Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Галузевий аналіз

ГАЛУЗЕВИЙ АНАЛІЗ

Освітній ступінь: бакалавр

Мета наукової дисципліни «Галузевий аналіз»полягає у систематизації, розширенні та поглибленні теоретичних знань щодо економічних характеристик та закономірностей розвитку галузей, набутті практичних навичок використання аналітичних методик для розробки управлінських рішень на фірмі.

Завдання наукової дисципліни:

·        опанування знань щодо  принципів та закономірностей функціонування галузевих ринків;

·        формування навичок аналітичної роботи по оцінці конкурентної поведінки фірми на галузевому ринку,

·        поглиблення навичок щодо оцінки можливих наслідків рішень для економіки в цілому й для окремих галузевих ринків.

Результати навчання:

Після вивчення дисципліни студент повинен уміти: визначати й аналізувати основні показники галузевого ринку; виявляти закономірності взаємодії ринку та його учасників; досліджувати причино-наслідкові зв’язки й прогнозувати наслідки прийнятих рішень окремими суб'єктами галузевого ринку; оцінювати прийняті фірмою економічні рішення, пов’язані зі стратегією поведінки на галузевому ринку; розробляти практичні рекомендації у сфері регулювання галузевих ринків.

Остання редакція: 05.02.16

Публікаціі з предмету

  • Галузевий аналіз 051 (65.3 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Галузевий аналіз» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Економіка підприємства»17 Грудня 2018 р.
  • Галузевий аналіз (115.5 KB) паспорт з навчальної дисципліни «Галузевий аналіз»07 Вересня 2017 р.