Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Введення в бізнес-аналіз

                                 ВВЕДЕННЯ В БІЗНЕС-АНАЛІЗ

(вибіркова)

Освітній ступінь: бакалавр.

Мета дисципліни:формування у студента цілісного уявлення про систему наукових понять, моделей і методів аналітичних  досліджень  економіки підприємницьких організацій.

Завдання дисципліни:розуміння відмітних характеристик економічного аналітичного дослідження прикладного характеру і технологічних особливостей його проведення як індивідуально, так і групою виконавців;                                                                         оволодіння інструментарієм використання різноманітних інформаційних джерел, а також  пошуку, систематизації та аналітичної обробки кількісних та якісних даних; оволодіння загальними принципами побудови системи бізнес-аналізу підприємства; набуття навичок аналітичного обґрунтування раціональної поведінки підприємства в конкурентному середовищі.

      За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:                                                                                                               

- користуватися категоріально-понятійним апаратом, а також систематизувати, критично осмислювати та використовувати набуті  знання стосовно методології проведення аналітичних економічних досліджень прикладного характеру;                                                       

- вибирати адекватні задачам бізнес-аналізу інформаційні джерела та користуватись різноманітними методами їх обробки та узагальнення;

- пояснити взаємозв’язок між елементами  системи бізнес-аналізу та  функціональних задачами  підприємства з урахуванням особливостей ведення господарської діяльності;   

 - аналізувати економічні ситуації з позицій ігрової моделі (віртуального підприємницької структури) та розробляти раціональні управлінські рішення;

  -  ефективно працювати в команді, вирішуючи окремі частини загальних задач.

Остання редакція: 05.02.16

Публікаціі з предмету