Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наукові монографії

Власні монографії

 1. Антикризове управління національною економікою : монографія / [І. Малий, І. Радіонова, Л. Ємельяненко, О.В. Длугопольський, Т.Л. Желюк, І.С. Каленюк, Т.О. Королюк, Т.Ф. Куценко, В.І. Усик, Н.В. Федірко, Д.П. Єфремов, В.В. Москалюк, О.В. Грушко, А.Ю. Штурба, М.М. Власенко та ін.] / за заг. ред. І. Малого. – К.: КНЕУ, 2017. – 368 с. (29,8 д.а.)

 2. Малий І.Й. Інституційні трансформації соціально-економічної системи України: монографія / А.А. Гриценко, І. Й. Малий та ін. – К. : ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2015. 
 3. Малий І. Й. Макрорегулювання фінансового сектору : монографія / І. Й. Малий, Т. О. Королюк. — К. : КНЕУ, 2015. — 304, [8].
 4. Єфремов Д. П.  Державний сектор у економічному зростанні: досвід Китаю [Монографія] / Д. П. Єфремов. – К., КНЕУ, 2015.
 5. Малий І.Й. Довіра в координатах взаємодії держави та суб’єктів господарювання / Інститут довіри в координатах економічного простору : монографія / [І.Й. Малий, А. А. Гриценко, Т.І. Артьомова, Т.О. Кричевська та ін.]; за ред. чл.-кор. НАН України А.А. Гриценка; НАН України, Ін-т екон. та прогноз. – К., 2012. – С. 77-81.
 6. Радіонова І.Ф., Тищенко О.П. Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти: кол. монографія / [І.Ф. Радіонова, О.П. Тищенко та ін.]; за наук. ред. проф. І.Ф. Радіонової. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»», 2012. – 364 с..
 7. Малый И.И. Институциональные проблемы эффективного государства: монография / [И.И. Малый, В.В. Дементьев, Р.М. Нуреев]; Под. ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева. – Донецк: ГВНЗ «ДонНТУ», 2012. – 372 с. – (С. 119 – 134).
 8. Никифоров А.Є. Інноваційна діяльність : теорія і практика державного управління: монографія / А.Є. Никифоров . – К.: КНЕУ, 2010. – 420 с.
 9. Тищенко О.П. Регіональний економічний розвиток: теорія та вимірювання: монографія / О.П.Тищенко. – К.: ВПК „Експрес-поліграф”, 2012. – 368 с.
 10. Желюк Т.Л. Управління довгостроковим розвитком національної економіки: методологічні та прикладні аспекти : монографія.  – Тернопіль: Економічна думка, ТНЕУ, 2010. – 512с.
 11. Ємельяненко Л.М. Соціально–економічні домінанти людського і технологічного розвитку України : монографія / Л.М. Ємельяненко. – К.: РВПС  України НАН України, 2009. – 464 с.

 

Монографії, що видані під редакцією представників інших наукових шкіл

 1. Радіонова І.Ф. Аналіз макроекономічної політики та макроекономічна стабільність / Макроекономічна політика у макроекономічній табілізації національної економіки: монографія / За наук. ред. проф. І.Ф. Радіонової . - К.: Університет економіки та права «КРОК». - 240 с. (особисто автору – 14,01 д.а. С. 4-71).

