процесів на абстрактному, категоріальному рівні та на рівні моделювання варіантів тенденцій, динаміки та форм розвитку із урахуванням морально-ціннісних орієнтирів функціонування людини, суспільства, держави, влади.

Завдання науки. В процесі опанування філософії економіки студент повинен:

  • навчитися формулювати філософські засади та принципи  взаємодії різних суб’єктів економічного життя, розуміти філософію появи, розвитку та зняття суперечностей  у процесі економічного та соціального розвитку суспільства на основі розуміння граничних морально-етичних норм співіснування та розвитку індивідів і суспільства, які не можна переходити за будь-яких умов;
  • орієнтуватися у складних діалектичних процесах взаємодії та взаємозалежності різних суб’єктів та різних сфер суспільного життя з позицій визначення найбільш раціональних, ефективних та цивілізованих методів і форм прийняття рішень;
  • пізнати логіку, діалектику та можливі наслідки виникнення, функціонування та розвитку перетворених форм для оптимального соціально-економічного розвитку людини та людства.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент:

  • розвине здатність до аналізу логіки виникнення, функціонування та розвитку надскладних системних утворень;
  • засвоїть принцип розуміння сутності філософського та системного підходів у дослідженні проблем економічного та соціального розвитку, прийняття рішень, основу якого складає теза «усе має значення»;
  • вдосконалить вміння працювати в команді під час групового опанування курсу на засадах діалектики взаємодії загального та окремого;
  • набуде системних дослідницьких навиків та вмінь, підвищить здатність працювати самостійно;
  • оволодіє практикою філософського розуміння найбільш глибоких основ, законів та інституціональних форм функціонування та розвитку економічних і соціальних систем як невід’ємних складових цілісної метасистеми.
Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету