Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наукові статті та тези виступів на конференціях

Автор

Назва публікації

Видавництво

Рік

Вид публікації

Радіонова І.Ф.

Особливості аналізу макроекономічної політики в умовах макроекономічної нестабільності

Економічний часопис – ХХІ, Інститут трансформації  суспільства

№1-2, С. 11-14

2015

Саття

Scopus, EBSChost, Index Copernicus

Радіонова І.Ф.

Освітні інститути та потенціал української економіки знань

Науковий часопис НПУ іменіМ.П. Драгоманова.

Серія: Економіка і Право

№18, С. 119-125

2015

Саття

Ємельяненко Л.М.

Формування та регулювання новітніх форм зайнятості в Україні

Український соціум,

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

№1 (52), C. 82-91

2015

Саття

Google Scolar, Index Copernicus

Никифоров А.Є.

Класифікація інноваційно-інвестиційних ризиків у системі прийняття рішень

Бізнес Інформ,

Харківский національний економічний університет,

НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України

№1, С. 8–14

2015

Саття

Google Scolar, Index Copernicus, Research Bible, ULRICHS-WEB, RePEc, РИНЦ, DOAJ, Cite Factor, COPAC

Никифоров А.Є.

Ризики інноваційно-інвестиційної діяльності та їх роль у розвитку економіки

Актуальні проблеми економіки,

ВНЗ «Національна академія управління»

С. 45–52

2015

Саття,

SciVerse Scopus, EconLit, Index Copernicus, EBSCOhost Ulrich’s, Periodicals Direc-tory –Cabell's Directories

Тищенко О.П.

Регіональний розвиток національних економік Польщі та України: спільне та відмінне

Актуальні проблеми економіки,

ВНЗ «Національна академія управління»

№4

С. 251-260

2015

 

Саття,

SciVerse Scopus, EconLit,Index Copernicus,

EBSCOhost

Ulrich’s, Periodicals Directory –

Cabell's Directories

НикифоровА.Є.

Методика багатокритеріальної оцінки ефективності державних цільових програм розвитку економіки

Проблеми науки,

УкртехінформМОН України

№1 (169)

С.11 – 18

2015

 

Саття

Тищенко О.П.

Регіональні детермінанти структуризації системи та функцій державного управління  розвитком національної економіки

Глобальні та

Національні проблеми економіки,

Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського,

№8

2015

 

Стаття

Тищенко О.П.

Європейський вимір розвитку житлового господарства: орієнтири для України

Актуальні проблеми економіки,

ВНЗ «Національна академія управління»

№3, С. 301-308

2015

Стаття

SciVerse Scopus, EconLit, Index Copernicus, EBSCOhost Ulrich’s, Periodicals Directory –Cabell's Directories

Тищенко О.П.

Оцінка соціаль-но-економічного розвитку регіону в координатах локальної депресивності

Формування ринкових відносин в Україні,

К.: НДЕІ Мінеконом розвитку та торгівлі України

№12

2015

Стаття

Куценко Т.Ф.

Формування ефективної мо-делі бюджетної безпеки України з урахуванням стандартів ЄС у сфері державних фінансів

Глобальні та національні проблеми економіки,

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

№4, С. 181-188

2015

Стаття

Єфремов Д.П.

Формування інституціональної бази інноваційного розвитку: підхід Китаю

Науковий віс-ник Херсонсько-го державного університету.  С.:  економічні науки

Вип. 13. Част. 3.

С. 28–32

2015

Саття,

Єфремов Д.П.

Міграція інтелектуального капіталу та превентивна політика держави

Державне управ-ління: удоскона-лення та розвиток,

Академія муніципального управління

№10

2015

Стаття

електронне наукове

Єфремов Д.П.

Стратегічний підхід до розвитку науки та ін-новацій: китайський приклад

ScienceRise,

НПП ЧП «Технологический Центр»

Том 9, №1 (14),

С. 36–41

2015

Саття,

Index Copernicus, РИНЦ, Cross Ref, BASE, OAJI, DOAJ, Cite Factor, GIF

Королюк Т.О.

Вплив державного боргу на макроекономічні параметри розвитку

Вісник Одеського національного університету. Серія

Економіка

Т.20 Вип. ½, С. 20-24

2015

Стаття

Google Scholar

Королюк Т.О.

Загрози банківській безпеці в Україні

Молодий вчений,

Видавничий дім «Гельветика»

№2 (17), Частина 6

С. 1155-1159

2015

Стаття

РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus

Усик В.І.,

Лось В.В.

Теоретичні основи управління борговою безпекою

Молодий вчений,

Видавничий дім «Гельветика»

№2 (17) лютий, С. 153-156

2015

Саття,

РИНЦ, Scholar Google, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus

Fedirko N.

Social protection of migrant workers in Ukraine: striving towards European standards under crisis

Eastern journal of European studies. – Volume 6, Issue 2 - December 2015. – С. 83–110

2015

Стаття

Федірко Н.В.,

Константінова А.А.

Макроекономіч-ні ефекти міжна-родної регіо-нальної еконо-мічної інтегра-ції: світова прак-тика та виклики для України

Міжнародна економічна політика,

К.: КНЕУ

№1 (22), С. 154-178

2015

Саття,

Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, EBSCOhost, WorldCat, (OCLC), Infobase Index, Advanced Science Index, Scientific indexing services, Research Bib, DRJI, OAJI

Костенок Я.О.

Децентралізація влади: компаративіський аналіз

зарубіжного досвіду

Формування ринкових від-носин в Україні,

К.: НДЕІ Мін-економ розвитку та торгівлі України

№9, С. 120-124

2015

Саття,

Костенок Я.О.,

Гавриленко А.С.

Особливості диверсифікації джерел енергозабезпечення економіки України

Формування ринкових від-носин в Україні,

К.: НДЕІ Мінеконом розвитку та торгівлі України

№10, С. 121-124

2015

Саття

Костенок Я.О.

Вплив розвитку промисловості на зайнятість населення

Ефективна економіка,

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

№10

2015

Стаття

Google Scholar, Scientific Indexing Services

Костенок Я.О.,

Камбур О.Л.

Особливості стимулювання заходів з енергозбере-ження на державних та комунальних підприємствах

Інвестиції: практика та досвід,

Чорноморський державний уні-верситет імені Петра Могили, Інститут держав-ного управління

№22

2015

Саття,

Google Scholar, Scientific Indexing Services

Костенок Я.О.

Камбур О.Л.

Особливості функціонування депозитарної системи України

Фінансовий простір,

Черкаський навчально-науковий центр,

ДВНЗ «Університет банківської справи»

№3 (19)

2015

Стаття

EBSCO, Publishing, OAJI, Universal Impact Factor, Research Bib

Постоєнко К.І.

Державне регулювання мінімальних соціальних стандартів в Україні

Економічні студії,

ГО «Львівська економічна фундація»,

№3 (07) липень,

С. 80-84

2015

Саття,

Index Copernicus

Scopus

Постоєнко К.І.

Особливості державної підтримки розвитку продовольчого ринку в сучасних умовах

Вісник Одеського національного університету, серія: Економіка, Том 20, Випуск 2/1, С. 57-61

2015

Саття

Постоєнко К.І.

Продовольча безпека як основна характеристика продовольчого ринку

Науковий вісник Херсонського державного університет, Серія: Економічні науки,

Херсонський ДУ

Випуск 12, Частина 2

С. 56-59

2015

Саття

Постоєнко К.І.

Структура продовольчого ринку

Глобальні та національні проблеми економіки,

Миколаївський національний Університет імені В.О. Сухомлинського

С. 194-198

2015

Стаття

Богер О.В.

Зміни у податковому законо-давстві України та стимули до інноваційної діяльності

Інвестиції: практика та досвід,

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Інститут державного управління

№3, С. 127-129

2015

Саття,

Google Scholar, Scientific Indexing Services

Богер О.В.

Податкові стимули для інноваційної діяльності: втрачені можливості та пер-спективи

Ефективна економіка,

Дніпропетровський державний аграрно-економ. Університет

№2

2015

Стаття

Google Scholar, Scientific Indexing Services

Богер О.В.

Компаративний аналіз податкового законодав-ства України та ЄС в контексті стимулювання інновацій

Економіка та держава,

Інститут підготовки кадрів ДСЗУ

№4, С. 120-123

2015

Саття,

Google Scholar, Scientific Indexing Services

Богер О.В.

Пріоритети змін податкової системи у становленні інноваційної економіки України

Економіка та держава,

Інститут підготовки кадрів ДСЗУ

№2, С. 122-124

2015

Саття,

Google Scholar, Scientific Indexing Services

Грушко О.В.

Еволюція теорії політичної ренти

Економіка та держава

Інститут підготовки кадрів ДСЗУ

№4, С. 124-127

2015

Саття,

Google Scholar, Scientific Indexing Services

Грушко О.В.

Система категорій теорії політичної ренти

Інвестиції: практика та досвід,

Чорноморський держ. ун-т імені Петра Могили, Інст-т держ. упр.

№17, С. 85-89

2015

Саття,

Google Scholar, Scientific Indexing Services

Стрільчик А.В.

Макроекономічні стимули збалансування ринку праці

Державне управління: удосконалення та розвиток,

Академія муніципального управління,

№12

2015

Саття

Гудима О.П.

Світові моделі державного регулювання інноваційних проектів

Інноваційна економіка,

ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»

№3 (58), С. 9-13

2015

Саття,

РИНЦ,

Index Copernicus

Артеменко І.Л.

Інвестиції як фактор довгострокового економічного зростання України

Інвестиції: практика та досвід,

Чорноморський держ. ун-т імені Петра Могили,

Інст-т держ. упр.

№20, С. 115-117

2015

Саття,

Google Scholar,

Scientific Indexing Services

Артеменко І.Л.

Державна інвестиційна політика розвитку соціальної інфраструктури

Інвестиції: практика та досвід,

Чорноморський держ. ун-т імені Петра Могили,

Інст-т держ. упр.

№23

2015

Саття,

Google Scholar,

Scientific Indexing Services

Ємельяненко Л.М.,

Петюх В.М.,

Задорожних О.І.

Критерії конкурентоспромож-ності рекрутингових агенств

Соціально-трудові відносини: теорія та практика: Збірник наукових праць

К.: КНЕУ

№ 2(10), C. 83-90

2015

Стаття

Google Scolar

Ємельяненко Л.М.,

Халабов Ю.О.

Програмно-цільове бюджетування в Україні:

методологія, реалії та

перспективи

Економічний і соціальний розвиток країни: теорія, методологія, управління: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук.

Наук. орг-я «Перспек-тива».  – Дніпропет-ровськ: Видавн. дім «Гельветика»

С. 102-111

2015

Стаття

Усик В.І.

Лось В.В.

Детермінанти вразливості боргової безпеки України

Стратегія економічного розвитку України: Збірник наукових

праць

К.: КНЕУ

№35, С. 217-221

2015

Стаття

Google Scolar, Ulrichsweb

Федірко Н.В.

Права трудящих-мігрантів на захист і допомогу: європейська практика та Україна

Соціально-трудові від-носини: теорія та прак-тика: Збірник наукових праць

К.: КНЕУ

№ 1(9), С. 175-184

2015

Стаття

Google Scolar

НикифоровА.Є.

Використання декількох принципів оптимальності в оцінці результативності проектів державно-приватного партнерства в інноваційній сфері

Вчені записки:

Збірник наукових праць.

К.: КНЕУ

№17, С. 35 – 41

2015

Стаття

Тищенко О.П.

Проблеми ідентифікації та оцінювання депресивних процесів в регіонах

Стратегія економічного розвитку України.

Збірник наукових праць.

К.: КНЕУ

№37

2015

Стаття

Google Scolar, Ulrichsweb

Куценко Т.Ф.,

Мартінович П.Г.

Гарантування бюджетної безпеки як стратегічний пріоритет сучасних економічних реформ в Україні

Науковий вісник Міжнародного гуманіта-ного університету.

Серія: Економіка і менежмент.

Збірник наукових праць.

Випуск 10, С. 79-83

2015

Стаття

Постоєнко К.І.,

Сабадош Г.О.

Моніторинг тенденцій державного менеджменту в Україні

Міжнародний журнал «Європейський журнал економіки та менеджменту» European Journal of Economics and Management volume1, issue 1, Республіка Чехія

С. 68-74

2015

Стаття

Малий І.Й.

Синтез макроекономічного аналізу та інституційної теорії в інструментарії теоретичних досліджень

Економічна теорія та освіта ХХІ ст.

Міжнародна науково-практична конференція

ВНЗ Університет економіки та права «КРОК»

25 вересня 2015 р.

С. 147-150

2015

Тези

Малий І.Й.

Вплив інформаційної та глобалізаційної експансії на дифузію економічної науки

Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.

ІІ Міжнародна

науково-практична конференція

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

15-16 жовтня 2015 р.

С. 59-62

2015

Тези

Малий І.Й.

Соціально-економічні детермінанти ідентифікації інститутів державності України

Антикризове управління економікою України:

нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Радіонова І.Ф.

Еволюція пояснення феномену рівноваги в історії економічної науки

Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток

ІІ Міжнародний

науковий симпозіум

Національна академія державного управління при Президентові України

29 травня 2015 р.

С. 348-351

2015

Тези

Радіонова І.Ф.

Аналіз макроекономічної політики як предмет економічної теорії

Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.

ІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

15-16 жовтня 2015 р.

С. 171-175

2015

Тези

Радіонова І.Ф.

«Тверде ядро» та «захисний пояс» сучасної макроекономічної науки

Економічна теорія та освіта ХХІ ст..

Міжнародна науково-практична конференція

ВНЗ Університет економіки та права «КРОК»

25 вересня 2015 р.

С. 166-169

2015

Тези

Радіонова І.Ф.

Структурування проблем макроекономічної політики як основа антикризового управління

Антикризове управління економікою України:

нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Ємельяненко Л.М.,

Шкода Т.Н. 

Технопарки як особлива форма інтеграції освіти, науки та виробництва в Україні

Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні

Міжнародна науково-практична конференція

Львівський національний університет імені Івана Франка

15-17 жовтня 2015 р.

2015

Тези

Емельяненко Л.М., Москаленко В.В.

Наукастинг в региональной экономической политике

(на примере оценки динамики валового регионального продукта Львовской области в реальном времени)

Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития

ХVI Международная научная конференція НИЭИ

Министерства экономики Республики Беларусь

г. Минск,

23 октября 2015 г.

С. 202-203

2015

Тези

Ємельяненко Л.М.,

Халабов Ю.О.

Удосконалення державного управління бюджетним процесом в Україні

Розвиток національної економіки: теорія і практика

Міжнародна

науково-практична конференція

ДВНЗ “Прикарпатський на-ціональний університет імені Василя Стефаника”

м. Івано-Франківськ,

3-4 квітня 2015 р.

С. 262-263

2015

Тези

Ємельяненко Л.М.,

Шкода Т.Н.

Соціальні стабілізатори в державному антикризовому управлінні

 

Антикризове управління економікою України:

нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Тищенко О.П.

Державні соціальні стандарти як інструмент подолання асиметрії у розвитку національної економіки

Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика

ХХ Міжнародна науково-практична конференція Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

м. Луцьк

25-26 травня 2015 р.