 2. Котенок Д.М. Стратегічне управління знаннями в організаціях різних сфер діяльності: практика, бар’єри та перспективи впровадження // Управлінський потенціал муніципальних органів влади: формування та оцінка у знаннєво-компетентісному підході. // Стратегічне управління знаннями підприємства: монографія [А.П, Наливайко, О.М. Гребешкова, Л.П. Батенко та ін..] ; за заг ред.. д.е.н., проф.. А.П, Наливайка. – К.: Кнеу, 2014. – 442с. – С. 305-321.
 3. Усик В.І. Фінансове забезпечення розвитку інноваційного підприємництва // Фінансове забезпечення інноваційного розвитку національної економіки : [Монографія] / За заг. ред. к.держ.упр., доц. Ніколаєвої О. М., к.е.н., доц. Храпкіної В. В.; Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т. Донецьк : Дмитренко Л. Р. Видавник, 2014. – 276 с. – С. 71-78.
 4. Кравченко Л.А.  Государственно-частное парт-нерство как инструмент фи-нансового обеспечения инно-вационного развития нацио-нальной экономики // Инно-вационное развитие и фи-нансовая безопасность социа-льно-экономических систем [текст]:  монография Под ред. С.В. Климчук. -  Симферополь: ДИЙПИ, 2014.
 5. Кравченко Л.А. Теоретичні засади розвитку людського потенціалу. Еконо-мічні аспекти регіонального розвитку людського потенці-алу в умовах модернізації еко-номіки. Стратегічне управ-ління персоналом засноване на компетенція // Людський потенціал в системі соціально-трудових відносин: теорія та практика регулювання [текст]:  монографія 
 6. Улучшение инвестиционного климата как направление государственной региональ-ной политики // Финансовая архитектоника в системе ры-ночных трансформацій
 7. [текст]: монография. За заг. ред. Л.А.Кравченко. - Сімферопіль: ДІАЙПІ, 2014.
 8. Кравченко Л.А.  Улучшение инвестиционного климата как направление государственной региональной политики // Финансовая архитектоника в системе рыночных трансформацій [текст]: монография. Под ред. С.В. Климчук. - Симферополь:ЧП Н.Гук, 2014.
 9. Малый И.И. Институциональные противоречия государственного и глобального управления / Постсоветский институционализм: десять лет спустя: монография: в 2-х т. / [В.В. Дементьев, И.И. Малый, Р.М. Нуреев]; под ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева. Т.2. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2013. - C. 120-136.
 10. Малый И.И. Дихотомия иерархии и сетевых структур в институциональной архитектонике трансформационной экономике / Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем: монография / ?Т.И. Артема, А.А. Гриценко, Т.А. Кричевская, И.И. Малый и др.?; под ред. чл.-корр. НАН Украины А.А. Гриценко; НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. -  К., 2013. – С. 175-195.
 11. Никифоров А.Є. Державне регулювання інвестиційно-інноваційною діяльністю: ефектометричний інструментарій : монографія /  [І.О. Галиця, М.М. Шевченко, А.Є. Никифоров, Н.В. Погуда]; за ред. І.О. Галиці, А.Є. Никифорова. – К.: Кондор, 2013. – С. 86-106; С. 132-155; С. 183-254.
 12. Тищенко А.П. Современное состояние, тенденции и перспективы развития стран СНГ: экономический, социальный и экологический аспекты : монография / [К.В. Павлов, И.З. Юсупов, А.П. Тищенко и др.]; под ред. д.э.н., проф. Павлова К.В., к.э.н., доц. Юсупова И.З. – Ижевск: Ижевский ин-т управления, 2013. – С. 740-752.
 13. Fedirko N., Chuzhykov V., Fedirko O. The model of Compensatory Economic Growth // Convergence and divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases. Monograpf / Scientific editors D. Lukianenko, V. Chuzhykov, M.G. Wozniak. – Kyiv: KNEU, 2013. – 688 с. – P. 324-349.
 14. Завізєна Н.С., Авласенко О.А. Стан, тенденції та перспективи розвитку аграгної економіки: колективна монографія / Під ред. д.е.н., проф. Ю.О.Нестерук (Ч. 2). – Умань: Видавець «Сочінський», 2012 – 264 с. – С.151–156.
 15. Завізєна Н.С., Сафонов Ю.М. Стійкий розвиток регіонів України на базі кластерізації (теоретико–методологічний аспект): колективна монографія /Під. заг. ред. К.Ф. Кавальчука. – Дніпропетровськ: ІМА–прес, 2012 – 280 с.– С.76–87.
 16. Ремізова І.А. Українська економіка: інвестиційно–інноваціна складова [колективна монографія / за ред. В.Ф.Беседіна]. – К.: НДЕІ Мінекономіки, 2011.
 17. Никифоров А.Є. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. у пр. при Президен–тові У країни ; наук.–ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк(голова) та ін. – К.: НАДУ , 2011. Т.4: Галузеве  управління / наук.–ред. колегія: М.М. Іжа(співголова), В.Г. Бодров (співголова) та ін. – 2011. – 648 с.
 18. Никифоров А.Є. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с. –
 19. Федірко Н.В., Чужиков В.І., Федірко О.А. Модель «компенсаційного» зростання економіки // Конвергенція економічних моделей Польщі та України. Монографія. / Заг. ред. Д.Г. Лук’яненко, В.І. Чужиков, М.Г. Вожняк та ін. – К.: КНЕУ, 2010. – 719 с. − С. 314-333.
 20. Кабанов В.Г. Актуарне забезпечення на ринку страхових послуг [колективна монографія / за ред. …] – К: Університет економіки та права «КРОК», 2009.
 21. Fedirko N.V., Chuzhykov V.I., Fedirko O.A. Charakterystyka «kompensacyjnego» wzrostu gospodarki Ukrainy // Konwergencja modeli ekonomicznych Polska i Ukraina / Red naukova M.G. Wozniak, V.I. Chuzhykov, D.G.Lukianenko. – Krakow: Fundacja Universytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. – 716 s. − С. 369–389.
 22. Кабанов В.Г. / Реструктуризація промисловості в умовах інноваційно–інвестиційного розвитку економіки [колективна монографія / за ред. …]. – К.: ЗАТ «Дорадо–друк», 2009.
 23. Кабанов В.Г.  Сучасна банківська установа: організація управління та фінансів [колективна монографія / за ред. …]. – Хмельницький: ХНУ, 2009.
 24. Кабанов В.Г.  Ринки фінансових інструментів та їх інфраструктури [колективна монографія / за ред. …]. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2009.
 25. Жданов В.І., Заворотько О.В. Соломенко С.М. // Економіка України: макропроблеми розвитку [колективна монографія / за ред. В.Ф. Бесєдін, А.С. Музиченко]. – К.: НДЕІ, 2008.
 26. Ремізова І.А. // Економіка України: проблеми розвитку галузей і регіонів: колективна монографія [колективна монографія / за ред. В.Ф. Бесєдін, А.С. Музиченко]. – К.: НДЕІ, 2008.
 27. Кабанов В.Г. Управління прибутком – джерелом інвестицій підприємства // Інвестиційно – інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід [колективна монографія / за ред. д.е.н., проф., акад. М.П. Денисенка, д.е.н., проф. Л.І. Михайлової]. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 1050 с. – С. 831–862.
 28. Кабанов В.Г. // Інноваційні процеси в змішаній економіці [колективна монографія під ред. д.е.н., проф., акад. В.Г. Федоренка, д.е.н., проф., акад. М.П. Денисенка/ Ін–т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України, КНУ технол. та дизайну]. – К. : [ІПК ДСЗУ]. – 2008. Т.2. – 237 c.
 29. Кабанов В.Г.  Інноваційні процеси в змішаній економіці [колективна монографія під ред. д.е.н., проф., акад. В.Г. Федоренка, д.е.н., проф., акад. М.П. Денисенка/ Ін–т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України, КНУ технол. та дизайну]. – К. : [ІПК ДСЗУ]. – 2008. Т.1. – 237 c.
 30. Федірко Н.В., Медвідь З.В., Поплавська О.М. Підвищення добробуту малозабезпечених громадян шляхом залучення до трудової активності // Соціальні технології: світовий досвід та тенденції розвитку в Україні. Монографія / За заг. ред. В.В. Барабаша. – Херсон: Вид-во: ПП Вишемирський В.С., 2008. – 340 с. – С. 192-218.
Остання редакція: 23.07.18