С. 167-169

2015

Тези

Тищенко О.П.

Пріоритети та суперечності державної регіональної полі-тики в умовах децентралізації управління економікою

Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

КНЕУ, м. Київ

4 червня 2015 р.

С. 48 – 51

2015

Тези

Тищенко О.П.

Теоретичні та прикладні аспекти оптимізації управління регіональним розвитком національної економіки

Економічна теорія та освіта ХХI століття

Міжнароднанауково-практична конференція

Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»

м. Київ

25 вересня 2015 р.

С. 187 – 190

2015

Тези

Тищенко О.П.

Державне управління конкурентоспроможним розвитком регіонів в умовах структурних трансформацій

Антикризове управління економікою України:

нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Никифоров А.Є.

Функції інноваційно-інвестиційної діяльності

Антикризове управління економікою України:

нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Чистов С.М.

Концептуальні засади теорії ефективності управлінських рішень в сфері публічного адміністрування

Антикризове управління економікою України:

нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Куценко Т.Ф.

Фіскальний пакт Євросоюзу в контексті зміцнення бюджетної безпеки України

Розвиток фінансової системи України в умовах економічних перетворень

Всеукраїнська науково-практична конференція

Київський національний торгівельно-економічний університет,

м. Київ

15-16 квітня 2015 р.

2015

Тези

Куценко Т.Ф.

Фіскальний пакт ЄС та необхідність формування ефективної моделі бюджетної безпеки в Україні

Актуальні проблеми  міжнародного економічного співробітництва: оцінки та стратегії

Міжнародна науково-практична конференція «Центр економічних досліджень та розвитку»

м. Одеса

17-18 липня 2015 р.

2015

Тези

Куценко Т.Ф.

Бюджетна децентралізація та розвиток муніципальних фінансів

Економічна теорія та освіта ХХІ століття

Міжнародна науково-практична конференція

Вищий навчальний заклад  «Університет економіки та права «КРОК»

м. Київ

25 вересня 2015 р.

2015

Тези

Куценко Т.Ф.

Застосування бенчмаркінгу як інструменту антикризового управління муніципальними фінансами в Україні

Антикризове управління економікою України:

нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Сабадош ГО.

Державно-адміністративний менеджмент як інструмент формування інноваційної структури національної економіки

Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор - нові виклики та можливості

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

Національний університет «Львівська політехніка»

м. Львів

14-16 травень 2015 р.

2015

Тези

Сабадош ГО.,

Усенко О.

Державне регулювання професійно-кваліфікаційної структури ринку праці

Антикризове управління економікою України:

нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Кульбачний С.В.

Економічна теорія та макроекономічна політика: проблеми взаємозв’язку

Економічна теорія та освіта XXI століття

Міжнародна науково-практична конференція

Університет економіки та права КРОК

м. Київ

25 вересня 2015 року

2015

Тези

Кульбачний С.В.

Стратегія структурних пріоритетів макроекономічної політики у глобалізованому середовищі

Антикризове управління економікою України:

нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Жданов В.І.

Особливості чинників впливу на курсову динаміку в Україні

Валютний ринок: українська платформа

Науково-практичний круглий стіл

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

м. Київ

24 квітня 2015 р.

2015

Тези

Жданов В.І.

Позитивні мотиви та наслідки рейдерства

Рейдерство в Україні: новітні виклики

Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл

ДВНЗ «Київський  національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

м. Київ

7 жовтня 2015 р.

2015

Тези

Жданов В.І.

Сутність соціального партнер-ства та його відмінності від інших термінів соціальної активності

Соціальне партнерство в Україні: виклики та проблеми

Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

м. Київ

8 грудня2015 р.

2015

Тези

Жданов В.І.

Концепція монетарної стабільності в умовах макроекономічних дисбалансів

Політика Національного банку України щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов розвитку економіки

Всеукраїнська науково-практична конференція ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

м. Київ

5-6 листопада 2015 р.

2015

Тези

Жданов В.І.

Жужа А.

Особливості державної

боргової політики в умовах системної кризи національної економіки

Антикризове управління економікою України:нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Котенок Д.М.,

Євдокимова Н.М.

Дослідницькі компетентності в моделі підготовки економіста

Інновації у бізнес-освіті

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

м. Київ

27 березня 2015 року

С. 59-63

2015

Тези

Котенок Д.М.

Реалізація європейських принципів регіонального управління в Україні

Антикризове управління економікою України:нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Єфремов Д.П. 

Підприємства державної форми власності в промисловій політиці КНР

Пошук ефективних механізмів промислового розвитку в контексті сучасної економічної теорії

Міжнародна науково-практична конференція

Київський економічний науковий центр,

м. Київ

24-25 квітня 2015 р.

С. 37-39.

2015

Тези

Єфремов Д.П.

Децентралізація по-китайськи: модель регіонально децентралізованого управління

Перспективи розвитку регіонів: інноваційна діяльність і управління проектами

Міжнародна науково-практична конференція

Львівська економічна фундація

м. Львів

24-25 квітня 2015 р.

С. 50–53

2015

Тези

Єфремов Д. П.

Позитивний досвід та проблеми організації вищої освіти в Китаї: уроки для України

Економічна теорія та освіта ХХІ століття

Міжнародна науково-практична конференція

Університет економіки та права КРОК

м. Київ,

25 вересня 2015 р.

С. 105-107

2015

Тези

Єфремов Д. П.

Формування фінансових ресурсів субнаціональних одиниць в умовах децентралізації

Антикризове управління економікою України:нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Федірко Н.В.

Зовнішня трудова міграція в Україні в сучасних умовах соціально-економічних та політичних викликів

Трансформація соціально-трудової сфери: сучасні виклики, тенденції, домінанти інноваційного розвитку

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

м. Київ

2-6 листопада 2015 р.

2015

Тези

Федірко Н.В.

Європейська інтеграція України: потенційні макро-економічні ефекти та макро-соціальні ризики в умовах економічної нестабільності

Антикризове управління економікою України:нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Королюк Т.О.

Асиметрія розвитку фінансового та реального секторів української економіки

0,3 д.а.

С. 76-80

Секторальні асиметрії розвитку національної економіки: механізми подолання в умовах нових викликів та факторних обмежень

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція з міжнародною участю

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль,

29 травня 2015 року

2015

Тези

Королюк Т.О.

Необхідність та особливості реструктурізації державного зовнішнього боргу України

Антикризове управління економікою України:нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Москалюк Н.П.

Макроекономічні ризики

коливань валютного курсу

в Україні

Сучасні виклики розвитку світової економіки

IV Міжнародна науково-практична конференція

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка,

м. Київ

19 листопада 2015 р.

С. 99-101

2015

Тези

Москалюк Н.П.

Вплив глобальних викликів світової економіки на економічний розвиток України

Антикризове управління економікою України:нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Усик В.І.

Роль інноваційного підприємництва в процесі модернізації економіки України

Актуальні питання економічних наук

ІІ міжнародна науково-практична конференція

Вид-во Наукового журналу  «Молодий вчений»

м. Київ

13-14 березня 2015 р.

2015

Тези

Усик В.І.

Прикладні аспекти реалізації фіскальних правил

Економічна теорія та освіта XXI століття

Міжнародна

науково-практична конференція

Університет економіки та права КРОК

м. Київ

25 вересня 2015 року

2015

Тези

Усик В.І.

Фіскальний простір України в антикризовому управлінні

Антикризове управління економікою України:нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Костенок Я. О.

Стабілізаційні пріоритети промислової політики України

Антикризове управління економікою України:нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Постоєнко К.І.

Вдосконалення класифікації складових ринку продовольчих товарів

Стан, проблеми та перспективи вдосконалення економіки України

Міжнародна науково-практична конференція

Ужгородський  національний університет

2-3 жовтня 2015 р.

2015

Тези

Постоєнко К.І.

Моніторинг антикризового державного регулювання ринку продовольчих товарів в Україні

Антикризове управління економікою України:нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Богер О.В.

Податкове забезпечення інноваційної економіки України

Економічна теорія та освіта XXI століття

Міжнародна науково-практична конференція

Університет економіки та права КРОК

25 вересня 2015 року

2015

Тези

Москаленко В.В.

Реалізація політики «open data» та “big data” на регіональному рівні

Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні

Міжнародна науково-практична конференція

Львівський національний університет імені Івана Франка

15-17 жовтня 2015 р.

С. 141-145

2015

Тези

Москаленко В.В.

Емельяненко Л.М.

Наукастинг в региональной экономической политике

(на примере оценки динамики валового регионального продукта Львовской области в реальном времени)

Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития

ХVI Международная научная конференция НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь

г. Минск,

23 октября 2015 г.

С. 202-203

2015

Тези

Москаленко В.В.

Практичні аспекти використання програмного забезпечення при прийнятті рішень в державному управлінні

Антикризове управління економікою України: нові виклики

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція,

КНЕУ, 15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Артеменко І.Л.

Інвестиційна безпека та проблеми територіальної цілісності України

Сучасні напрямки теоретичних та практичних

досліджень в економічній науці

Міжнародна наукова інтернет-конференція

Тернопільська обласна організація об’єднання студіюючої молоді «Зарево»

м. Тернопіль

27 лютого 2015 р.

С. 85-87

2015

Тези

Артеменко І.Л.

Пригнічення інвестиційного середовища в умовах захисту державності України

Економічні аспекти розвитку країни: сучасний стан, проблеми та перспективи

Міжнародна наукова інтернет-конференція

Тернопільська обласна організація об’єднання студіюючої молоді «Зарево»

м. Тернопіль

23 квітня 2015 р.

С. 45-46

2015

Тези

Артеменко І.Л.

Макроекономічне регулювання інвестиційної діяльності за умов економіко-політичної нестабільності

Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ,

15-16 жовтня 2015 р.

С. 223-226

2015

Тези

Артеменко І.Л.

Інвестування розвитку аграрного сектору як фактор регіональної стабілізації

Антикризове управління економікою України: нові виклики

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

м. Київ 15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Стрільчик А.В.

Інноваційний вектор збалансованого розвитку ринку праці за умов глобалізації

Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі

ІV Міжнародна науково-практична конференція

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

м. Миколаїв

6 листопада 2015 р.

2015

Тези

Руснак А.В.

Реформування політики зайнятості в умовах макроекономічної нестабільності

Антикризове управління економікою України:нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Гудима О.П.

Гудима О.П.

Регіоналізація

регіонів України

0,1 д.а.

С. 20-21

Економіка та управління

Міжнародна науково-практична конференція

Національний авіаційний університет

м. Київ

Червень 2015 р.

2015

Тези

Гудима О.П.

Інноваційний розвиток регіонів: діагностика та сучасні тенденції

Антикризове управління економікою України:нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Грушко О.В.

Теорія політичної ренти

Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в XXI столітті

VIII Міжнародна науково-практична конференція

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

м. Кам’янець-Подільський,

14-15 травня 2015 р.

С. 36-42

2015

Тези

Грушко О.В.

Соціально-економічні втрати суспільства від пошуку політичної ренти

Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики

Міжнародна науково-практична конференція

Одеський національний університет

м. Одеса,

25-26 вересня 2015 р.

2015

Тези

Грушко О.В.

Політична корупція як форма пошуку ренти та її адміністративне обмеження

Антикризове управління економікою України:нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Нечипуренко А.

Взаємодія центру та регіонів в процесі державного управління

Антикризове управління економікою України:нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Паталах Д.С.

Боргова політика держави та економічна стабілізація

Антикризове управління економікою України:нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Штурба А.

Законодавче забезпечення розвитку державно-приватно-го партнерства в Україні

Антикризове управління економікою України:нові виклики

ІІІ Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

КНЕУ,

15-17 грудня 2015 р.

2015

Тези

Radionova I.

Boger O.

Tax burden and innovation activities: the interrelation problem

Економічний часопис – ХХІ

№1-2

С. 65-69

2014

Стаття

Scopus, EBSChost, Index Copernicus

Алімпієв Є.В.

Нормативно-правове забезпечення фінансово-монетарної взаємодії у регулюванні економіки

Ефективна економіка

Електронне наукове

2014

Стаття

Алімпієв Є.В.

Методика передмо-дельного аналізу у VAR-моделях фінансово-монетарної трансмісії

Ефективна економіка

Електронне наукове

2014

Стаття

Алімпієв Є.В.

Динамізована модель фінансово-монетарного регулювання економіки

Ефективна економіка

Електронне наукове

2014

Стаття

Алімпієв Є.В.

Моніторинг фінансового трансмісійного механізму в економці України

Вісник Черкаського університету

Серія: економічні науки

С. 3–9

2014

Стаття

Алімпієв Є.В.

Координація заходів державного регулювання фінансово-монетарної сфери в економіці України

Інноваційні виміри розвитку світової економіки

Всеукраїнський

круглий стіл

КНУ ім. Т.Г. Шевченко

ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників»

м. Київ,

28 березня 2014 р.

2014

Тези

Артеменко І.А.

Фінансова стабільність держави як складник макроекономічної стабільності національної економіки

Економічні проблеми сучасності та концепція сталого розвитку держави та регіонів

Міжнародна науково-практична конференція

Центр економічних досліджень та розвитку

м. Одеса,

жовтень 2014 р.

2014

Тези

Артеменко І.А.

Макроекономічна стабільність як ключова складова забезпечення економічної безпеки держави

Реформування економіки України: ефективне виробництво, конкурентні регіони, макро-економічна рівновага

Міжнародна

науково-практична конференція

Національний університет «Львівська політехніка»

м. Львів

15-17 жовтня 2014 р.

2014

Тези

Артеменко І.А.

Фінансова стабільність держави як складник макроекономічної стабільності національної економіки

Регіональна економіка та управління

Східноукра-їнський ін.-ститут еко-номіки та управління

С. 15

2014

Стаття

Богер О.В.

Проблеми податкового регулювання інноваційного розвитку економік

Проблеми глобалізації та моделі сталого розвитку економіки

IV Міжнародна

науково-практична

конференція

студентів, аспірантів та молодих вчених

Східноукраїнський національний університет імені В.Даля,

м. Луганськ,

26-28 березня 2014 року

2014

Тези

Богер О.В.

Особливості податкового стимулювання інноваційної економіки: досвід Європейського союзу і завдання для України

Boger O.

Tax Incentive Features of Innovative Economy: the European Union Experience and Tasks for Ukraine

Application of New Technologies in Managements

Міжнародна

наукова конференція

University Union-Nikola Tesla, Belgrade, Serbia ,

24 – 26 April 2014

С. 201-205

2014

Тези

Гудима О.П.

Державне управління інноваційним розвитком України

Ефективна економіка та менеджмент:

теорія і практика

Міжнародна науково-практична конференція

ДВНЗ «Національний гір нічний університет»

м. Дніпропетровськ

14-15 листопада 2014 р.

2014

Тези

Гудима О.П.

Теоретичні засади класи-фіксації інновацій

Інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів:

проблеми та перспективи розвитку

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

Аналітичний центр

«Нова Економіка»

м. Київ,

21-22 листопада 2014 р.

2014

Тези

Гудима О.П.

Стратегії інноваційного

розвитку

Нова економічна політика на світовому,

державному та регіональному рівнях

Міжнародна науково-практична конференція

Центр економічних досліджень та розвитку

м. Київ,

21-22 листопада 2014 р.

2014

Тези

Емельяненко Л.М.

Стратегические альтернативы развития моногородов в условиях кризиса

Градообразующие предприя-тия: назад в будущее или вперед в прош-лое?: сборник тезисов докла-дов и статей международ-ной межвузов-ской интерак-тивной он-лайн-видео-конференции 10.04.2014 г.Москва: ФГБО ВПО «РЕУ им. Г.В. Плеханова»

С. 65-69

2014

Тези

Ефремов Д.П.

 

Сильные и слабые стороны фискального федерализма

Актуальні питання економічних наук

IV Міжнародна

науково-практична конференція

Східноукраїнський інститут економіки та управління

м. Донецьк,

16-17 травня 2014 р.

2014

Тези

Ємельяненко Л.М.

Синергетичний підхід в методології управління економічним розвитком України

 

Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні

Всеукраїнська

науково-практична конференція

Львівський національний університет імені Івана Франка

м. Львів

23-25 жовтня 2014 р.

С. 24-28

2014

Тези

Ємельяненко Л.М.

Формування системи збалансування людського та технологічного розвитку в Україні

Соціально-трудові відносини: теорія та практика

К.: КНЕУ

№1(7)

С. 77-82

2014

 

Стаття

Ємельяненко Л.М.

Синергетичний підхід в методології управління економічним розвитком України

Вісник Львівського національ-ного універ-ситету імені Івана Франка

Львів: ЛНУ

екон. ф-т

2014

 

Стаття

 

Ємельяненко Л.М.,

Стрільчик А.В.

Проблеми державного регулювання збалансованості національного ринку праці

 

Економіка та управління національним господарством: стан, тенденції та перспективи

І Міжнародна

науково-практична конференція

Одеський національний економічний університет

м. Одеса

29-30 травня 2014 р.

С. 23-25

2014

Тези

Ємельяненко Л.М.,

Халабов Ю.О.

 

Моделювання структури видатків державного бюджету України

 

Фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки: стратегія і перспективи

Міжнародна

науково-практична конференція

для студентів, аспірантів та молодих учених

Аналітичний центр

«Нова Економіка»

м. Київ

С. 102-106

2014

Тези

Ємельяненко Л.М.,

Лисик Н.С.

Системні вади регулювання національного ринку праці в умовах макроекономічної нестабільності

Соціально-трудові відносини: теорія та практика

К.: КНЕУ

№2(8)

С. 241-250

2014

 

Стаття

Єфремов Д.П.

 

Суспільні регіональні фінанси: централізація чи

децентралізація

Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття в країнах Європи та Азії

І Міжнародна

науково-практична інтернет-конференція

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

м. Переяслав-Хмельницький,

29-30 квітня 2014 р.

2014

Тези

Єфремов Д.П.

Компаративний аналіз моделей фіскальної централізації в країнах – світових лідерах

Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України

Міжнародна

науково-практична конференція

Ужгородський національний університет

м. Ужгород,

16-17 травня 2014 р.

2014

Тези

Єфремов Д.П.

Організація фінансових відносин між центром та регіонами: досвід Китаю

Економічна політика в контексті міжна-родного співробітництва

Міжнародна

науково-практична конференція

Наукова економічна організація «Перспектива»

м. Дніпропетровськ,

22-23 серпня 2014 р.

2014

Тези

Єфремов Д.П.

Система міжрегіональних трансфертів КНР

Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування та розвиток економічної системи

Міжнародна

науково-практична конференція

для студентів, аспірантів та молодих вчених

Аналітичний центр

«Нова Економіка»

м. Київ,

22-23серпня 2014 р.

2014

Тези

Єфремов Д.П.

Особливості державного

управління суспільним

розвитком у Китаї

Публічне управління: шляхи розвитку

Науково-практична конференція

за міжнародною участю

Національна академія державного управління при Президентові України м. Київ,

26 листопада 2014 р.

2014

Тези

Єфремов Д.П.

Фіскальна федералізація України: можливості та загрози

Регіональна економіка та управління

Східноукра-їнський ін.-ститут еко-номіки та управління

Донецьк

С. 81–84

2014

 

Стаття

 

РИНЦ

Єфремов Д.П.

Ефективність моделі соціального захисту КНР

Вісник Одеського національ-ного універ-ситету

С.142–145

 

2014

 

Стаття

 

Єфремов Д.П.

Пенсійне забезпечення в КНР: специфіка та проблеми національної моделі

Економічні студії

Львівська економічна фундація

C. 34–37

2014

 

Стаття

 

Єфремов Д.П.

Принципи та правила регіональних фінансово-бюджетних відносин в КНР

Ринок цінних паперів України

К.: КНЕУ C. 59–65

2014

 

Стаття

 

Заніздра С.А.

Макроекономічна оцінка наукового потенціалу України та  його впливу на інноваційний розвиток національної економіки

Ефективна економіка

Київ,

Електронне наукове

№8

2014

 

Стаття

 

Заніздра С.А.

Особливості, проблеми та перспективи кластеризації національної економіки України

Соціально-економічна інтеграція України у глобальну інноваційну економіку: досвід підприємств і регіонів

Міжнародна

науково-практична конференція

Черкаський державний технологічний університет

м. Черкаси,

вересень 2014 р.

2014

Тези

Зоря Т.М.

Щодо проблематики використання людського потенціалу АПК

Ринок праці сільської місцевості: стан та перспективи розвитку

Всеукраїнський

круглий стіл

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

м. Київ,

4 грудня 2013 року

2014

Тези

Зоря Т.М.

(Червінська Т.М.)

 

Соціокультурні аспекти інноваційного менеджменту

Соціально-трудові відносини: теорія та практика

К.: КНЕУ

№2(8)

С. 235-241

2014

Стаття

Королюк Т.О.

Бібліотечні установи в рамках реалізації державної політики щодо підвищення фінансової грамотності населення

Молодь. Наука. Інновації

V Міжнародна

наукова конференція

молодих учених

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

м. Київ

15 травня 2014 року

2014

Тези

Королюк Т.О.,

Грибінник М.С.

Стрес-тестування банків як інструмент державного превентивного антикризового управління

Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд

VI Міжнародна науково-практична конференція

Східноукраїнський інститут економіки та управління

м. Запоріжжя,

12-13 грудня 2014 року

2014

Тези

Костенок Я.О.

 

Теорії розвитку

промисловості

Збірник наукових праць

К.: КНЕУ

2014

Стаття

Котенок Д.М.

Екологічний концепт сталого розвитку муніципальних утворень України

Інститут суспільної трансформації

Київ

2014

 

Стаття

,

Index Copernicus

Котенок Д.М.

Градообразующее предприятие в экономике города

Градообразующие предприя-тия: назад в будущее или вперед в прош-лое?: сборник тезисов докла-дов и статей международ-ной межвузов-ской интерак-тивной он-лайн-видео-конференции 10.04.2014 г.Москва: ФГБО ВПО «РЕУ им. Г.В. Плеханова»

С. 97-101

2014

Тези

Кравченко Л.А.

Рекреационно-туристический потенциал регионального раз-вития Крыма

Социально-экономическое развитие сферы сервиса в регионе

I Всероссийская

научно-практическая конференция

г. Тамбов,

30 марта 2014г.

С. 39-48

2014

Тези

Кравченко Л.А.

Проблеми реалізації економічного потенціалу приморських регіонів України

Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання

УII Міжнародна

науково-практична конференція

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

м. Сімферополь

14-15 березня 2014 р. С. 23-26.

2014

Тези

Куценко Т.Ф.

Бюджетна політика як інструмент реалізації стандартів сталого розвитку в Україні

Економіка та управління національним господарством: стан, тенденції та перспективи

І Міжнародна

науково-практична конференція

Одеський національний економічний університет

м. Одеса

29-30 травня 2014 р.

С. 35 – 36.

2014

Тези

Куценко Т.Ф.

Бондар М.Ю.

Соціальні пільги: інструмент захищеності громадян чи зловживання державними фінансами?

Соціально-економічна інтеграція України у глобальну інноваційну економіку: досвід підприємств і регіонів

Міжнародна

науково-практична конференція

Черкаський державний технологічний університет

м. Черкаси

26-27 вересня 2014 р.

С. 123-125

 

2014

Тези

Куценко Т.Ф.,

Бондар М.Ю.

Соціальні пільги в Україні: короткий аналітичний огляд

Соціально-трудові відносини: теорія та практика

К.: КНЕУ

№1(7)

С. 96-102

2014

 

Стаття

Малий І.Й.

 

Суперечливість еволюції інформації як фактору економічного розвитку

Вісник Львівського національного універ-ситету імені Івана Франка

Львів, ЛНУ

екон. ф-т

 

2014

 

Стаття

 

Малий І.Й.

Макроекономічні та інституційні передумови децентралізації використання надр

 

 

Формування моделі розподілу влади «центр – місцевість»: теорія і практика

Міжнародна

науково-практична конференція

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль

9-10 жовтня 2014 р.

С. 110-112

2014

Тези

Малий І.Й.

Суперечливість еволюції інформації як фактору економічного розвитку

 

Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні

Всеукраїнська

науково-практична конференція

Львівський національний університет імені Івана Франка

м. Львів

23-25 жовтня 2014 р.

С. 31-35

2014

Тези

Малый И.И.

Гражданская идентификация институтов государственного управления в Украине

Наукові праці Донецько-го націо-нального технічно-го універ-ситету

№№1-4

Серія: еконо-мічна

2014

 

РІНЦ

Малый И.И.

Эволюционность социально-економических преобразова-ний как условие становления государственности Украины

 

Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання

УII Міжнародна

науково-практична конференція

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

м. Сімферополь

14-15 березня 2014 р.

С. 33-36

2014

Тези

Москаленко В.В.

Індикатори для оцінки ділового клімату регіону: проблема вибору та використання

 

Соціально-економічний розвиток країн: досвід та перспективи

Міжнародна

науково-практична конференція

Львівська економічна фундація

м. Львів

30-31 травня 2014 р. С. 42-44

2014

Тези

Москаленко В.В.

Оцінка факторів довгострокового економічного зростання Львівської області

Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні

Всеукраїнська

науково-практична конференція

Львівський національний університет імені Івана Франка

м. Львів,

23-25 жовтня 2014 р.

2014

Тези

Москаленко В.В.

Автономна Республіка Крим у системі показників регіонального людського розвитку

Крымский экономический вестник

Лютий

С. 92-97

2014

Стаття

 

Москаленко В.В.

ВВП як показник еко-номічного добробуту: «за» і «проти»

Крымский экономический вестник

лютий

С. 87-92

 

2014

 

Стаття

 

Москаленко В.В.

Bridge-model прогнозирование как инструмент краткосрочной диагностики состояния экономики региона

Актуальні проблеми економіки

№8 (158)

С. 393-399

 

2014

 

Стаття

наукометричне видання

SciVerse Scopus by Elsevier EconLit Index Copernicus

EBSCOhost

Ulrich’s Periodicals Directory –Cabell's Directories

ABI/Inform (by ProQuest)

Москаленко В.В.

Використання показників національних рахунків для управління ключовими індикаторами регіонального економічного розвитку (на прикладі Львівської області)

Економічні студії

Львівська економічна фундація

№3

Вересень

С. 53-56

 

2014

 

Стаття

 

Москалюк Н.П.

Інноваційні кластери конвергенції регіонального розвитку України та ЄС

 

Економіка підприємства: теорія і практика

V Міжнародна

науково-практична конференція

Секція «Інноваційне підприємництво»

Круглий стіл

«Мале підприємництво: виклики сьогодення»:

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

м. Київ

10 жовтня 2014 р.

 

2014

Тези

Никифоров А.Є.

Методика багатокритеріальної оцінки ефективності державних цільових комплексних програм

Збірник наукових праць ДВНЗ“Гу-манітарний університет ім.П.

Могили”,

м. Миколаїв

С. 34 – 38

2014

 

Стаття

Никифоров А.Є.

Комплексний підхід до оцінки ефективності інновацій в умовах невизначеності

Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика

Міжнародна

науково-практична конференція

м. Запоріжжя

14 листопада 2014 р.

 

2014

Тези

Постоєнко К.І.

Управління ринком продовольчих товарів системою державних органів України

Концепція сталого розвитку економічної та соціальної політики

Міжнародна

науково-практична конференція

ГО «Київський економічний науковий центр»

м. Київ

3-4 жовтня 2014 р.

С. 99-102

2014

Тези

Постоєнко К.І.

Система органів дер-жавного регулювання ринку продовольчих товарів в Україні

Економіка та держава

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Київ

№12

2014

 

Стаття

,

Google

Scholar

Просяник Н.В.

Статистична оцінка впливу витрат міського господарства на соціально-економічний розвиток міста

Економіка та держава

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Київ

C. 100-102

2014

 

Стаття

 

Google

Scholar

Просяник Н.В.

Концептуальні засади побудови моделі управління витратами міського господарства

 

Економіка і регіон

Полтавський національний  технічний університет ім. Ю. Кондратюка

С. 75-80

2014

 

Стаття

 

Просяник Н.В.

Сутнісна характеристика моделі управління витратами міського господарства

 

Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання

УII Міжнародна

науково-практична конференція

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

м. Сімферополь

14-15 березня 2014 р.

С. 244-248

2014

Тези

Пухтаєвич Г.О.

Ремізова І.А.

Моніторинг основних детермінант сукупного попиту в Україні

Економіка: теорія та практика: науково-практичний журнал

Київський ін-т банківської справи. Київ

2014

№3

Стаття

 

Пухтаєвич Г.О.

Постоєнко К.І.

Продовольчий ринок України та його роль у продовольчій безпеці

Економіка: теорія та практика: науково-практичний журнал

Київський ін-т банківської справи.

Київ

№4

2014

 

Стаття

 

Радіонова І.Ф.

Освітні інститути економіки знань

Релігія та освіта в сучасній Україні

Всеукраїнський

круглий стіл

Київський національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова м. Київ

3 грудня 2014 р.

2014

Тези

Сабадош Г.О.

Даценко В.В.

Електроні послуги у сфері державних закупівель

Теоретичні та організаційно-методичні засади надання електронних послуг в системі Е-урядування

Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

ОНПУ

м. Одеса

25 квітня 2014 р.

2014

Тези

Сабадош Г.О.

Константинова А.

Адміністративно-дер-жавний менеджмент як інструмент ре органі-зації системи держав-ного кадрового забез-печення

Державне управління: удосконалення та

розвиток

С. 24-38

 

2014

 

Стаття

 

Сакір-Молочко Н.В.

Державне регулювання регіонального еконо-мічного співробітниц-тва: нормативно-право-вий аспект

Економіка та держава

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Київ

2014

 

Стаття

,

Google

Scholar

Сакір-МолочкоН.В.

Проблеми та перспек-тиви зовнішньоеконо-мічної діяльності Чер-нігівської області

Науковий вісник Хер-сонського державного університету

2014

 

Стаття

 

Сакір-Молочко

Н.В.

 

Національний регіон як самостійний суб’єкт міжнародних відносин

Вісник Одеського національного економіч-ного універ-ситету.

Серія: Економіка.

2014

 

Стаття

 

Сакір-Молочко Н.В.

Рівень інвестиційної привабливості регіону як чинник регіонального економічного розвитку (на прикладі Чернігівської області)

Сучасні наукові підходи до стабільного економічного розвитку та економічної безпеки

Міжнародна науково-практична конференція

Чернігівський державний технологічний університет

м. Чернігів

21-22 лютого 2014 р.

 

2014

Тези

Сакір-Молочко Н.В.

Напрями розширення між народного економічного співробітництва Чернігівської області

Ефективне управління економікою: процеси, явища, ризики

Міжнародна науково-практична конференція

Черкаський державний технологічний університет

м. Черкаси

13-14 червня 2014 р.

2014

Тези

Сергієнко О. В.

Побудова концепції визначення специфічних показників, які вказують на критичний стан державного боргу саме для економіки України

Молодий вчений

м. Херсон,

Гельветика

2014

 

Стаття

наукометичне видання

РИНЦ,

ScholarGoogle,OAJI,

CiteFactor,

Research Bible,

Index Copernicus

 

 

Сергієнко О. В.

Макроекономічний аналіз механізму зовнішніх державних запозичень України

Регіональна економіка та управління

Східноукра-їнський ін.-ститут еко-номіки та управління

Донецьк

№ 3(03)

 

2014

 

Стаття

 

Сергієнко О.В.

Державний борг та економічне зростання

Інституційні основи функціонування економіки в умовах трансформації

Міжнародна науково-практична конференція

м. Нюрберг, Німеччина

23 травня 2014 р.

2014

Тези

Сергієнко О.В.

Державний борг України: тенденції та ризики

Формування обивательського мислення: значення науки

Міжнародна науково-практична конференція

Центр

наукових публікацій

м. Київ

31 липня 2014 р.

2014

Тези

Стрільчик А.В.

Концептуальні засади формування системи державного регулювання ринку праці

Регіональна економіка та управління

Східноукра-їнський ін.-ститут еко-номіки та управління

Запоріжжя

2014

Стаття

РИНЦ

Стрільчик А.В.

Інституційні диспропорції як загроза збалансованого розвитку національного ринку праці

Инвалюция и эволюция в науке

Міжнародна заочна наукова конференція

Науково-дослідний центр «Знання»,

м. Харків,

13 грудня 2014 року

2014

Тези

Тищенко О.П.

Заніздра С.А.

Державна кластерна політика в контексті формування інновацій-ної моделі розвитку національної економіки

Бізнес Інформ

№8 С. 34-39

2014

 

Стаття

Index Copernicus, ULRICHSWEB, RePEc, РИНЦ, DOAJ, CiteFactor

Тищенко О.П.

Королюк Т.О.

Північно-східне транс-кордонне спів робіт-ництво України: очі-кування та реалії

Академіч-ний огляд

№2 С.126-134

 

2014

 

Стаття

Index Copernicus

Усик В.І.

Проблема оцінювання  рівня зайнятості виробничих ресурсів в Україні

Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності

Всеукраїнська

науково-практична конференція

м. Миколаїв

28-29 листопада 2014р.

2014

Тези

Усик В.І.

Крат І.В.

Продовольча безпека України: загрози та перспективи

Молодіж-ний еконо-мічний дайджест

К.: КНЕУ С.80-85

2014

Стаття

Усик В.І.

Скринник Ю.С.

Бенчмаркінг державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи

Молодіж-ний еконо-мічний дайджест

К.: КНЕУ С. 8-16

2014

 

Стаття

Федирко Н.В.

Роль градообразующих предприятий в обеспечении развития социальной сферы в Украине

Градообразующие предприя-тия: назад в будущее или вперед в прош-лое?: сборник тезисов докла-дов и статей международ-ной межвузов-ской интерак-тивной он-лайн-видео-конференции 10.04.2014 г.Москва: ФГБО ВПО «РЕУ им. Г.В. Плеханова»

С. 190-192

2014

Тези

Федірко Н.В.

Суспільний добробут: сучасні світові виміри та ідентифікація в Україні

Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку

ХІV Всеукраїнська

науково-практична конференція

ВНЗ «Національна ака-демія управління»

м. Київ

15 травня 2014 р.

2014

Тези

Федорченко

(Іванюта) В.В.

Удосконалення меха-нізму формування дер-жавне політики під-тримки розвитку  малого підприємництва

Інвестиції: практика та досвід

Чорноморський держав-ний універ-ситет імені Петра Мо-гили №7

2014

 

Стаття

 

Google

Scholar

Boger O.

Peculiarities of the innovation domestic enterprises tax regulation: problems and solutions

Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соціально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти

Міжнародна

науково-практична

конференція

Лутракі, Афіни, Греція. 23-30 жовтня 2014 р.

2014

Тези

Fedirko Natalia

Monocities’ social development factors in Ukraine

Four years on: how have capital cities dealt with the crisis

RSA Research Network

Seminar proceedings

KNEU,

2014

2014

Тези

Kostenok Y.,

Tiulkina K.

Modern Ukrainian industry development trends

Journal of  International Scientific Publications: Economy & Business, Vol. 7, Part 2, pp. 371-382, http://scientific-publications.net/

2013

Стаття міжнародне видання

Александрова М.

Моделювання впливу фіскальної політики на економічний розвиток

Харків (Ulrichsweb Global Serials Directory ,Research Papers in Economics ,

Index Copernicus,Directory of Open Access Journals)

2013

Стаття міжнародне видання

Александрова  М.М.

Оцінка гранично допустимого фіскального тягаря для національної економіки України

Вісник КНУ

2013

Стаття

Алімпієв Є.В.

Влияние финансово-монетарной трансмисии на формирование макроэкономического равновесия

Ученые записки Академии экономики и права. — Республика Казахстан, Алматы, 2013. — №1 (24). — С. 96-102.

2013

Стаття міжнародне видання

Алімпієв Є.В.

Класифікація передавальних каналів фінансово-монетарної трансмісії

Ефективна економіка. — 2013. — № 8. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.

2013

Стаття електронне наукове

Алімпієв Є.В.

Розрахунок ВВП та моделювання фінансово-монетарної трансмісії

Ефективна економіка. — 2013. — № 7. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.

2013

Стаття електронне наукове

Алімпієв Є.В.

Передавальний механізм кредитного каналу в економіках, що розвиваються

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. — 2013.— № 3 (68). — С. 252—257.

2013

Стаття науковий журнал

Алімпієв Є.В.

Податковий канал фінансово-монетарної трансмісії в економіці України

Економічний часопис-XXI. — К., 2013. — № 5-6(2). — С. 24—26.

 

2013

Стаття наукометричне видання

Алімпієв Є.В.

Фінансово-монетарне регулювання економіки через канал цін фінансових активів

Економічний часопис-XXI. — К., 2013. — № 1-2. — С. 16—19.

2013

Стаття наукометричне видання

Алімпієв Є.В.

Курсовий канал фінансово-монетарної трансмісії в Україні

Актуальні проблеми економіки. — 2013. — С. 123-132.

2013

Стаття наукометричне видання

Алімпієв Є.В.

Механізм реалізації трансмісійного каналу цін активів в українській економіці

Економічна теорія. — 2013. — № 1. — С. 71—77.

2013

Стаття

Алімпієв Є.В.

Фінансово-монетарні інструменти формування макроекономічної рівноваги: приклад України

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток вищого утворення, демократичного суспільства й ринкової економіки  в європейському контекст», Університет «PERSPECTIVA-INT», Молдова, 25-26 квітня  2013 р.

2013

Тези

Богер О. В.

Податкове регулювання інноваційної діяльності: порівняльний аналіз

Інвестиції: практика та досвід

2013

Стаття

Богер О. В.

Інноваційна сфера у структурі сучасної економіки

Економіка та держава

2013

Стаття міжнародне видання

Богер О. В.

Налоговые льготы в Украине и стимулирова ние инновацион ного развития

Всероссийский ежемесячный научно-практический журнал «Креативная экономика», вкл. в Перечень ВАК, РИНЦ, Св-во ПИ № ФС77-24216

2013

Стаття міжнародне видання

Богер О. В.

Innovation activity tax regulation and educational development

Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти», Рубіжне – Луганськ – Житомир – Новочеркаськ – Баку – Ніш – Зелена Гура 30-31 травня 2013 р., С. 207 – 210

2013

Тези

Дем’янчук Д.О.

Державні заощадження та економічне зростання

Стратегія економічного розвитку України − № 30 − С. 57-62

2013

Стаття

Дем’янчук Д.О.

Гроші та заощадження у кейнсіанський моделі антикризового управління

Стратегія економічного розвитку України − № 31 −С. 57-62

2013

Стаття

Дем’янчук Д.О.

Чинники та мотиви в заощадженнях суб’єктів економіки

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України», Сімферополь, Кримський інститут бізнесу, квітень 2013 р.

2013

Тези

Дем’янчук Д.О.

Фонди суверенного добробуту в антикризовому управлінні

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», КНЕУ, Київ,  26-27 листопада 2013 р.

2013

Тези

Дідківська О.Р.

Моніторинг розвитку економіки України на основі системи сигнальних індикаторів

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності», Одеса, травень 2013 р.

2013

Тези

Дідківська О.Р.

Система сигнальних індикаторів в антикризовому управлінні економікою

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд», Донецьк, серпень 2013 р.

2013

Тези

Ємельяненко Л.М.

Стратегічні пріоритети збалансування людського і технологічного розвитку

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», КНЕУ, Київ,  26-27 листопада 2013 р., С. 111-114

2013

Тези

Єфремов Д.П.

Автоматичні фіскальні стабілізатори у подоланні економічної кризи

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», КНЕУ, Київ,  26-27 листопада 2013 р., С. 119-122

2013

Тези

Королюк Т.О.

Моніторинг розвитку небанківських фінансових інститутів в системі макропруденційного нагляду

 

2013

Стаття

Королюк Т.О.

Експрес-контроль як всеохоплюючий та оперативний метод перевірки навчальних досягнень студентів

Матеріали науково-методичної конференції педагогічних працівників університету «Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності», КНЕУ, м. Київ, 31 січня 2013 року

2013

Тези

Королюк Т.О.

Зовнішній державний борг як чинник макроекономічної стійкості

Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання», ТНЕУ імені В.І. Вернадського,  м. Сімферополь, 15-16 березня 2013 року

2013

Тези

Королюк Т.О.

Чинники флуктуацій валютного курсу в Україні

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», КНЕУ, Київ,  26-27 листопада 2013 р

2013

Тези

Костенок Я.О.

Стандартизація як інструмент модернізації економіки України

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», КНЕУ, Київ,  26-27 листопада 2013 р.

2013

Тези

Котенок Д.М.

Місто Київ та  столиці  найбільших Європейських держав:  Порівняння структурних параметрів  економіки

Ефективна економіка. – 2013. –  №2.

2013

Стаття електронне наукове

Котенок Д.М.

Економічна оцінка урбанізаційних процесів в Україні та формування економічного потенціалу міста

Інвестиції: практика та досвід. –

2013. – №7

2013

Стаття

Котенок Д.М.

Концепція життєвого циклу в управлінні економічним  потенціалом міста

Проблеми економіки, 2013. – №1.

2013

Стаття наукометричне видання

Котенок Д.М.

Рейтингова оцінка у системі моніторингу соціально-економічних процесів розвитку міста

Ефективна економіка, 2013. – №5.

2013

Стаття електронне наукове

Котенок Д.М.

Систематизація категоріального апарату дослідження трудової сфери

Стратегія економічного розвитку України, 2013. – №23.

2013

Стаття

Котенок Д.М.

Розумне місто у системі Smart economy

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти», СНУ ім. В. Даля, 2013

2013

Тези

Котенок Д.М.

Особенности формирования системы социальных индикаторов развития города

Материалы международной научно-практической конференции по проблемам социально-трудовых отношений «Инновационные доминанты в социальной сфере», Воронежский государственный университет, Воронеж, 24 мая 2013, С. 138-139

2013

Тези

Котенок Д.М.

Оценка роли маркетинга в формировании экономического потенциала

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегические и тактические особенности развития национальной  экономики», Центр экономических исследований, г. Санкт-Петербург 01.06.2013 г.

2013

Тези

Котенок Д.М.

Сучасні принципи формування системи управління містом

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», КНЕУ, Київ,  26-27 листопада 2013 р.

2013

Тези

Кравченко Л.А

Проблемы эффективного использования туристично - рекреационного потенциала регионов Украины

г. Гродно, ГР ГУ, Сборник научных статей,

Республика Беларусь

2013

Стаття міжнародне видання

Кравченко Л.А

Розкриття людського потенціалу в умовах модернізації економіки регіону

Международное научное объединение экономистов “Консилиум” г.Женева, Швейцария,

г. Минск, Белоруссия, г. Одесса, Украина, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

2013

Стаття міжнародне видання

Кравченко Л.А

Миграционные процессы в Украине и проблемы развития человеческого потенциала

г. Махачкала, Республика Дагестан, Российская Федерация

2013

Тези доповіді

Кравченко Л.А.

Государственно-частное партнерство как механизм активизации использования инновационного потенциала

Ученые записки ТНУ имени В.И. Вернадского − Том. 25(64). № 3.

2013

Стаття

Кравченко Л.А.

Іноземні інвестиції як фактор розвитку інноваційного потенціалу регіону

Донецк: ДонНУ Проблемы развития внешнеэкономи-ческих связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб.науч.тр.  Т.2.

2013

Стаття

Кравченко Л.А.

Розбудова міжнародного міжрегіонального співробітництва як потужна інновація  розкриття економічного потенціалу регіону

Вісник Хмельницького національного університету. − Т.3. (212) №4

2013

Стаття наукометричне видання

Кравченко Л.А.

Пріоритети державної інвестиційної політики України щодо розширення інвестиційного потенціалу

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання», 15-16 березня 2013р., м.Сімферополь, с.169-172

2013

Тези

Кравченко Л.А.

Формування потужного інвестиційного потенціалу як пріоритетний напрям державного регулювання

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління», 12квітня 2013р., м.Київ, с. 240-242

2013

Тези

Кравченко Л.А.

Регіональні кластери в Україні: адаптація світового досвіду з урахуванням наявного економічного потенціалу

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях», 19-20 квітня 2013 р., м.Сімферополь, с. 123-126

2013

Тези

Кравченко Л.А.

Використання природно-ресурсного потенціалу в контексті вимог сталого розвитку

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «В. И. Вернадский и глобальные проблемы современной цивилизации», 23-25 квітня 2013 р., м.Сімферополь, с. 170

2013

Тези

Кравченко Л.А.

Формування механізму стимулювання міжнародного співробітництва регіонів та розвитку їх потенціалу

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічна конвергенція в Європі: фокусування на Україні», 16-17 квітня 2013 р., м. Сімферополь, с. 90-93

2013

Тези

Кравченко Л.А.

Аналіз використання та розвитку туристично-рекреаційного потенціалу регіону

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «20-річчя аудиту. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку», 19-20 квітня 2013 р., м. Сімферополь, с. 281-283

2013

Тези

Кравченко Л.А.

Удосконалення управління фінансовим потенціалом регіону

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управління економічним розвитком: проблеми теорії і практики», 25-26 квітня 2013р., м. Євпаторія, С. 100-103

2013

Тези

Кравченко Л.А.

Кластери як інструмент розкриття «точок зростання» на регіональному рівні

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теория и практика экономики и предпринимательства», 25-27 квітня 2013р., Гурзуф, с. 17

2013

Тези

Кравченко Л.А.

Проблемы эффективного использования туристично - рекреационного потенциала регионов Украины

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст, 23-24 травень 2013 р., г.Гродно, Республика Беларусь, с. 18-23.

2013

Тези

Кравченко Л.А.

Розкриття людського потенціалу в умовах модернізації економіки регіону

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Современные инструменты экономики. Модернизация. Новые альтернативы», 20 вересня 2013 р., г.Вена (Австрия), С 169-171

2013

Тези

Кравченко Л.А.

Миграционные процессы в Украине и проблемы развития человеческого потенциала

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблемы и перспективы развития региональных рынков труда в России», 16-17 жовтня 2013 р., г. Махачкала, Республика Дагестан, РФ, с. 101-105

2013

Тези

Кравченко Л.А.

Удосконалення державного управління розвитком людського потенціалу

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління людськими ресурсами в постіндустріальному суспільстві: глобальні виклики та перспективи розвитку», 29 жовтня 2013 р., м. Полтава, С. 67-70

2013

Тези

Кравченко Л.А.

Моніторинг соціально-економічних процесів як фактор збалансованого розвитку регіону

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України і регіонів», 22-23 листопада 2013 р., м. Запоріжжя, С. 90-92

2013

Тези

Кравченко Л.А.

Державне регулювання економічного потенціалу регіону

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», 26-27 листопада 2013 р., КНЕУ, м. Київ, С. 170-174

2013

Тези

Кравченко Л.А.

Розбудова міжнародного міжрегіонального співробітництва як потужна інновація  розкриття економічного потенціалу регіону

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти компаративістики, якісні зміни економічних та соціальних інституцій», 10-13 жовтня 2013 року, м. Хмельницький, С. 160-164

2013

Тези

Кравченко Л.А.

Исаева М.А.

Совершенствование управления капиталом банковских институтов в Украине

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання», 15-16 березня 2013р., м. Сімферополь, С. 221-223

2013

Тези

Кульбачний С.В.

Реальний валютний курс як індикатор спрямованості макроекономічної політики

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», КНЕУ, Київ,  26-27 листопада 2013 р., С. 180-182

2013

Тези

Куценко Т.Ф.

«Бюджетне фінансування соціальної сфери в Україні: короткий аналітичний огляд»

Економіка та держава. – 2013. - № 9. - С. 32-36.

2013

Стаття

Куценко Т.Ф.

Бюджетне фінансування соціальної сфери як національний стратегічний пріоритет державного управління в Україні

Зб. наук. праць/ за заг. ред. Журби М.А. – Частина ІІ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013, С. 210-213

VІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти», Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Рубіжне – Луганськ, 30 - 31 травня 2013 р.

2013

Тези

Куценко Т.Ф.

Оцінка ефективності фінансової політики держави

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», КНЕУ, Київ,  26-27 листопада 2013 р., С 185-189

2013

Тези

Малий І.Й.

Інституційні пастки взаємодії влади і бізнесу в Україні

Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю «Влада і бізнес: актуальні проблеми партнерства», ТНЕУ Форос, 17-18 жовтня 2013 року, С. 27-33

2013

Тези

Малий І.Й.

Ендогенна парадигма державного антикризового управління економікою України

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», КНЕУ, Київ,  26-27 листопада 2013 р., С. 193-195.

2013

Тези

Москаленко В.В.

«Автономна Республіка Крим у системі показників регіонального людського розвитку»

Крымский экономический вестник

2013

Стаття

Москаленко В.В.

«ВВП як показник економічного добробуту: «за» і «проти»

Крымский экономический вестник

 

2013

Стаття

Москаленко В.В.

Рейтинговые оценки регионов Украины: пути совершенствования

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні питання  економіки та управління», м.Дніпропетровськ, 08-09 квітня 2013 р., С.34-37

2013

Тези

Москаленко В.В.

Визначення «поворотних точок» в економіці регіону як інструмент антикризового управління

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», КНЕУ, Київ,  26-27 листопада 2013 р., с. 205-209

2013

Тези

Москалюк Н.П.

Контактні заняття - як форма інноваційних технологій освітньої діяльності

Матеріали науково-методичної конференції КНЕУ «Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності», Київ, КНЕУ, 31 січня 2013 р.

2013

Тези

Москалюк Н.П.

Контактні заняття як форма активізації навчального процесу в бізнес-освіті

Матеріали майстер-клаус для викладачів КНЕУ в Центрі магістерської підготовки КНЕУ «Education Innovation Day - День інноваційного навчання  E-learning в бізнес-освіті: сучасні», Центр магістерської підготовки КНЕУ, Київ,

червень 2013 р.

2013

Тези

Москалюк Н.П.

Формування валютної політики України в умовах зростання відкритості економіки

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», КНЕУ, Київ,  26-27 листопада 2013 р.

2013

Тези

Никифоров А.Е.

Структурные проблемы украинской экономики в свете требований ее инновационного развития

“Общество и экономика” Международный научный и общественно-политический журнал РАН, − № 6, 2013, с. 47 - 63

2013

Стаття міжнародне видання

Никифоров А.Є.

Модернізація інноваційних процесів і категорій у координатах глобалізації

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», Київ, КНЕУ, 26-27 листопада 2013 р.

2013

Тези

Никифоров А.Є.

Структурна динаміка валової доданої вартості в Україні та попит на інновації

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції  «Менеджмент предпринимательской деятельности», м. Сімферополь, Тавріческий національний університет ім.. В.І. Вернадського, 4 – 5 квітня 2013 р.

2013

Тези

Постоєнко К.І.

Роль харчової промисловості у продовольчому забезпеченні населення України

Стратегія економічного розвитку України № 30 с. 224 автора с. 183-191

2013

Стаття

Постоєнко К.І.

Функціонування аграрної сфери в економіках країн Східної Європи

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток економічної системи в умовах глобалізації та євроінтеграції», Наукова економічна, С. 77-80 організація «Перспектива» Дніпропетровськ, 5-6 липня 2013 р.

2013

Тези

Постоєнко К.І.

Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки країни

XXVII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки та сучасного менеджменту», Громадська організація «Львівська економічна фундація», Львів, 5-6 липня 2013 р.

С. 89-92

2013

Тези

Постоєнко К.І.

Державна підтримка розвитку аграрного сектору

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування соціально-економічного розвитку суспільства», Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку», Одеса, 12-13 липня 2013 р., С. 98-102

2013

Тези

Постоєнко К.І.

Вплив євроінтеграції на продовольчий ринок України

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», КНЕУ, Київ,  26-27 листопада 2013 р., С. 241-244

2013

Тези

Просяник Н.В.

Роль державного управління видатками місцевих бюджетів у розвитку міського комплексу: зарубіжний досвід

Бізнес Інформ, − №6-2013

2013

Стаття

Видання зареєстроване у в 9-ти міжнародних інформаційних та наукометричних базах

Просяник Н.В.

Значення видатків міського бюджету для соціально-економічного розвитку міста

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент міського та регіонального розвитку», Харківська національна академія міського господарства,  Харків, 28-29 березня 2013 р., С. 101-102

2013

Тези

Просяник Н.В.

Міське господарство як об'єкт антикризового управління

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», КНЕУ, Київ,  26-27 листопада 2013 р., С. 244-247

2013

Тези

Пухтаєвич Г.О.

Особливості моніторингу продовольчого ринку України

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», КНЕУ, Київ,  26-27 листопада 2013 р., С. 251-253

2013

Тези

Радіонова І.Ф.

Теорія фінансової нестабільності у інструментарії сучасної макроекономіки

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – К., 2013. – №146

2013

Стаття наукометричне видання

Радіонова І.Ф.

Правила фінансової політики та бюджетні обмеження уряду

Фінанси України. – 2013. – К., 2013. – №4

2013

Стаття наукометричне видання

Радіонова І.Ф.

Аналіз екстерналій освітньої сфери

Актуальні проблеми економіки. – 2013. – К., 2013. – №12

 

2013

Стаття наукометричне видання

Радіонова І.Ф.

Теорія макроекономічної політики: врахування досвіду глобальної фінансової нестабільності

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», КНЕУ, Київ,  26-27 листопада 2013 р., С. 254-257

2013

Тези

Сабадош Г.О.

Проблеми ефективності державного управління в Україні

Стратегія економічного розвитку України. − 2013, № 33. С.147-151.

2013

Стаття

Сабадош. Г.О.

Сучасні тенденції реформування апарату державного управління в Україні

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», КНЕУ, Київ,  26-27 листопада 2013 р., С. 132-136

2013

Тези

Сабадош. Г.О.

Проблеми адміністративно-державної діяльності в Україні

Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти», Луганськ, травень 2013 р., , с.221-223,

2013

Тези

Сабадош. Г.О.

Уніфікація державної служби як основа формування ефективної системи менеджменту

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація системи державного управління: теорія та практика»,  Львів, квітень 2013 р., С. 174-178

2013

Тези

Сабадош. Г.О.

Проблеми ефективності діяльності апарату державного управління в Україні

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Державне управління та державна служба», Харків, жовтень 2013, С. 126-129

2013

Тези

Сакір-Молочко Н.В.

Принципи та завдання регіонального економічного співробітництва

Ефективна економіка

2013

Стаття

Сакір-Молочко Н.В.

Транскордонне співробітництво як чинник макроекономічного розвитку

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», КНЕУ, Київ,  26-27 листопада 2013 р., , С. 272-275

2013

Тези

Тищенко О.П.

Структуризація національної економіки та теоретичні підходи до управління її регіональним розвитком

Ефективна економіка, − 2013, №1

2013

Стаття

Тищенко О.П.

Модернізація державного управління регіональним розвитком у контексті європейської інтеграції України

Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ Центру інформаційних технологій, 2013. —  № 1 (21). – С. 47-59

2013

Стаття

Тищенко О.П.

Розвиток транскордонного співробітництва: досвід Європи та нові можливості для України

Економічний часопис-XXI. —  2013. №№ 1-2 (1). —  С. 8-11

2013

Стаття наукометричне видання

Тищенко О.П.

Кластерний підхід до управління регіональним економічним розвитком та перспективи його впровадження в Україні

Бізнес Інформ. —  2013. —  № 2. —  С. 25-30

2013

Стаття наукометричне видання

Тищенко О.П.

Удосконалення інструментарію оцінки міжрегіональної диференціації соціально-економічного розвитку

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання», ТНЕУ, Сімферополь, 15-16 березня 2013 р., С. 295-297

2013

Тези

Тищенко О.П.

Регіоналізація як чинник модернізації механізму державного управління регіональним розвитком

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації», Хмельницький університет управління та права, Хмельницький, 18-20 квітня 2013 р., С. 432-435

2013

Тези

Тищенко О.П., Просяник Н.В.

Ресурсний потенціал та господарство міських агломерацій: проблеми ефективного управління

Економічний часопис-ХХІ, − №9-10(2) – 2013

2013

Стаття наукометричне видання

Тормоса Ю.Г.

Система державного ціноутворення

Стратегія економічного розвитку України − № 32 − С. 46-51

2013

Стаття

Тормоса Ю.Г.

Державне регулювання цін як інструмент антикризового управління

Міжнародна науково-практична конференція «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації»,

КНЕУ,

26-27 листопада 2013 р.,

С. 307-310

2013

Тези

Усик В.И.

Перспективы социально ответственного бизнеса в Украине

Инновационные доминанты в социальной сфере Международная научно-практической конференции по проблемам социально-трудовых отношений, Воронежский государственный университет,

24 мая 2013,

С. 138-139

2013

Тези

Усик В.І.

Інноваційні» відносини України та ЄС

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінські інновації: теорія і практика», 30 вересня - 6 жовтня, Тернопіль-Ялта,

2013

Тези

Усик В.І.

Стратегія інноваційного розвитку України: від проблем до перспектив

Економічна теорія.- 2013.-№ 3 – С. 32-41

Так, зареєстроване

2013

Стаття наукометричне видання

Усик В.І.

Взаємозв'язок розвитку економіки знань та підприємництва: перспективи для України

Управлінські інновації.-2012.-№2.-С. 9-14.

2013

Стаття

Усик В.І.

Інноваційний потенціал в антикризовому управлінні економікою України

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», КНЕУ, Київ,  26-27 листопада 2013 р., С.319-321

2013

Тези

Федірко Н.В.

Індикатори оцінювання ефективності програм державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми

Демографія та соціальна економіка. – 2013. – №1. – С. 67-77.

2013

Стаття

Федірко Н.В.

Методи активізації наукової роботи студентів при викладанні економічних дисциплін  (на прикладі «Економіки суспільного сектору)

Матеріали науково-методичної конференції КНЕУ «Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності», КНЕУ, Київ, 31 січня 2013 р.

2013

Тези

Федірко Н.В.

Аналіз доходів населення в Україні в контексті міжнародних тенденцій

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції V Міжнародна науково-практична конференція «Імперативи розвитку суспільно-економічних систем в умовах глобалізації»,Чернігівський державний інститут економіки і управління, Чернігів,  7-8 червня 2013 р., С. 154-156

2013

Тези

Федірко Н.В.

Системи соціального захисту в реалізації антикризової політики

Міжнародна науково-практична конференція «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації»,

КНЕУ,  26-27 листопада 2013 р.

2013

Тези

Чаплигін К.М.

Problems when changing the Authorized body in the system of public authorities State Regulation of Financial Services Markets of Ukraine

Nauka i studia

2013

Стаття

Чаплигін К.М.

Державне регулювання національного ринку небанківських фінансових послуг

Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні фінансові та страхові ринки в нових економічних умовах», «Грудневі читання», Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка «Економічний факультет», грудень 2010 р., С 263-266

2010

Тези

Чаплигін К.М.

Страхова компанія: економічна природа, види та особливості діяльності

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки», Українсько-польська програма фінансів і страхування (IV)

Куявсько-Поморська вища школа (м. Бидгощ), 11-12 травня 2011 р., С. 164-165

2013

Тези

Чаплигін К.М.

Нормативно-правове регулювання діяльності небанківських фінансових установ

Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Страховий ринок в нових економічних умовах: виклики та перспективи розвитку», Грудневі читання, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка «Економічний факультет», грудень 2011 р., С. 269-273

2011

Тези

Чаплигін К.М.

Проблемні питання при зміні уповноваженого органу в системі органів державної влади, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг України

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 10-ї річниці створення кафедри страхування  «Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», КНЕУ, Київ,  10-12 жовтня 2012 р., », С. 237-240,

2012

Тези

Чернявський К.А.

Система державного регулювання кредитного ринку в Україні

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Механізми державного регулювання конкурентноспроможності національної економіки», УНУ, Ужгород, 27-28 вересня 2013 р., с. 53-56

2013

Тези

Чернявський К.А.

Антикризові пріоритети державного регулювання кредитного ринку

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації», КНЕУ, Київ,  26-27 листопада 2013 р., С.337-339

2013

Тези

Чистов С.М.

Інституційні перетворення як чинник економічного і соціального розвитку України

Міжнародна науково-практична конференція «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації»,

КНЕУ,  26-27 листопада 2013 р.

2013

Тези

Ягодка А.Г.

Студентська наукова міні-конференція як ефективний засіб освоєння економічних наук /

Матеріали науково-методичної конференції конференція «Від викладання дисциплін до освоєння наук: трансформація змісту технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності», Київ, КНЕУ, 31 січня 2013 р.

2013

Тези

 

Малий І.Й.

Реструктуризація функцій державного управління в умовах сучасної економічної кризи / І.Й. Малий // Матеріали Міжнародного форуму: ShanghaiForum 2012. – Китай: Шанхай

2012

Тези

Малий І.Й.

Ґенеза визнання функціональної ролі праці в розвитку суспільства // Формування ринкової економіки. Зб. наук.праць. – Спец. вип. Праця в XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток. У 2 т. – К.: КНЕУ, 2012. – Т.1. – С. 103 – 1091

2012

Стаття

Малий І.Й.

Разграничение функций государства в условиях формирования качественно нового глобального управления // Экономическая теория и хозяйственная практика: глобальные вызовы. Материалы международной конференции «Эволюция международной торговой системы: проблемы и перспективы». – Спб: Скифия–принт. – С. 552–563

2012

Тези

Малий І.Й.

Трансформація інституту держави та революція політичної економії // Современная политическая экономия и институционализм: конструктивный диалог во имя развития: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет, 11-12 лютого 2012

2012

Тези

Малий І.Й.

Королюк Т.О.

Україна: макроекономічний вимір конкурентоспроможності економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр.  – К.: «Київський університет». – Вип. 27. – Т. 1.

2012

Стаття

Малий І.Й.

Тищенко О.П.

Еволюція національного, регіонального та глобального в управлінні економікою / І.Й.  Малий, О.П. Тищенко // Журнал європейської економіки. – 2012. – Том 11. – №2 (Червень). – С. 145–160.

2012

Стаття

Радіонова І.Ф.

Ткаченко Н.О.

Соціальний капітал у формуванні екстерналій освітньої сфери // Економічний часопис – ХХІ, №11–12, 2011. С.3–8

2012

Стаття

Радіонова І.Ф.

Фінансова безпека як макроекономічний феномен // Вчені записки Університету «КРОК», Вип. 32–1, – К.: “КРОК”, 2012. С. 45–52

2012

Стаття

Ємельяненко Л. М.

Інноваційний вектор технологічної модернізації економіки та ефективність трудових ресурсів України // Праця в XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: зб. матеріалів Міжнародній науково-практичній конференції, м. Київ, КНЕУ, 3-5 жовтня 2012

2012

Тези

Ємельяненко Л.М.

Методичні підходи до дослідження інституційного середовища розвитку соціального капіталу та забезпечення якості життя // Формування ринкової економіки. Зб. наук.праць. – Спец. вип. Праця в XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток. У 2 т. – К.: КНЕУ, 2012. – Т.1. – С. 420–431

2012

Стаття

Завізєна Н.С.

Стратегії інформаційного забезпечення ефективного функціонування економіки регіону // Вісник Харківського національного технічного університету сільского господарства: Економічні науки. Вип.126. – Харків:ХНТУСГ. – 2012. – 325с. – С.38–44

2012

Стаття

Завізєна Н.С.

Стратегії інформаційного забезпечення ефективного функціонування економіки регіону // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи: зб. матеріалів ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, м. Харків: ХНТУСГ, 2012

2012

Тези

Завізєна Н.С.

Становлення маркетингового планування в аграрній економіці України // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. Конференція, м. Тернопіль, КРОК, 16-18 травня 2012

2012

Тези

Завізєна Н.С.

Тенденції формування та реалізації інформаційної політики в регіонах України // Щорічна звітня конференція Міжнародного гуманітарного університету присвячена 10-річчю заснування: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конференція, м. Одеса, Міжнародний гуманітарний університет,18 травня 2012

2012

Тези

Завізєна Н.С.

Стан розвитку малого підприємництва в Одеській області // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: зб. матеріалів VІ Міжнар.наук.-практ. конф, м.Київ, МІБО КНЕУ, 31трав.-1 черв. 2012

2012

Тези

Завізєна Н.С.,

Пенко В.В.

Разработка и внедрение нейросетевых технологий в области экономики // Динамиката на съвременната наука: зб. матеріалів VІІІ Международна научна практична конференція, Болгарія, м. София, 2012

2012

Тези

Завізєна Н.С.,

Пенко В.В.

Вопросы создания нейронных сетей и их использование при прогнозировании экономических процессов // Dynamika naukowych badan – 2012,VIII Miedzynarodowej naukowi – praktycznej konferencji

Poland, m. Przemyśl, 2012

2012

Тези

Королюк Т. О.

Регіональна інвестиційно-інноваційна політика: зарубіжний досвід та можливості його імплементації в Україні // Публічне управління та регіональна політика в країнах Центральної і Східної Європи: зб. матеріалів Науково-практична конференція з міжнародною участю смт. Форос, Кримський навчально-консультаційний центр ТНЕУ, 22 жовтня 2012

2012

Тези

Королюк Т. О.

Напрями удосконалення державного антикризового управління банківською діяльністю в Україні // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України в умовах фінансової нестабільності: зб. матеріалів Всеукраїнська наукова інтернет-конференція, м. Тернопіль, ТНЕУ, 15 листопада 2012

2012

Тези

Королюк Т.О.

Особливості монетарної політики Національного банку у забезпеченні стабільності економіки України // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 24

2012

Стаття

Костенок Я.О.

Особливості реалізації промислової політики в Україні // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2012. – вип. 14. – С. 16–20

2012

Стаття

Котенок Д.М.

Економічний потенціал міста: стратегічний аспект //Стратегія економічного розвитку України: наук. Зб. – К.: КНЕУ. Вип. 29

2012

Стаття

Котенок Д.М.

Моніторинг інноваційності міста // Стратегія економічного розвитку України: наук. Зб. – К.: КНЕУ. Вип. 30

2012

Стаття

Котенок Д.М.

Моніторинг розвитку управлінського потенціалу муніципальних органів влади // Стратегія економічного розвитку України: наук. Зб. – К.: КНЕУ. Вип. 31

2012

Стаття

Кульбачний С.В.

Державне регулювання ринку праці як складова макроекономічної політики // Вчені записки університету ”КРОК”. Вип. 30–1. – К. “КРОК”, 2012.

2012

Стаття

Куценко Т.Ф.

Податкові пільги в Україні: проблеми застосування та реформування // Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання економіки: зб. матеріалів Міжвузівський науково-практичний семінар, м. Київ, Національна академія внутрішніх справ, 14 грудня 2011 р.

2012

Тези

Москалюк Н.П.

Лідерські якості державного службовця // Лідерство в державному управлінні: зб. матеріалів Науково-практична конференція, м. Одеса, Національний університет “Одеська юридична академія”, 21 – 23 вересня 2012

2012

Тези

Никифоров А.Є.

Методологія вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу: світовий досвід та його адаптація в Україні // Вчені записки: Наук. збірник. – Вип. 14. – К.: КНЕУ, 2012. – 298 с. – С. 198 – 208

2012

Стаття

Никифоров А.Є.

Компаративне міжкраїнове вимірювання інтелектуального потенціалу: методологія та методика // Актуальні проблеми економіки, 2012 – № 3. – С. 72 – 85

2012

Стаття

науко–метричне видання

Никифоров А.Є.

Експертна оцінка впливу ринку і держави на формування та використання інтелектуального потенціалу в економіці України // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць Вип. 27. – К.: КНЕУ, 2012. –     с. –  С.    –

2012

Стаття

Никифоров А.Є.

Сітьові методи у державному цільовому програмуванні науково-технічного розвитку // Модернізація системи державного управління: теорія та практика: зб. матеріалів Науково-практичної конференції за міжнародною участю, м. Львів, ЛРІДУ НАДУ, 20 квітня 2012

2012

Тези

Никифоров А.Є., Погуда Н.В.

Застосування нормативного коефіцієнту економічної ефективності у державному управлінні інвестиційно-інноваційною діяльністю // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: зб. матеріалів Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, КНЕУ, 2 – 3 лютого 2012

2012

Тези

Постоєнко К.І.

Ринок сільськогосподарської продукції, як складова потенціалу національної економіки // Теорія і практика сучасної економіки: зб. матеріалів ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Черкаси, ЧДТУ,10 листопада 2012 р.

2012

Тези

Постоєнко К.І.

Вдосконалення методики проведення практичних занять з дисципліни «Макроекономіка» // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення: зб. матеріалів Науково-методична конференція, м. Київ, КНЕУ, 21 лютого 2012

2012

Тези

Просяник Н.В.

Поняття міста та його господарства в економіці України // Науковий вісник Чернігівського державного інстиуту економіки і управління. Серія 1. Економіка. Вип. 1 (13)

2012

Стаття

Просяник Н.В.

Удосконалення системи управління видатками на охорону здоров'я в місті Києві // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць  – К.: КНЕУ

2012

Стаття

Просяник Н.В.

Програмно–цільове бюджетування на місцевому рівні: проблеми реалізації та шляхи вдосконалення // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. №2.

2012

Стаття

Просяник Н.В.

Розвиток малого бізнесу як джерела наповнення міського бюджету // Фінансово-кредитне стимулювання розвитку територіальних суспільних систем: зб. матеріалів Міжнародна наукова-практична конференція

м. Луцьк, ЛНТУ, 23 березня 2012

2012

Тези

Просяник Н.В.

Основні напрямки економічного розвитку міст України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації: зб. матеріалів Міжнародна наукова-практична конференція, м. Чортків, Чортківський інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ, 26-27 квітня 2012

2012

Тези

Пухтаєвич Г.О.

Сучасні умови збалансування ринку праці в туризмі: методика та практика // Вчені записки Університету «КРОК».

2012

Стаття

Радіонова І.Ф.

Мультимедійні засоби у ефективній взаємодії викладача та студента // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення: зб. матеріалів Науково-методична конференція, м. Київ, КНЕУ, 21 лютого 2012

2012

Тези

Радіонова І.Ф.

Теорія фінансової нестабільності як інструментарій сучасної макроекономіки // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : зб. матеріалів Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, КДУ, 15-16 листопада 2012

2012

Тези

Радіонова І.Ф.

Правила державного регулювання економіки на межі глобалізації та націоцентризму // Держави і ринки в умовах глобалізації: зб. матеріалів Міжнародний науковий симпозіум, м. Київ, НАДУ при Президентові України, 19-20 січня 2012 р.

2012

Тези

Радіонова І.Ф.

Фінансова безпека як макроекономічний феномен // Виклики та потреби бізнесу ХХІ ст. : зб. матеріалів ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Університет «КРОК», 29 листопада 2012

2012

Тези

Сабадош Г.О.

Прогнозування соціальних виплат безробітним: методологічний аспект // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – К.: КНЕУ. Вип. 30

2012

Стаття

Сабадош Г.О.

Державне регулювання  фінансування інноваційної діяльності // Наука в інформаційному просторі: зб. матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції, , м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет, 4-5 жовтня 2012

2012

Тези

Сабадош Г.О.

Сучасні підходи до адміністративного менеджменту  державних організацій // Теорія та практика управління економічним розвитком: : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Всеукраїнська спілка вчених-економістів 22-24 листопада 2012

2012

Тези

Сабадош Г.О.

Контроль як особливий елемент підвищення якості освіти державних службовців // Технології забезпечення освіти в державному управлінні: виклики сьогодення: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, м. Київ, Академія муніципального управління, 30 листопада 2012

2012

Тези

Сакір-Молочко Н.В.

Конкурентоспроможність регіону як основний елемент національної стратегії конкурентоспроможності // Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності: зб. матеріалів Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, КНЕУ, 2012

2012

Тези

Сакір–Молочко Н.В.

Види регіонального економічного співробітництва // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць  – К.: КНЕУ

2012

Стаття

Сакір–Молочко Н.В.

Особливості наукової та інноваційної діяльності в Чернігівській області // Економічні науки. Серія: Регіональна економіка – Луцьк: Луцький нацiональний технічний унiверситет

2012

Стаття

Сіра І.В.

Ефективність держаної підтримки підприємницької діяльності в Україні // Науково–виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – Хмельницький, 2012. – № 5 (15) – С. 62–67

2012

Стаття

Сіра І.В.

Використання групових форм навчальної діяльності при викладанні дисципліни «Національна економіка» // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення: зб. матеріалів Науково-методична конференція, м. Київ, КНЕУ, 21 лютого 2012

2012

Тези

Тищенко О.П.

Демографічні та міграційні чинники формування диспропорцій регіонального розвитку національної економіки // Статистика України, № 1. – С. 41–48

2012

Стаття

Тищенко О.П.

Інвестиційна політика держави в регіональному вимірі // Вчені записки Університету «КРОК». – С. 61–70.

2012

Стаття

Тищенко О.П.

Держава та її функції в економіці: ретроспективний аналіз наукових теорій докейнсіанського періоду / О.П. Тищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 49–60.

2012

стаття науко–метричне видання

Тищенко О.П.

Методологія просторового підходу щодо дослідження розвитку національної економіки: теоретична база та необхідність міждисциплінарного синтезу // Регіональна економіка. – № 3.  – с.

2012

Стаття

Тищенко О.П.

Стратегічне планування як інструмент управління регіональним розвитком // Модернізація системи державного управління: теорія та практика: зб. матеріалів Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ, 20 квітня 2012

2012

Тези

Тищенко О.П.

Становлення та напрями активізації державної кластерної політики в Україні // Конкурентна політика в умовах модернізації економіки: зб. матеріалів Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 18-19 жовтня 2012

2012

Тези

Усик В.І.

Приховані можливості українського бізнесу: активізація інноваційного процесу // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4(30). – С.175–179

2012

Стаття

Усик В.І.

Вплив соціально-демографічних тенденцій на нагромадження інтелектуального потенціалу // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень: зб. матеріалів Міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 2 березня 2012

2012

Тези

Усик В.І.

Оптимізація аудиторної роботи при викладанні дисципліни «Макроекономіка» // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення: зб. матеріалів Науково-методична конференція, м. Київ, КНЕУ, 21 лютого 2012

2012

Тези

Федірко Н.В.

Мотиваційно-психологічні особливості аудиторної роботи при викладанні нормативних та вибіркових дисциплін // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення: зб. матеріалів Науково-методична конференція м. Київ, КНЕУ, 21 лютого 2012

2012

Тези

Федірко Н.В., Баранова Н.П.

Комплексна система моніторингу та прогнозування соціальних виплат як інноваційна соціальна технологія // Україна: аспекти праці, 2012, − №5, − С. 3–10

2012

Стаття

Цуруль О.А.

Ефективність впровадження лізингу в аграрному секторі // Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2012

2012

Стаття

Цуруль О.А.

Ефективність впровадження лізингу в аграрному секторі // Облік і контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку: зб. матеріалів Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, КНЕУ,  26 жовтня 2012

2012

Тези

Чернявський К. А.

Удосконалення державного управління кредитною політикою в Україні // Наука в інформаційному просторі: зб. матеріалів VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет, 4-5 жовтня 2012

2012

Тези

Чистов С.М.

Планування аудиторної роботи викладача //Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення: зб. матеріалів Науково-методична конференція, м. Київ, КНЕУ, 21 лютого 2012

2012

Тези

Чистов С.М.

Методика між предметного тренінгу для слухачів спеціалізації “Менеджмент державних установ” // Технології забезпечення якості освіти в державному управлінні: зб. матеріалів Науково-методична конференція за міжнародною участю, м. Київ, НАДУ при Президентові України, 30 листопада 2012 р.

2012

Тези

Ягодка А.Г.

Оцінка якості знань студентів бакалаврів, які забезпечуються вибірковою дисципліною “Національна економіка” // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення: зб. матеріалів Науково-методична конференція, м. Київ, КНЕУ,  21 лютого 2012

2012

Тези

Александрова М. М.

Проблеми та перспективи оптимізації фіскальної політики // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: зб. матеріалів ІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, м. Тернопіль, ТНЕУ, 23-24 лютого 2012

2012

Тези

Александрова М.М.

Модифікація інструментів фіскальної політики в умовах кризи // Формування ринкових відносин в Україні: Зб.наук.пр. Вип. 8 (135)

2012

Стаття

Александрова М.М.

Оптимізація структури видатків бюджету в забезпеченні стабільності розвитку // Сталий розвиток економіки, Хмельницький

2012

Стаття

Александрова М.М.

Податкове адміністрування як фактор конкурентоспроможності національної економіки // Конкурентоспроможність національної економіки: зб. матеріалів ХІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, КНУ, 23 березня 2012

2012

Тези

Александрова М.М.

Фискальная політика в ходе экономического цикла // В науч. Сборн. «Экономическая теория и хозяйственная практика: глобальные вызовы» Эволюция международной торговой системы: проблемы и перспективы, Росія, м. Санкт - Петербург, 11-12 жовтня 2012

2012

Тези

Александрова М.Н.

Фискальная политика в исследованиях экономического роста // Economic growth in conditions of globalization: зб. матеріалів Міжнародна науково-методична конференція, Молдова, м. Кишинів, 18-19 жовтня 2012

2012

Тези

Малий І.Й.

Розвиток економіки та держави: від політичної економії до науки управління // Економічна теорія, №4.

2011

Стаття

Малий І.Й.

Королюк Т.О.

Ефективність фінансового державного управління в забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб.наук. пр.–К.: «Київський університет». – Вип. 24.

2011

Стаття

Малий І.Й.

Цивілізаційні зміни та диверсифікація інституційної ролі держави // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: екон. Випуск 40–3.– Донецьк, ДонНТУ

2011

Стаття

Малий І.Й.

Нова політична економія та розвиток національного господарства // Формування ринкової економіки: зб.наук. праць.– Спец. вип. Методологічні проблеми сучасної політичної економії. – К.: КНЕУ

2011

Стаття

Малий І.Й.

Королюк Т.О.

Державне регулювання фінансового посередництва як чинник відновлення суспільної довіри // Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. Наук. праць

2011

Стаття

Панасюк Б.Я.

Макроекономіка держави в епоху глобалізаційних криз // Економіка АПК, №12

2011

Стаття

Радіонова І.Ф.

. Фінансова природа економічних коливань: зміст і моделювання / І.Ф. Радіонова // Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 19–34.

2011

Стаття

Радіонова І.Ф.

Малий І.Й

Проблеми викладання курсу макроекономіки у світлі сучасних економічних змін // Економічна теорія, №4

2010

Стаття

Радіонова І.Ф.

Усик В.І.

Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал економіки:  розмежування понять та явищ // Актуальні проблеми економіки, №10

2011

стаття науко–метричне видання

Радіонова І.Ф., Алімпієв Є.В.

Теорія взаємодії економічних політик за умов макроекономічної нестабільності / І.Ф. Радіонова, Є.В.  Алімпієв  // Економічна теорія. – 2011. – № 4. – С.32–44

2011

Стаття

Никифоров А.Є.

Інтелектуальний потенціал та інтелектуальний капітал: критерії розмежування // Проблеми науки № 7

2011

Стаття

Никифоров А.Є.

Методологія вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу: світовий досвід та його адаптація в Україні // Вчені записки: Наук. збірник. – Вип. 13. – К.: КНЕУ

2011

Стаття

Никифоров А.Є.

Методи вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу в Україні // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць Вип. 21. – К.: КНЕУ

2011

Стаття

Никифоров А.Є.

Державне антикризове управління та завдання інноваційного розвитку економіки України // Економічна теорія, №4

2011

Стаття

Волощенко В.С.

Оцінка географічної структури зовнішньої торгівлі України // Вчені записки Університету “КРОК”

2011

Стаття

Волощенко В.С.

Прекращение экономических циклов как преддверие перехода к принципиально новой мегаэкономической парадигме //Научний симпозиум “Научное наследие С. Кузнеца и перспективи развития глобальной и национальной экономики”

2011

Тези

Росія

Волощенко В.С.

Необхідність посилення державного регулювання лісового господарства в Україні // Збірник статей щорічної науково–практичної конференції Київського славістичного університету

2011

Стаття

Волощенко В.С.

Світова фінансова криза як індикатор необхідності переходу до нової СВС // Економіка та управління

2011

Стаття

Ємельяненко Л.М.

Петюх В.М.

Пріоритети розвитку посткризового ринку праці України // Вісник Східноукраїнського Національного університету ім. В. Даля

2011

Стаття

Єфремов Д.П.

Конвергенція України з ЄС за макроекономічними параметрами: стан та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 3 (118)

2011

Стаття

Єфремов Д.П.

Внесок економічного зростання в Україні в конвергенцію з країнами ЄС // Вчені записки ун–ту «КРОК», Вип. 24

2010

Стаття

Костенок Я.О.

Активізація енергозбереження у промисловості України як пріоритетний напрям державної політики //Стратегія економічного розвитку України. – К.: КНЕУ. Вип 29

2011

Стаття

Котенок Д.М.

Типологізація міст: теоретико–методологічні аспекти  // Стратегія економічного розвитку України: наук. зб. – К.: КНЕУ. Вип. 26–27.

2010

Стаття

Куценко Т.Ф.

Сучасна податкова система України: основні вектори змін // Вчені записки Університету «КРОК», Випуск 28, Т.1, 2011

2011

Стаття

Москалюк Н. П.

Основні тенденції іноземного інвестування регіонального розвитку України // Формування ринкової економіки: зб.наук. праць.– Спец. вип. Економіка підприємства: теорія і практика. – К.: КНЕУ

2010

Стаття

Соломенко С.М.

Теоретичні та практичні аспекти розвитку політики управління бюджетними видатками // Наукові записки ІЕЕП, 2011 №1

2011

Стаття

Тищенко О.П.

Пріоритети державної регіональної політики в контексті теорій регіонального розвитку // Вчені записки Університету «КРОК». – К.: Ун–т економіки та права «КРОК», 2011. – Вип. 28 у 2–х т. – Т. 2. – С. 56–66.

2011

Стаття

Тищенко О.П.

Регіональні диспропорції: сутність, методологія визначення та оцінка / О.П. Тищенко // Економічна теорія. – 2011. – № 4. – С. 54–58.

2011

Стаття

Усик В.І.

Економічний діалог між бізнесом та владою: реалії та перспективи // Економічний вісник ун–ту: збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав–Хмельницький, – Вип. 17.

2011

Стаття

Усик В.І.

Можливості застосування в Україні моделі «економіки знань» // Економічний вісник ун-ту: збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, – Вип. 16/1.

2011

Стаття

Федірко Н.В.

Федірко О.А.

Державне регулювання оплати праці: світовий досвід та практика України

Україна: аспекти праці, 2011, − №5

2011

Стаття

Ягодка А.Г.

Практичне застосування наукових досліджень кафедри у навчанні студентів магістрів // Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку. – К.: КНЕУ

2011

Стаття

Александрова М.М.

Аналіз суперечностей використання ПДВ та його перспективи // Вісник Дніпропетровського університету. Т.19. №10/1. В. 5

2011

Стаття

Погуда Н.В.

Внутрішня норма прибутковості у системі інструментів державного управління інвестиційно-інноваційною діяльністю // Інвестиції: практика та досвід, №2

2011

Стаття

Погуда Н.В.

Оцінка соціально-економічної ефективності державних капітальних вкладень // Екон. та підприємн., КНЕУ, зб. наук. праць мол. учених та асп. – К.: КНЕУ, №28

2011

Стаття

Ходан І.В.

Державна підтримка підприємництва: світовий досвід загального та особливого // Формування ринкових відносин в Україні, №7–8

2011

Стаття

Ходан І.В.

Політика державної підтримки підприємництва в контексті Податкового кодексу //Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць Вип. 21. – К.: КНЕУ

2011

Стаття

Сіра І.В.

(Ходан І.В).

Аналіз галузевих потреб підтримки підприємництва // Вісник Дніпропетр. Університету. – Т. №19, №10/1

2011

Стаття

Чернявський К. А.

Облікова ставка як інструмент грошово–кредитної політики Національного банку України // Стратегія економічного розвитку України. – К.: КНЕУ

2011

Стаття

Малий І. Й.

Еволюція довіри в тріаді відносин: держава–фірми–домашні господарства // Економічна теорія, 2010. – №3

2010

Стаття

Малий І. Й.

Ерозія довіри до інститутів держави та конкурентоспроможність національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць.Вип.21, 2010

2010

Стаття

Малий І. Й.

Реализация прав собственности и эффективность постсоветской экономики // Формування ринкової економіки. Спецвипуск, 2010.

2010

Стаття

Малий І. Й.

Інституційні зміни та довіра в системі антикризового управління економікою / І.Й. Малий // Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. Спец. випуск – Державне антикризове управління  економікою: світовий досвід та проблеми в Україні. – К.: КНЕУ, 2010 – С. 84–88.

2010

Стаття

Малий І. Й.

Діалектика фінансової політики, інституту довіри та антикризового управління національною економікою // Матеріали ІІІ Міжнародної науково–практичної конференції

2010

Стаття

Бажал Ю. М.

Теорія соціально–економічного укладу і сучасне державне антикризове управління // Формування ринкової економіки. Спец. випуск, 2010

2010

Стаття

Пухтаєвич Г. О.

Державне антикризове управління національною економікою // Формування ринкової економіки. Спецвипуск, 2010

2010

Стаття

Радіонова І. Ф.

Розвиток інструментарію теорій економічних коливань // Вчені записки Університету “КРОК”, Вип. 23, 2010

2010

Стаття

Радіонова І. Ф.

Віртуальність економік як передумова економічних коливань. // Формування ринкової економіки. Спецвипуск, 2010

2010

Стаття

Алімпієв Є. В.

Випереджаюючий механізм фінансової трансмісії в економіці України // Формування ринкової економіки. Спецвипуск, 2010

2010

Стаття

Антоненко І. Я.

Проблеми та перспективи залучення інвестицій в туристичну сферу в рамках Європейської інтеграції України // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №4

2010

Стаття

Ємельяненко Л.М., Онікієнко В.В.

Вплив наслідків фінансово–економічної кризи на ринок праці України / Л.М. Ємельяненко, В.В. Онікієнко // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль: «Економічна думка», 2010. – Вип. 15. – С. 19–27.

2010

Стаття

Волощенко В. С.

Формування моделі експортної політики України // Вчені записки Університету “КРОК”, Вип. 22, 2010

2010

Стаття

Куценко Т. Ф.

Міжбюджетні відносини в системі пріоритетів антикризового управління національною економікою України // Формування ринкової економіки. Спецвипуск, 2010

2010

Стаття

Никифоров А. Є.

Організаційні форми інноваційного підприємництва // Проблеми науки, 2010, №2

2010

Стаття

Никифоров А. Є.

Інноваційний чинник сталого розвитку економіки // Формування ринкової економіки. Спецвипуск, 2010

2010

Стаття

Никифоров А. Є.

Діагностика структурної динаміки інвестиційного процесу в Україні // Вчені записки КНЕУ, 2010, № 12

2010

Стаття

Тищенко О. П.

Еволюція поглядів на державне регулювання економіки // Вчені записки Університету “КРОК”, Вип. 23, 2010

2010

Стаття

Тищенко О. П.

Економічні передумови та перспективи забезпечення саморозвитку регіонів України // Формування ринкової економіки. Спецвипуск, 2010

2010

Стаття

Єфремов Д. П.

Українська криза в світлі теорії периферійного розвитку // Формування ринкової економіки. Спец. випуск, 2010

2010

Стаття

Жданов В. І.

Проблеми врахування циклічних коливань при виборі спрямованості бюджетної політики // Формування ринкової економіки. Спец. випуск, 2010

2010

Стаття

Квасов С. А.

Земельні афери в Україні під час економічної кризи // Формування ринкової економіки. Спец. випуск, 2010

2010

Стаття

Кульбачний С. В.

Методологічні підходи в обгрунтуванні цілей стабілізаційної політики // Формування ринкової економіки. Спец. випуск, 2010

2010

Стаття

Кульбачний С. В.

Фінансове програмування у реалізації макроекономічної політики // Вчені записки Університету “КРОК”, Вип23, 2010

2010

Стаття

Сабодош Г. О.

Державне регулювання фінансування інноваційної діяльності // Формування ринкової економіки. Спец. випуск, 2010

2010

Стаття

Сабодош Г. О.

Топольницький Ю. В.

Регіональний аспект оцінки матеріальних виплат безробітним // Вчені записки Університету “КРОК”, Вип23, 2010

2010

Стаття

Соломенко С. М.

Теоретичні та практичні підходи щодо визначення рецесійного розриву в Україні

Формування ринкової економіки. Спец. випуск, 2010

2010

Стаття

Уманцев Ю. М.

Конкурентна політика у системі антикризових заходів держави

Формування ринкової економіки. Спец. випуск, 2010

2010

Стаття

Черевиков Є. Л.

Передумови розвитку публічно–приватного партнерства у сфері житлово–комунального господарства в Україні // Економіка і прогнозування, 2010 №1

2010

Стаття

Черевиков Є. Л.

Песпективні форми публічно–приватного партнерства // Вчені записки Університету “КРОК”, Вип22, 2010

2010

Стаття

Черевиков Є. Л.

Публічно–приватне партнерство як інструмент впливу на економічну ефективність інвестиційних проектів // Вчені записки Університету “КРОК”, Вип23, 2010

2010

Стаття

Черевиков Є. Л.

Трансформація механізму антикризового регулювання економіки у 2008 – 2009 рр. // Формування ринкової економіки. Спец. випуск, 2010

2010

Стаття

Черевиков Є. Л.

Публічно–приватне партнерство як соціально–економічний інститут // Економічна теорія, 2010, №4

2010

Стаття

Черевиков Є. Л.

До питання класифікації ризиків проектів державно–приватного партнерства // Наукові праці НДФІ, 2010, №4

2010

Стаття

Чернявський К. А.

Управління механізмом кредитування економіки банками України // Формування ринкової економіки. Спец. випуск, 2010

2010

Стаття

Чистов С. М.

Реформування державного управління як засіб боротьби з економічною кризою // Формування ринкової економіки. Спец. випуск, 2010

2010

Стаття

Ягодка А. Г.

Сучасні тенденції регулювання доходів і його вплив на рівень якості життя населення в Україні // Формування ринкової економіки. Спец. випуск, 2010

2010

Стаття

Костенок Я. О.

Перспективні напрями управління енергомісткістю ВВП // Формування ринкових відносин в Україні, 2010

2010

Стаття

Костенок Я. О.

Підвищення ролі енергоефективності як фактор забезпечення конкурентоспроможності в умовах кризи // Формування ринкової економіки. Спец. випуск, 2010

2010

Стаття

Погуда Н. В.

Методичне забезпечення підвищення ефективності інвестицій в системі державного антикризової політики // Формування ринкової економіки. Спец. випуск, 2010

2010

Стаття

Усик В. І.

Вихід з кризи в потенціалі сектору малого та середнього бізнесу // Формування ринкової економіки. Спец. Випуск, 2010

2010

Стаття

Ходан І. В.

Зростання ролі державної підтримки підприємництва в умовах фінансово–економічної кризи // Формування ринкової економіки. Спец. випуск, 2010

2010

Стаття

Желюк Т. Л.

Використання інструментарію прогностики для передбачення економічних криз в управлінні довгостроковим розвитком національної економіки // Формування ринкової економіки. Спец. випуск, 2010

2010

Стаття

Королюк Т. О.

Моніторинг індикаторів фінансової кризи в макроекономічному прогнозуванні // Формування ринкової економіки. Спец. випуск, 2010

2010

Стаття

Кузменко Є. О.

Національне багатство та його значення у структурі національної економіки// Ефективна економіка, 2010. №6 (електронне наукове видання)

2010

Стаття

Кузменко Є. О.

Особливості розподілу валового національного доходу між споживанням та нагромадженням // Інвестиції: практика та досвід, 2010. №18

2010

Стаття

Кузменко Є. О.

Місце пропорцій між заміщенням використаних засобів виробництва та доданою вартістю у розвитку національної економіки // Економічний простір. 2010. №42

2010

Стаття

Ремізова І. А.

Державне антикризове регулювання сукупного попиту // Формування ринкової економіки. Спец. випуск, 2010

2010

Стаття

Фукс Є. А.

Макроекономічний аналіз джерел та структури інвестицій в Україні // Формування ринкової економіки. Спец. випуск, 2010

2010

Стаття

Малий І. Й

Розвиток макроекономіки: синхронізація теорії і практики //Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць, КНЕУ, 2009.

2009

Стаття

Малий І. Й

Інститут довіри та конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. Наук. праць КНУ, 2009. №19

2009

Стаття

Панасюк Б. Я.

Поєднання індивідуального і колективного інтересів в аграрному секторі економіки // Вісник аграрної науки, 2009. №1

2009

Стаття

Панасюк Б. Я.

Нарощення виробництва зерна потребує його розумного використання // Вісник аграрної науки, 2009. №4

2009

Стаття

Панасюк Б. Я.

Природні процеси і людство //Економіка АПК, 2009. №8

2009

Стаття

Радіонова І.Ф.

Економічне зростання за участю людського капіталу // Економіка України, 2009. – №1

2009

Стаття науко–метричне видання

Радіонова І.Ф.

«Неокейнсіанський» підхід до економічної стабілізації з використанням фінансових інструментів // Фінанси України, 2009, – № 4

2009

Стаття

Радіонова І.Ф.

Правила монетарної політики як інструмент стабілізації // Вісник КПАУ імені Івана Огієнка «Економічні науки», 2009

2009

Стаття

Никифоров А. Є.

Податкове стимулювання інноваційної діяльності // Фінанси України, 2009. – №5

2009

Стаття

Никифоров А. Є.

Бюджетна ефективність податкового стимулювання інноваційної діяльності // Проблеми науки, 2009. №8

2009

Стаття

Никифоров А. Є.

Розвиток системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності // Вчені записки КНЕУ, №11, 2009

2009

Стаття

Ємельяненко Л.М.

Форсайт–методологія стратегічного управління інноваційним розвитком суспільства / Л.М. Ємельяненко  // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ, 2009. – №10(140). – Частина1. – С. 91–97.

2009

Стаття

Єфремов Д.П.

Периферійний капіталізм: сутність та українська специфіка // Вчені записки КНЕУ, 2009. – №11

2009

Стаття

Фукс Є.А.

Структурно–інноваційні та технологічні перетворення у трансформаційній економіці України // Економіка: проблеми теорій і практика, Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. №254. В 6т. – Т.1

2009

Стаття

Сабадош Г.О.

Державне регулювання фінансування інноваційної діяльності // Вчені записки / Університет економіки та права «КРОК». Вип.20

2009

Стаття

Черевиков Є.Л.

Світовий досвід застосування статичних моделей розрахункової загальної рівноваги // «Український соціум». – Київ. – № 3 (30)

2009

Стаття

Черевиков Є.Л.

Моделі розрахункової загальної рівноваги у практиці державного регулювання економіки //Вчені записки / Університет економіки та права «КРОК». Вип.19

2009

Стаття

Черевиков Є.Л.

Сучасна практика моделювання функції приватного споживання //Економіка і прогнозування, 2009. – № 2. – 160 с.

2009

Стаття

Черевиков Є.Л.

Розвиток державно–приватного партнерства як форми суспільного партнерства в Україні // Вісник Української академії бізнесу та підприємництва, 2009

2009

Стаття

Ходан І.В.

Державна підтримка підприємницької діяльності в умовах фінансової кризи // Стратегія економічного розвитку України: Збірник наукових праць КНЕУ, 2009. – № 24–25

2009

Стаття

Королюк Т.О.

Особливості використання місцевих податків як інструмента державного регулювання // Стратегія економічного розвитку України: Збірник наукових праць КНЕУ, 2009. – № 24–25

2009

Стаття

Шиян Н.В.

Система критеріїв та методів оцінки ефективності інвестиційних проектів // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць, КНЕУ, 2009. – № 22

2009

Стаття

Шиян Н.В

Методичні підходи до визначення економічної ефективності державних інвестицій // Економіка та підприємництво. Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів, КНЕУ, 2009. – №

2009

Стаття

Усик В.І.

Сектор малого і середнього бізнесу: етапи формування та завдання для України // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць, КНЕУ, 2009. – №21

2009

Стаття

Усик В.І.

Розвиток поняття «сектор малого і середнього бізнесу» в Україні та ЄС // Актуальні проблеми економіки, 2009. – №4

2009

Стаття науко–метричне видання

Усик В.І.

Тенденції розвитку сектора малого і середнього бізнесу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць, 2009. – №6

2009

Стаття

Костенок Я.О.

Інструменти державного регулювання енергозбереження: світовий та український досвід // Стратегія економічного розвитку України: Збірник наукових праць КНЕУ. – № 24–25

2009

Стаття

Козарезенко Л.В.

Вплив освітньої сфери України на динаміку валового внутрішнього продукту // Інвестиції: практика та досвід, 2009. – № 19,

2009

Стаття

Козарезенко Л.В.

Інституціональні основи розвитку сфери освітніх послуг в Україні // Економіка, підприємництво, право, 2009, – № 8

2009

Стаття

Козарезенко Л.В.

Соціально–економічна нормаль як індикатор внутрішньої ефективності освітньої сфери України // Актуальні проблеми економіки, 2009. – №7

2009

Стаття

Москалюк Н.П.

Зарубіжний досвід інвестування депресивних регіонів // Вчені записки. Збірник наукових праць КНЕУ 2009. – № 11

2009

Стаття

Кабанов В.Г.

Інвестиційні аспекти міжнародного економічного розвитку в умовах глобалізації // Інвестиції: практика та досвід, 2009. №6

2009

Стаття

Кабанов В.Г.

Методологічні засади ідентифікації кризових явищ на ринку фінансових інвестицій України // Фінанси України, 2009, – № 4

2009

Стаття

Кабанов В.Г.

Альтернативи міжнародної інвестиційної співпраці в розрізі глобальних трансформацій // «Агросвіт», 2009.  – №1

2009

Стаття

Кабанов В.Г.

Економічна безпека України як необхідна основа трансформаційних процесів // Зовнішня торгівля: право та економіка, 2009. – №1

2009

Стаття

Кабанов В.Г.

Недружні поглинання як економічний та політичний феномен сучасної України // Зовнішня торгівля: право та економіка, 2009. – №2

2009

Стаття

Савченко А.Г.

Семенова Ю. С.

Інфляційне таргетування: проблеми та перспективи його запровадження в Україні //Економіка України. - 2008. – № 7

2008

стаття науко–метричне видання

Радіонова І.Ф.

Економічне зростання за участі державних фінансів //Фінанси України. - 2008. – № 1

2008

Стаття

Панасюк Б.Я.

Державне регулювання економіки як мистецтво // Фінанси України. - 2008. – № 5

2008

Стаття

Панасюк Б.Я.

Природнича складова гуманітарній сфері науки (з практики фундаментальних досліджень) // Вісник аграрної науки. 2008. – №6

2008

Стаття

Панасюк Б.Я.

Мистецтво державного регулювання // Урядовий кур’єр. - 4.06.08

2008

Стаття

Жданов В.І.

Новий підхід до розуміння природи інфляції в молодій ринковій економіці // Формування ринкової економіки. Збірник наук. праць. К.: КНЕУ, 2008.– Випуск 20, – 508 с.

2008

Стаття

Никифоров А.Є.

Програмно – цільові методи реалізації пріоритетів інноваційного розвитку економіки України //Проблеми науки, № 1, 2008

2008

Стаття

Никифоров А.Є.

Мотивація інноваційної діяльності: теорія і практика державного управління //Економіка та держава. – 2008. – № 5

2008

Стаття

Никифоров А.Є.

Мотиваційні основи державного регулювання інноваційної праці // Вчені записки: зб. наук. праць. – Вип.10, К.–КНЕУ, 2008

2008

Стаття

Сабадош Г.О.

Адаптація моделі відкритої інновації в механізм державної підтримки підприємницької діяльності // Вчені записки / Університет економіки та права «КРОК». – 2008. – Вип. 18.

2008

Стаття

Тищенко О. П.

Регіональна ощадна політика як інструмент формування фінансового потенціалу регіону // Економіка, фінанси, право. – 2008. – № 11

2008

Стаття

Черевиков Є.Л.

Монопольна влада як джерело зовнішніх ефектів в економіці //Вчені записки / Університет економіки та права «КРОК». – 2008. –  Вип. 17

2008

Стаття

Черевиков Є.Л.

Аналіз макроекономічних показників за 2007 рік // Бюджетний моніторинг. Аналіз виконання бюджету за  2007 рік. – ІБСЕД. Проект «Реформа місцевих бюджетів в Україні», RTI International – К.: 2008.

2008

Стаття

Черевиков Є.Л.

Проблема екстерналій: від методологічного індивідуалізму до комунітарної парадигми // Вчені записки / Університет економіки та права «КРОК». – 2008. –  Вип. 18.

2008

Стаття

Костенок Я.О.

Оптимізація механізму податкового стимулювання енергозбереження в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9.

2008

Стаття науко–метричне видання

Чернявський К. А.

Формування попиту на кредитні ресурси // Банківська справа. – 2008. – № 1.

2008

Стаття

Семенова Ю.С.

Таргетування інфляції: світовий досвід та можливості застосування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. (1) 80/ Наук. ред. І.К. Бондар. – К., 2008. – с. 10 – 14.

2008

Стаття

Семенова Ю.С.

Прогнозування як інструмент управління інформацією в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 11.

2008

Стаття

Козарезенко Л.В.

Економічна функція освіти та особливості її реалізації в Україні // Економічний вісник університету/ Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. – 2008. – Вип. 4.

2008

Стаття

Козарезенко Л.В.

Освіта як базовий елемент економічного потенціалу країни // Збірник наукових праць. Вип.5. Матеріали міжнародної конференції «Умови економічного росту в країнах з перехідною економікою» м. Переяслав – Хмельницький

2008

Стаття

Козарезенко Л.В.

Розвиток освіти як передумова сталою економікою зростання. Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції «Соціально – економічні проблеми розвинутих країн з транзитивною економікою» // Збірник наукових статей Харківського національного економічного університету  – 2008. – №8.

2008

Тези

Козарезенко Л.В.

Соціально – економічні прояви ефективного фінансування сфери освітніх послуг // Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. – 2008. – Випуск 19.

2008

Стаття

Усик В.І.

Потенціал сектору малого та середнього бізнесу в Україні // Вчені записки / Університет економіки та права «КРОК». – 2008. – Вип. 16.

2008

Стаття

Желюк Т. Л.

Конкурентоспроможність як ефективна форма функціонування національної економіки: підходи до оцінювання в системі глобальних координат // Світ фінансів. – 2008. – Випуск 1(14).

2008

Стаття

Желюк Т. Л.

Концептуальні засади управління довгостроковим розвитком національної економіки // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Збірник наукових праць. – 2008. – Випуск №1 (10).

2008

Стаття

Желюк Т. Л.

Аналіз механізмів запровадження міжнародних стандартів якості управління для контролю реалізації регуляторної діяльності // Економічний аналіз: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – Випуск 2 (18).

2008

Стаття

Желюк Т. Л.

Стратегічні вектори управління довгостроковим розвитком національної економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету  – 2008. – № 3.

2008

Стаття

Кабанов В.Г.

Державне регулювання стану ринку фінансових інвестицій // Міжгалузевий науково – технічний журнал «Проблеми науки». – 2008.– № 5

2008

Стаття

Кабанов В.Г.

Ігнатенко А.В.

Дослідження питань фінансового інвестування в похідні (деривативи) фінансові інструменти // Науковий збірник «Вісник» Київського університету технологій та дизайну. – 2008. – № 1

2008

Стаття

Кабанов В.Г.

та інші

Інвестиційна привабливість ринку комерційної нерухомості України // Науковий журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2008. – № 6 (84)

2008

Стаття

Кабанов В.Г.

Ігнатенко А.В.

Харченко О.І.

Ясковець В.Л.

Управління вартістю проекту у сфері нерухомості // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2008. – № 7 (85)

2008

Стаття

Кабанов В.Г.

Ігнатенко А.В.

Короткова Д.О.

Харченко О.І.

Венчурне інвестування в національній економіці: світові тенденції та українські перспективи // Науковий журнал «Зовнішня торгівля: право та економіка». – 2008. – № 3 (84)

2008

Стаття

Кабанов В.Г.

та інші

Залучення фінансування в проекти давелопменту нерухомості // Науковий журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2008. – № 8 (86)

2008

Стаття

Кабанов В.Г.

Ігнатенко А.В.

Ігнатенко Р.А.

Короткова Д.О.

Роль ризикового фінансування у формуванні національної інноваційної системи // Науковий журнал «Зовнішня торгівля: право та економіка». – 2008. – № 4

2008

Стаття

 

Остання редакція: 17.10.16